Soru-Cevap

Soru-Cevap Formu

yenilenme!..hadi hayırlısı!...gönül ve ruh desteği için uzmanların ğüçbirliği

 


SOSYAL HİZMETLER VE ÇOCUK ESİRGEME KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
ÖZÜRLÜLERE YÖNELİK ÖZEL BAKIM MERKEZLERİ YÖNETMELİĞİ TASLAĞI

BİRİNCİ KISIM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç
Madde 1- Bu Yönetmeliğin amacı; gerçek ve özel hukuk tüzel kişileri tarafından açılacak özürlülere yönelik özel bakım merkezlerinin açılış izni, çalışma usûl ve esasları, personel standartı, denetlenmeleri ile ücret tespiti ve ödemelerine ilişkin usul ve esasları belirlemektir.

Kapsam
Madde 2- Bu Yönetmelik, gerçek kişiler ve özel hukuk tüzel kişileri tarafından açılacak özürlülere yönelik özel bakım merkezlerini kapsar.

Dayanak
Madde 3- Bu Yönetmelik, 2828 sayılı Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu Kanununun 9 (g), 34, 35, ve ek 7’inci maddeleri hükümlerine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar
Madde 4- Bu Yönetmelikte geçen;

a)       Genel Müdürlük: Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu Genel Müdürlüğünü,

b)       İl Müdürlüğü: İl Sosyal Hizmetler Müdürlüklerini,

c)       İlçe Müdürlüğü: İlçe Sosyal Hizmetler Müdürlüklerini,

d)       Özürlü: Doğuştan veya sonradan herhangi bir nedenle bedensel, zihinsel, ruhsal, duyusal ve sosyal yeteneklerini çeşitli derecelerde kaybetmesi nedeniyle toplumsal yaşama uyum sağlama ve günlük gereksinimlerini karşılama güçlükleri olan ve korunma, bakım, rehabilitasyon, danışmanlık ve destek hizmetlerine ihtiyaç duyan kişiyi,

e)       Bakıma Muhtaç Özürlü: Özürlülük sınıflandırmasına göre resmî sağlık kurulu raporu ile ağır özürlü olduğu belgelendirilenlerden, günlük hayatın alışılmış, tekrar eden gereklerini önemli ölçüde yerine getirememesi nedeniyle hayatını başkasının yardımı ve bakımı olmadan devam ettiremeyecek derecede düşkün olan kişiyi,

f)        Bakım Hizmeti: Durumları gereği toplum içinde bağımsız yaşama becerilerini kazanamayan veya rehabilitasyondan yararlandığı halde özel ilgi, destek ve korunmaya gereksinim duyan bireylere verilen hizmetleri,

g)       Bireysel Bakım Planı: Özürlünün bakımına ilişkin tıbbi, fiziksel, psikolojik, sosyal ve benzeri alanlarda yaşanan sorunlar, bu sorunların sebepleri ve tespit edilen veriler dikkate alınarak hangi alanlarda bakıma ihtiyacın olduğunun belirlenmesi, belirlenen ihtiyaçlar doğrultusunda yapılabilecek çalışmaları içeren ve genel çerçevesi Genel Müdürlükçe belirlenen planı,

h)       Merkez: Durumları gereği toplum içinde bağımsız yaşama becerilerini kazanamayan, özel ilgi ve desteğe gereksinim duyan bakıma muhtaç özürlülerin bakımı için yatılı ve gündüzlü hizmet veren, gerçek ve tüzel kişiler tarafından açılan ve sosyal hizmet kuruluşu statüsünde olan, özel bakım  merkezlerini,

i)         Mesleki Personel: Lisans eğitimi ile aldığı mesleki unvanına uygun olarak  Merkezde görevlendirilen ve tabip, sosyal hizmet uzmanı veya sosyal çalışmacı, psikolog ve fizyoterapist unvanına sahip personeli,

j)         Meslek elemanı: Lisans eğitimi ile aldığı mesleki unvanına uygun olarak il müdürlüğünde veya Genel Müdürlüğe bağlı resmi sosyal hizmet kuruluşlarında görevli olan ve merkezlerin işlemleri için görevlendirilen sosyal çalışmacı, psikolog, fizyoterapist, doktor gibi personeli,

ifade eder.

İKİNCİ KISIM
Merkez Açma, Hizmete Başlama, Personel Hareketleri, Devir, Nakil ve Kapatma

Merkeze isim verme
Madde 5- Merkezler, resmi ve diğer özel bakım merkezlerinde kullanılan ad ve unvanlar ile yabancı dildeki kelime ve deyimleri kullanamazlar. Merkez isminde hizmet verilecek özür gurubu belirtilmez.

Merkez açmak için dosyaların tamamlanma süresi
Madde 6- Kurucu, 7’inci maddede belirtilen resmi yazının yazıldığı tarihi müteakiben üç ay içinde dosyalarını tamamlayarak il müdürlüğüne teslim eder. Bu süre içinde dosyalarını teslim etmeyen kurucuların başvurusu iptal edilir.

Merkez açmak için başvurunun yapılması ve değerlendirilmesi
Madde 7- Merkez açmak isteyen gerçek kişiler veya özel hukuk tüzel kişileri, hizmete açılmak istenen merkezin ismini, bakım hizmeti verilecek özür grubunu veya gruplarını ve hizmet verilecek binanın adresini belirten dilekçe ile bu Yönetmeliğin 8’inci ve 9’uncu maddelerdeki belgelerle birlikte il müdürlüğüne başvururlar.

İl müdürlüğünce görevlendirilecek en az iki meslek elemanı 30 iş günü içinde merkez binasının fiziki özelliklerini adrese giderek ve belgeleri ise dosya üzerinden inceler. Merkez binasının ve merkezi açacak kurucunun ve sorumlu müdürün uygun görülmesi halinde tutanak hazırlanır. Tutanağın bir nüshası merkezin açılışına ilişkin diğer işlemlerin başlatılması ve dosyanın tamamlanması için resmi yazı ekinde kurucuya verilir.

Kurucudan istenecek belgeler
Madde 8- Kurucu olacak gerçek kişiler veya özel hukuk tüzel kişilerin temsilcisinden aşağıdaki belgeler istenir:

a) Nüfus cüzdanı örneği,

b) Adli sicil kaydı,

c) İkametgah ilmühaberi,

d) Sağlık kurulu raporu,

e) En az ilkokul mezunu olduğuna dair belge,

f) Tüzel kişinin şirket olması halinde, şirket ilanının yayımlandığı ve merkezin açılışının faaliyetleri kapsamında olduğunu gösterir ticaret sicil gazetesi, vergi levhası ve imza sirküleri,

g) Tüzel kişinin sermaye şirketi olması halinde göstereceği temsilciden, temsilcinin hissedarlar arasından olduğunu ve şirketi temsile yetkili olduğunu gösterir noterden tasdikli belge ve karar örneği,

h) Tüzel kişinin dernek veya vakıf olması halinde göstereceği temsilciden, dernek veya vakıf yönetim kurulu üyesi olduğunu ve tüzel kişiliği temsile yetkili olduğunu gösterir noterden tasdikli belge ve karar örneği, merkezin açılışının vakıf senedi/dernek tüzüğünde yer aldığını gösterir belge,

i) Kurucunun vergi borcu ve Sosyal Sigortalar Kurumuna pirim borcu olmadığına dair belge,

j) Daha önce bu alanda faaliyet gösterdiğine veya faaliyet göstermediğine dair beyanı içeren belge.

Sorumlu müdürden istenecek belgeler
Madde 9- Merkezde Sorumlu Müdür olacak kişiden aşağıdaki belgeler istenir:

a) Nüfus cüzdanı örneği,

b) İkametgah belgesi,

c) Adli sicil kaydı,

d) Sağlık kurulu raporu,

e) Verem savaş dispanserlerinden alınacak bulaşıcı hastalığı olmadığına dair belge,

f) Sosyal hizmet uzmanı veya sosyal çalışmacı, psikolog, tabip/doktor ve fizyoterapist mesleki unvanlardan birine sahip olduğuna dair öğrenim belgesi, 

g) Daha önce bu alanda çalıştığını gösterir veya çalışmadığına dair yazılı beyanı içeren belge,

h) Sorumlu müdür ile kurucu arasında yapılacak iş sözleşmesi.

Kurucu ve sorumlu müdür olacak kişilerde aranan genel şartlar
Madde 10- Kurucu ve sorumlu müdür olacak kişilerde aşağıdaki şartlar aranır:

a) Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak.

b) Medeni hakları kullanma ehliyetine sahip olmak.

c) Taksirli suçlar hariç olmak üzere, ağır hapis veya altı aydan fazla veya affa uğramış yada tecil edilmiş olsalar bile, basit ve nitelikli zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, inancı kötüye kullanma, dolanlı iflas gibi yüz kızartıcı veya şeref ve haysiyet kırıcı suçlardan dolayı hükümlü bulunmamak.

Merkezde çalıştırılacak diğer personel için istenecek belgeler
Madde 11- Merkezde çalıştırılacak personel için aşağıdaki belgeler istenir:

a) Personelin çalışma talebine ve yapmak istediği işe ilişkin dilekçe,

b) Nüfus cüzdanı örneği,

c) İkametgah belgesi,

d) Öğrenim durumunu gösterir belge,

e) Adli sicil kaydı,

f) Sağlık kurulu raporu,

g) Verem savaş dispanserlerinden alınacak bulaşıcı hastalığı olmadığına dair belge,

h) Daha önce bu alanda çalıştığını gösterir veya çalışmadığına dair yazılı beyanı içeren belge,

i) Kurucu ile personel arasında yapılacak iş sözleşmesi.

Merkez hizmet binası için istenecek belgeler
Madde 12 - Merkezin açılacağı binaya ait aşağıdaki belgeler istenir:

a) Binanın tapu senedi veya kira kontratı örneği,

b) Binanın belediye imar müdürlüğünden alınacak tasdikli yapı kullanma izin belgesi örneği ve binanın bütün bölümlerini gösterir tasdikli planı,

c) Merkezin yerleşimini ve hizmet bölümlerini gösterir kroki,

d) Tefrişten sonra merkezin hizmet bölümlerini, kullanım alanlarını, dış cephesini ve tabelasını gösteren fotoğraflar veya video CD/DVD/fotoğraf CD rom,

e) Yangın güvenliği yönünden itfaiye müdürlüğünden alınacak rapor,

f) Binanın trafik emniyetine uygun bir yerleşim alanında olduğuna dair il emniyet trafik şube müdürlüğünden alınacak rapor,

g) Binanın asayiş yönünden uygun bir yerleşim alanında olduğuna dair il emniyet müdürlüğünden alınacak rapor,

Açılış izni için yapılacak işlemler
Madde 13 - Açılış izni için aşağıda belirtilen işlemler yapılır:

a) Açılış izni için gerekli olan ve bu Yönetmeliğin 8, 9, 11 ve 12’ inci maddelerinde belirtilen belgeler iki dosya halinde hazırlanarak, incelenmek üzere kurucu tarafından il müdürlüğüne teslim edilir. İl müdürlüğünce görevlendirilen en az iki meslek elemanı tarafından otuz iş günü içinde dosya ve merkezin fiziksel ve tefriş koşulları yerinde incelenerek uygun görülmesi halinde merkez açılış izin raporu düzenlenir,

b) İki dosya olarak düzenlenen tüm belgelerin belirlenen esaslara uygun olması halinde, merkezin hizmete açılması il müdürlüğünün teklifi ve valilik onayı ile gerçekleşir. İl müdürlüğü tarafından Açılış İzin Belgesi ve Sorumlu Müdür Belgesi düzenlenir,

c) İl müdürlüğünce onaylanan dosyanın aslı il müdürlüğünde kalır. Diğer sureti imza karşılığı kurucuya verilir. Açılış izin belgesinin ve sorumlu müdür belgesinin bir nüshası bilgi için Genel Müdürlüğe gönderilir,

d) Açılış izin belgesi ve sorumlu müdür belgesi merkezin görülebilecek bir yerine asılır,

e) Açılış izin belgesi verilen her merkezin işveren ve iş yerinin ismi ve yaptığı işin niteliği il müdürlüğü tarafından bir ay içinde çalışma müdürlüğüne ve defterdarlığa bildirilir.

Merkezin hizmete başlaması
Madde 14- Açılış izin belgesi düzenlenen ve zorunlu personelini tamamlayan merkez hizmete başlar.

Zorunlu personelin tamamlanması için personel ile iş sözleşmesinin yapılmış olması yeterlidir. İş sözleşmesinde personelin işe başlama tarihi olarak merkezin fiilen hizmete başladığı tarih öngörülebilir. 

Merkeze kabul edilecek özürlüler
Madde 15- Merkeze, açılış izin belgesinde belirtilen özür grubu/grupları kabul edilir.

Çalıştırılacak personel için yapılacak işlemler
Madde 16- Merkezde çalıştırılacak personel için aşağıda belirtilen işlemler yapılır:

a) Merkezde çalıştırılacak personel için istenilen belgeler biri asıl olmak üzere iki nüsha halinde düzenlenerek il müdürlüğüne teslim edilir,

b) İl müdürlüğü onbeş gün içinde personelin belgelerini üçüncü kısımda belirtilen şartlara uygunluğu açısından değerlendirir ve uygunsa çalışma onayı verir,

c) Personelin belgeleri ve çalışma onayının bir nüshası il müdürlüğü tarafından merkezin dosyasında saklanır, ikinci nüshası merkeze gönderilir,

d) Çalışma onayı verilen personel için merkez fotoğraflı kimlik kartı düzenler. Kimlik kartında personelin ismi, görevi, göreve başlayış tarihi ve nüfus bilgileri yer alır. Kimlik kartı il müdürü tarafından imzalanır ve mühürlenir,

e) İl müdürlüğünce çalışma onayı verilmeyen personel merkezde çalışamaz,

f) Merkezde çalışacak olan personel ile İş Kanunu hükümlerince iş akdi yapılır.

Görevden ayrılan personelin bildirimi
Madde 17- Merkezden ayrılan veya görevine son verilen personel en geç bir ay içinde il müdürlüğüne bildirilir.

Sorumlu müdürün izine ayrılması
Madde 18- Sorumlu müdürün çeşitli nedenlerle izine ayrılması halinde merkezde çalışan bir mesleki personel vekil bırakılır, sorumlu müdür izine ayrılmadan önce kullanılacak izin süresi ve sorumlu müdürlüğe vekalet edecek mesleki personel il müdürlüğüne bildirilir.

Sorumlu müdür değişikliği
Madde 19- Sorumlu müdürün görevinden ayrılması veya görevine son verilmesi halinde; durum en geç yedi gün içinde il müdürlüğüne bildirilir. Sorumlu müdürün ayrılmasını müteakiben otuz gün içinde Merkez için yeni sorumlu müdür belirlenir ve belgeleri il müdürlüğüne teslim edilir.

Sorumlu müdür şartlarını taşıyan kişi bulunamaması halinde Merkeze 30 gün daha ilave süre verilir.  İlave süreye rağmen sorumlu müdür bulamayan merkezin hizmetleri durdurulur. 30 günlük ek süre bir yıl içinde ancak bir kez verilir.

Devir işlemleri
Madde 20- Merkez kurucusunun değişmesi halinde, devir alacak gerçek veya tüzel kişi, noterden onaylı devir senedi ile başvuru için 8’inci maddede istenen belgeleri iki nüsha hazırlayarak senet tarihinden itibaren en geç 30 gün içinde il müdürlüğüne başvurur. Belirlenen şartlara uygun olması halinde açılış izin belgesi yeniden düzenlenir ve bir nüshası kuruluşa gönderilir, bir nüshası il müdürlüğünde muhafaza edilir ve bir nüshası da bilgi için Genel Müdürlüğe gönderilir.

Merkez açma yetkisi verilen temsilcinin değişmesi
Madde 21- Özel hukuk tüzel kişilerince merkez açma yetkisi verilen temsilcinin değişmesi durumunda, özel hukuk tüzel kişisi adına seçilen temsilcinin kurucu olması ile ilgili yönetim kurulu kararının tasdikli örneği ve başvuru için 8 inci maddede istenen belgeler iki nüsha hazırlanarak il müdürlüğüne başvurulur. Yeni temsilcinin niteliklerinin kurucu olmak için belirlenen şartlara uygun olması halinde İl Müdürlüğü yeni temsilcinin kabul edildiğini resmi yazı ile tüzel kişiliğe bildirir. Ayrıca yeniden açılış izin belgesi düzenlenmez.

Bildirimsiz devir
Madde 22- Bu Yönetmeliğin 20’nci maddesinde belirtilen 30 günlük süre içinde İl müdürlüğüne başvurulmaması veya bildirimde bulunmaksızın merkezin devri halinde, devir yapan ve devir alan gerçek ve tüzel kişilerin var olan açılış izinleri iptal edilir.

Nakil işlemleri
Madde 23- Merkezin yeni bir binaya taşınmayı istemesi halinde:

a) Merkezin yeni binasının adresini bildiren bir dilekçe ile il müdürlüğüne başvurulur,

b) İl müdürlüğünün görevlendirdiği iki meslek elemanı otuz iş günü içinde merkez binasının fiziki özelliklerini adrese giderek inceler. Merkez binasının uygun görülmesi halinde tutanak düzenlenir. Tutanağın bir nüshası merkezin nakline ilişkin diğer işlemlerin başlatılması ve dosyanın tamamlanması için resmi yazı ekinde kurucuya verilir. Ayrıca merkezin yeni adresinde de geçici faaliyet gösterebilmesi için Geçici Çalışma İzin Belgesi düzenlenerek kurucuya resmi yazı ekinde verilir,

c) Geçici Çalışma İzin Belgesinin düzenlendiği tarihten itibaren iki ay içinde 12’inci maddede belirtilen belgeler tamamlanarak iki dosya halinde, incelenmek üzere kurucu tarafından il müdürlüğüne teslim edilir,

d) Tüm belgelerin belirlenen esaslara uygun olması halinde, Merkezin yeni adresine nakline ilişkin olarak il müdürlüğünün teklifi ile Valilik onayı alınır. İl müdürlüğü tarafından yeniden Açılış İzin Belgesi düzenlenir,

e) Tüm belgelerin, il müdürlüğünce onaylanan iki dosyadan aslı il müdürlüğünde kalır. Dosyanın diğer nüshası ve açılış izin belgesi imza karşılığı kurucuya verilir. Nakil onayı ve açılış izin belgesinin tasdikli örneği bilgi için Genel Müdürlüğe gönderilir.

Şube açma işlemleri
Madde 24- Şube açılış izni için yeni merkez açılışındaki gibi işlem yapılır. Her şube için ayrı sorumlu müdür ve personel istihdamı zorunludur.

Ek birim açma işlemleri
Madde 25– Mevcut merkez binası ile bağlantılı olan yeni yerlerin merkez binasına ilave edilmesinin istenmesi halinde nakil işlemlerinde olduğu gibi müracaat edilir ve işlemler gerçekleştirilir.

Merkezin kurucu tarafından kapatılması
Madde 26- Merkezin kurucu tarafından kapatılması durumunda:

a) Kurucu, en az bir ay önceden il müdürlüğüne, personele, özürlüye ve ailesine yazılı olarak merkezi kapatma isteğinde olduğunu ve Merkezi kapatacağı tarihi bildirir,

b) Merkeze ait açılış izin belgesini il müdürlüğüne teslim eder,

c) İl müdürlüğü merkezin usulüne uygun olarak kapandığını ve kapatılma tarihini Genel Müdürlüğe ve o yerin bağlı bulunduğu çalışma müdürlüğüne ve defterdarlığına bildirir,

d) (a) ve (b) bentlerinde belirlenen şartları yerine getirmeden merkezini kapatan kurucunun yeniden merkez açmak istemesi halinde izin verilmez.

ÜÇÜNCÜ KISIM
Merkez Personelinin Nitelikleri, Görev, Yetki ve Sorumlulukları

Hizmet içi eğitim
Madde 27- Merkez, istihdam ettiği personele göreve başladığı tarihten itibaren ilk üç ay içinde bir kez ve göreve başladıktan sonra da yılda en az bir kez olmak üzere her defasında en az onar saatlik hizmet içi eğitim verir.

Merkezde çalıştırılacak personel
Madde 28- Merkezde, aşağıda belirtilmiş personel çalıştırılır.

a) Gündüzlü hizmet veren merkezlerde; Sorumlu müdür, mesleki personel, hemşire, büro memuru, bakıcı, hizmetli, yemek kuruluşta yapılıyorsa aşçı ve merkezin ihtiyaç duyduğu diğer personel.

b) Yatılı hizmet verilen merkezlerde; Sorumlu müdür, mesleki personel, hemşire, büro memuru, bakıcı, güvenlik görevlisi, hizmetli, yemek kuruluşta yapılıyorsa aşçı ve merkezin ihtiyaç duyduğu diğer personel.

Zorunlu çalıştırılması gereken personel sayısı
Madde 29- Merkezde zorunlu çalıştırılması gereken personel sayısı aşağıda belirtilmiştir. Buna göre;

a) Gündüzlü hizmet veren merkezde; zorunlu çalıştırılması gereken personel olarak; Merkezde bakılan özürlü sayısı elliye kadar olması halinde; sorumlu müdür ve sorumlu müdürün mesleği haricindeki bir mesleki personel tam zamanlı, diğer farklı iki mesleki personel ise kısmı zamanlı olarak çalıştırılır. Bu şekilde sorumlu müdürün mesleği de dahil olmak üzere dört farklı mesleki personel istihdam edilir. Kısmı zamanlı çalışacak her bir mesleki personelin özürlülerin ihtiyaçları da dikkate alınarak aylık en az elli saat çalışması gerekir. Merkezde bakılan özürlü sayısının elliyi geçmesi halinde; sorumlu müdür ve sorumlu müdürün mesleği de dahil olmak üzere farklı dört mesleki personelin tam zamanlı çalıştırılması zorunludur. Ayrıca her yirmi beş özürlüye; bir hemşire veya sağlık memuru, her sekiz özürlüye; bir bakıcı ve bir hizmetli olmak üzere personel çalıştırılır. Yemek kuruluşta yapılıyorsa aşçı çalıştırılır.

b) Yatılı hizmet veren merkezde; zorunlu çalıştırılması gereken personel olarak; Merkezde bakılan özürlü sayısı elliye kadar olması halinde; sorumlu müdür ve sorumlu müdürün mesleği haricindeki bir mesleki personel tam zamanlı, diğer farklı iki mesleki personel ise kısmı zamanlı olarak çalıştırılır. Bu şekilde sorumlu müdürün mesleği de dahil olmak üzere dört farklı mesleki personel istihdam edilir.Kısmı zamanlı çalışacak her bir mesleki personelin özürlülerin ihtiyaçları da dikkate alınarak aylık en az elli saat çalışması gerekir. Merkezde bakılan özürlü sayısının elliyi geçmesi halinde; sorumlu müdür ve sorumlu müdürün mesleği de dahil olmak üzere farklı dört mesleki personelin tam zamanlı çalıştırılması zorunludur. Ayrıca her yirmi beş özürlüye; bir hemşire veya sağlık memuru ve bir hizmetli, her sekiz özürlüye; beş bakıcı olmak üzere personel çalıştırılır. Yemek kuruluşta yapılıyorsa aşçı çalıştırılır. Merkezde gece ve tatil günlerinde de hizmet verileceğinden mesleki personel, hemşire ve sağlık memuru arasından olabilecek nöbet sorumlusu, bakıcı ve güvenlik görevlisi günlük sekiz saat çalışma süresine göre vardiyalı olarak çalışır. Gerekli görülürse geceleri iki vardiya birleştirilebilir. Mesleki personelin nöbet sorumlusu olarak da görev yapması halinde mesai saatleri içinde merkezde en az bir mesleki personelin bulunması zorunludur.

Merkezde çalışacak personelin görev, yetki ve sorumlulukları
Madde 30- Merkezde çalışacak personelin görev, yetki ve sorumlulukları aşağıda belirtilmiştir.

a) Sorumlu müdür:

Merkezin idari, mali, hukuki, mesleki ve diğer tüm işlerini hizmetin amacına ve mevzuata uygun olarak yürütülmesinden kurucu ile birlikte birinci derecede sorumludur. Sorumlu müdür, il müdürlüğü ve diğer kurum ve kuruluşlara karşı merkezi temsil eder. Mesleği ile ilgili programların uygulanmasında görev alır. Diğer meslek elemanları idari anlamda sorumlu müdüre bağlı olarak çalışmalarını sürdürür. Bir kişi birden fazla merkezin sorumlu müdürü olamaz ve çalışma saatleri içinde başka bir işte çalışamaz.

 b) Tabip:

1)       Merkezin sağlık hizmetlerinin yürütülmesini sağlamak,

2)       Merkeze kabulü yapılan ve yapılacak olan özürlünün tıbbi teşhis ve değerlendirmesini yapmak,

3)       Özürlü bireylere ve personel ile personelin bakmakla yükümlü bulundukları kişilere uzmanlık dallarında sağlık hizmeti vermek ve kontrollerini yapmak, sevk etmek, sonucun kaydedilmesini sağlamak,

4)       Merkezdeki özürlü bireyleri periyodik olarak sağlık taramasından geçirmek ve rehabilitasyon programını etkileyen sağlık problemleri olması halinde ilgililere gerekli bilgiyi vermek ve önerilerde bulunmak,

5)       Personelin hizmet içi eğitimlerine yönelik programların hazırlanmasında ve uygulanmasında görev almak.

c) Fizyoterapist:

1)       Uzman tabip tarafından konulan tanıya göre fizik tedavi ve rehabilitasyona ihtiyaç duyan özürlüyü değerlendirmek buna göre tedavi programını oluşturmak,

2)       Çeşitli fizyoterapi teknik ve yöntemlerini kullanarak özürlü bireylerin mevcut fizik güçlerini geliştirmek, günlük aktivitelerini bağımsız yapabilmelerine yardımcı olmak,

3)       Fizik tedavi ve rehabilitasyona alınan özürlüdeki gelişimleri takip ederek kaydetmek,

4)       Personelin hizmet içi eğitimlerine yönelik programların hazırlanmasında ve uygulanmasında görev almak.

d) Hemşire/sağlık memuru

1)       Özürlü bireylerle ilgili gerekli bilgileri alarak tabiplerce yapılacak muayene ve tedaviye hazırlamak,

2)       Tabibin muayene, tedavi, değerlendirme ve kontrolün yapılmasında tabip ve fizyoterapiste yardımcı olmak,

3)       Tabibin verdiği direktifler doğrultusunda özürlü bireylere verilen ilaçların kullanılmasını sağlamak, enjeksiyon ve pansumanlarını yapmak, bunları tedavi takip defterine miktar ve zaman belirterek kaydetmek,

4)       Acil vakalarda mesleğin gerektirdiği ilk yardımı yaparak, sorumlu müdür veya tabibe durumu bildirmek,

5)       Sorumlu olduğu bölümde yemek dağıtımını ve özürlü bireylerin yemek yemelerini gözetlemek, kendisi yemek yiyemeyecek durumda olanlara yardımcı olmak,

6)       Özürlü bireylerin banyolarının yapılıp yapılmadığını kontrol etmek, gerektiğinde banyolarına yardımcı olmak,

7)       Merkezin bütün bölümlerinin temizliğinden, bakımından ve düzeninden sorumlu olmak, görülen noksanlıkları idareye bildirmek ve giderilmesini sağlamak.

e) Sosyal hizmet uzmanı/sosyal çalışmacı:     

1)       Merkezde bulunan özürlü bireyler ve bunların aileleri ve yakınları ile sosyal hizmetin yöntem ve tekniklerini kullanarak mesleki çalışmalar yapmak,

2)       Yapılan çalışmaları kaydetmek,

3)       Personelin hizmet içi eğitimlerine yönelik programların hazırlanmasında ve uygulanmasında görev almak.

4)       Müracaatçı grubunun birbirlerini ve kendileriyle ilgili toplum kaynaklarını tanımalarını ve yararlanmalarını sağlamak.

f) Psikolog:    

1)       Merkezde bulunan ve müracaat eden özürlü bireylerin psikolojik tanısına yönelik olarak çeşitli gözlem ve görüşme tekniklerini kullanarak ölçme değerlendirmelerini yapmak, duygusal, davranışsal sorunlarına yönelik ölçme ve değerlendirmelerini yaparak çözümüne yönelik programlar hazırlamak, uygulamak, uygulanmasını takip etmek,

2)       Özürlü bireylerin ailelerine, gerekli görülürse yakınlarına yönelik psikolojik yardım ve destek programları, bireysel ve/veya grup terapileri uygulamak,

3)       Özürlü bireylerin ruh sağlığının korunmasına yönelik gerekli tedbirleri alarak bu konuda gerekli çalışmalarını diğer mesleki personel ile işbirliği içinde yapmak,

4)       Personelin hizmet içi eğitimlerine yönelik programların hazırlanmasında ve uygulanmasında görev almak,

5)       Yapılan çalışmaları kaydetmek.

g) Bakıcı personel

1)       Sorumlu bulunduğu gruptaki özürlü bireylerin öz bakım ile ilgili (tuvalet eğitimi, yeme içme, banyo, el yüz temizliği, giyinme soyunma vb.) günlük, haftalık, aylık ihtiyaçlarını karşılamak ve/veya yardım etmek ve/veya takip etmek,

2)       Sorumlu olduğu grubun bakım, temizlik ve düzeninin sağlanmasına yardımcı olmak.

h) Diğer personel

Aşçı, hizmetli, güvenlik görevlisi, büro görevlisi gibi personel sorumlu müdürün verdiği görevleri yapar.

Stajyer öğrenci uygulaması
Madde 31- Üniversitelerin psikoloji, fizyoterapi, sosyal hizmetler, tıp alanlarında lisans veya lisans üstü öğrenim gören öğrencilerin merkezde staj yapabilmeleri için, bölümlerinden/okullarından alınan staj yapacakları alanı ve süreyi belirten bir yazı ile merkeze başvurmaları istenir. Stajyer öğrencilerin mesleki personel ile birlikte gözlem ve uygulama yapmalarına izin verilir. Stajyer öğrenciler tek başına uygulama yapamazlar, merkezde meslek elemanlarının yerine istihdam edilemezler. Kabul edilen stajyerlerin listesi il müdürlüğüne bildirilir.

DÖRDÜNCÜ KISIM
Merkezde Sunulacak Bakım Hizmetleri

Bakım hizmetleri
Madde 32.- Bakım hizmetleri, özürlünün bakımına yönelik olarak kişisel bakım hizmetlerini, temel sağlık hizmetlerini ve psiko-sosyal destek hizmetlerini kapsar.

Merkezler bu bakım hizmetlerini, bakıma muhtaç özürlünün özelliklerini dikkate alarak sunar. Buna göre;

a)       Kişisel bakım hizmetleri: Özürlünün temel öz bakım ihtiyaçlarının karşılanması ve özürlünün öz bakım ihtiyaçlarını bağımsız bir şekilde yapabilmesine  yönelik hizmetleri,

b)       Temel sağlık hizmetleri: Bakım hizmetlerinin sunumu sürecinde, özürlülük durumunun beraberinde getirdiği bir çok sağlık sorununa yönelik koruyucu, önleyici ve acil müdahale sağlık hizmetlerinin sunumuna yönelik hizmetleri,

c)       Psiko-sosyal destek hizmetleri: Bakıma muhtaç özürlünün; terk edilme, ümitsizlik, yalnızlık, sevgisizlik gibi olumsuz duygulardan kurtarılması, depresyon ve stres gibi durumların yaşanmasının engellenmesi için kişisel ve grup çalışması gibi mesleki çalışmaların yapılmasına ve sosyal, kültürel, sportif, sanatsal etkinlikler gerçekleştirilmesine yönelik hizmetleri,

İçerir.  

Bakım hizmetlerinin uygulanması
Madde 33- Merkezde bakım hizmetlerinin uygulanması ile ilgili hususlar aşağıda belirtilmiştir:

a)       Merkezde verilen bakım hizmetleri sorumlu müdürün sorumluluğundadır,

b)       Merkezler, 32’inci maddede belirlenen genel çerçeveyi esas alarak, merkezin ve özürlü bireylerin özelliklerine göre bakım hizmetlerini geliştirerek uygularlar,

c)       Merkezde, bakıma muhtaç özürlünün bakım ihtiyacına göre bireysel bakım planını hazırlayacak değerlendirme kurulu oluşturulur, değerlendirme kurulunda merkezde görevli olan mesleki personel ve hemşire/sağlık memuru bulunur, 

d)       Değerlendirme kurulu tarafından bakıma muhtaç özürlülerin bireysel özellikleri de dikkate alınarak bireysel bakım planı hazırlanır, hazırlanan bireysel bakım planı sorumlu müdürünün onayından sonra uygulanır,

e)       Bireysel bakım planının içeriği ve uygulama esasları, Genel Müdürlükçe belirlenerek genelge ile bildirilir

Bakım hizmeti için özürlü gruplarının oluşturulması
Madde 34- Bakım hizmeti için özürlü grupları aşağıdaki hususlara göre oluşturulur:

a)       Bakıma muhtaç özürlü bireylerin bakım ihtiyacına, takvim yaşına ve diğer özelliklerine, sunulacak bakım hizmeti ve hedeflerinin birbirine yakınlığına ve fiziksel koşullara göre azami 6-8 özürlüden oluşan gruplar oluşturulur,

b)       Bakım hizmeti hedeflerinin farklılaşması veya ihtiyaç duyulması halinde, özürlü bireylerin grupları değiştirilir,

c)       Grubun sorumluluğu amacına ve niteliğine uygun mesleki personele verilir,

d)       Merkezde çalışan her mesleki personelin en az bir grubunun olmasına özen gösterilir.

BEŞİNCİ KISIM
Fiziksel Koşullar ve Donanım

Merkezin iskan durumu
Madde 35- Merkez özürlüler için tehlike yaratmayacak, ulaşıma elverişli bir yerde kurulmalıdır. Merkez binası özürlüleri rahatsız edecek derecede gürültülü yerlerden veya havayı kirletecek sınai kuruluşlarından uzak, İmar Kanunu hükümlerine göre yapılmış ve kullanma izni almış olmalıdır.

Emniyet ve trafik güvenliği
Madde 36- Merkez binasının bulunduğu yer, özürlülerin geliş-gidişlerinde trafik yönünden uygun ve emniyetli olmalıdır.

Yangından korunma ve ısıtma
Madde 37- Merkezde yangından korunma için yeterli sayıda yangın söndürme cihazı ve malzemesi ile sesli ve ışıklı alarm sistemi bulunmalı, yangın için gerekli önlemler alınmalıdır. Merkezde özürlülerin kullanımına uygun yangın tahliye sistemi bulundurulması zorunludur.

Merkezde ısıtma kaloriferle yapılmalıdır. Ancak, bölgesel farklılıklar göz önüne alınarak kalorifer sisteminin olmadığı yerlerde ısıtma, özürlüye risk oluşturmayacak elektrikli araçlarla veya merkezi ısıtma sistemi ile yapılmalıdır. Isıtmanın elektrikli araçlarla yapılması halinde il elektrik idaresinden elektrik tesisatının uygunluğuna dair belge alınması zorunludur.

Merkezin fiziksel koşulları
Madde 38 - Merkezin fiziksel koşulları aşağıdaki özellikleri taşımalıdır:

a) Merkez müstakil ve ahşap olmayan bir binada hizmete açılır,

b) Merkezde özürlünün kullanacağı odalar gün ışığı almalı veya aydınlık olmalıdır,

c) Özürlünün kullanacağı odalarının tabanı sağlığa zarar vermeyecek, kolay temizlenen bir malzeme ile kaplanmalıdır,

d) Merkezde merdiven varsa merdivenlerin genişliği ve yüksekliği iniş ve çıkışlarda kolaylık sağlayacak şekilde olmalı, emniyet korkulukları bulunmalıdır,

e) Tuvaletlerin tabanları ve duvarlarının tamamı yıkanmaya elverişli fayans veya mermer gibi malzemeler ile kaplı olmalıdır, özürlülerin kullanacağı tuvalet ve banyolarda tutamak olmalıdır,

f) Merkezin her bölümü havalandırmaya uygun olmalı, gerektiğinde merkezin havalandırılması için ek önlemler alınmalıdır,

g) Panel radyatörler dışındaki radyatörler, ısıyı engellemeyecek şekilde korunmalıdır,

h) Merkezin her türlü tesisatı ve bölümleri temiz ve düzenli olmalıdır.

i) Merkezin bahçesi yatak odası olarak kullanılacak alanların toplamının en az iki katı büyüklüğünde olmalıdır.

Merkezin bölümleri
Madde 39 - Merkezlerde düzenlenmesi zorunlu olan bölümler aşağıda belirtilmiştir. Bölümlerin fiziki özellikleri ve donanımı için gerekli malzemeler genelge ile belirlenir.

a) Sorumlu müdür odası,

b) Büro,

c) Bekleme odası,

d) Personel odası,

e) Öz bakım eğitimi odası,

f) Grup etkinlikleri odası,

g) Beden eğitimi veya fiziksel etkinlikler salonu,

h) Mutfak ve yemekhane

i) Bahçe,

j) Yatılı hizmet verilen merkezlerde yatak odaları,

k) Revir

Merkez binasının kullanımı
Madde 40- Merkez binası hiçbir şekilde asli amacı dışında başka bir amaçla kullanılamaz.

ALTINCI KISIM
Merkezin İşleyişine İlişkin Esaslar

Merkezlerin genel çalışma esasları
Madde 41- Merkezlerin genel çalışma esasları aşağıda belirtilmiştir.

a)       Yatılı hizmet veren merkezler talep etmeleri ve açılış izin belgelerinde belirtilmesi halinde gündüzlü olarak ta hizmet verebilirler. Bu durumda gündüzlü hizmet için ayrıca sorumlu müdür istenmez. Ancak gündüzlü hizmet için bu Yönetmeliğin 29’uncu maddesinin (a) bendinde belirtildiği şekilde personel çalıştırılır.

b)       Gündüzlü hizmet veren merkezlerde özürlünün gerektiğinde uyuyabileceği yatak odaları bulunmalıdır. Yatak odalarının üçer kişilik olmasına özen gösterilmelidir. Ancak en fazla 8 özürlü bir odada veya salonda yatırılabilir. Yatak odası olarak kullanılacak oda veya salon her özürlüye en az 3 metrekare yer olacak büyüklükte olmalıdır.

c)       Yatılı hizmet veren merkezlerde özürlü yatak odalarının üçer kişilik olmasına özen gösterilmelidir. Ancak en fazla altı özürlü bir yatak odasında kalabilir. Yatak odaları her özürlüye en az 5 metrekare yer olacak büyüklükte olmalıdır.

d)       Merkezlerin kapasitesi yatak odası olarak kullanılacak alan büyüklüğüne göre tespit edilir.

e)       Merkezlere, ücreti Genel Müdürlükçe ödenen bakıma muhtaç özürlüler ile ücreti kendisi veya ailesi tarafından ödenen özürlüler, bakım hizmeti sunulmak üzere kabul edilir.

f)         Bedensel, zihinsel ve ruhsal özürlülerin mümkün olduğunca yaş ve cinsiyetleri de dikkate alınarak farklı merkezlerde bakılmasına özen gösterilir. Ancak aynı merkez bünyesinde birden fazla özür grubuna bakım hizmetinin verilmesi halinde yatak odalarının ve katlarının ayrı olması sağlanır. Ayrıca 13 ve üzeri yaştaki özürlüler için cinsiyetlerine göre ayrı yatak odalarının ve katlarının olması sağlanır.

g)       Merkez aracılığıyla bakıma muhtaç özürlü bireyin ikametgahında bakım hizmeti verilebilir. Bu durumda merkez bünyesinde mesleki personelden oluşan evde bakım hizmet birimi oluşturulur, evde bakım hizmet biriminin hazırlayacağı bireysel bakım planı doğrultusunda bakıcı personel tarafından bakım hizmeti verilir, ayrıca evde bakım hizmet birimi özürlü bireyi ve ailesini her ay düzenli olarak ikametgahında ziyaret ederek bakım hizmetlerinin sunumu takip eder, özürlü bireye ve ailesine rehberlik eder.

h)       Merkezde özürlü bireyin sağlık durumu dikkate alınarak beslenme ihtiyacı karşılanır. Özürlü bireye verilen yemek numuneleri 24 saat süre ile muhafaza edilir.            

Bakım ücreti Genel Müdürlükçe ödenecek bakıma muhtaç özürlünün müracaatı ve değerlendirilmesi
Madde 42- Bakıma muhtaç özürlünün bakım ücretinin Genel Müdürlükçe ödenmesi halinde müracaat ve işlemler aşağıdaki şekilde yapılır. Buna göre;

a)       Bakıma muhtaç özürlünün bakım talebine ilişkin müracaat, bakıma muhtaç özürlü bireyin kendisi, ailesi veya yasal temsilcisi tarafından İl/ilçe Sosyal Hizmetler Müdürlüğüne yapılır.

b)       Bakıma muhtaç özürlünün  bakım talebine ilişkin olarak Genel Müdürlüğe bağlı resmi bakım ve rehabilitasyon merkezlerine müracaatta istenen belgelerin aynısı istenir ve belgeler il müdürlüğünce değerlendirilir.

c)       İl müdürlüğünce özürlü ve ailesinin sosyo-ekonomik durumu ve bakım ihtiyacı hakkında sosyal inceleme raporu hazırlanır.

d)       Bakıma muhtaç özürlünün bakım ihtiyacına göre alması gereken bakım hizmetleri belirlenir.

e)       Bakıma muhtaç özürlünün ihtiyaç duyduğu bakım hizmetlerinin belirlenmesini müteakiben, bakım hizmetinin verileceği merkez, özürlünün ve ailesinin talebi doğrultusunda merkezin kapasitesi dikkate alınarak belirlenir.

f)          Belirlenen merkezinde, bakıma muhtaç özürlüye, bakım hizmetinin verilmesine ilişkin olarak İl Müdürlüğünün teklifi ile Valilik makamından onay alınır.

g)       Özürlü birey veya ailesi, merkezde verilen bakım hizmetinden memnun olmaması halinde, en erken altı ay sonunda merkezin değiştirilmesini talep edebilirler. İl müdürlüğü talebi değerlendirerek talep doğrultusunda işlem yapar. 

Bakım ücreti kendisi veya ailesi tarafından ödenen özürlünün müracaatı ve değerlendirilmesi
Madde 43- Bakıma muhtaç özürlünün bakım ücretinin ailesi veya kendisi tarafından ödenmesi halinde bu Yönetmeliğin 44’üncü maddesinin (a) bendinde belirtilen belgeler ile birlikte müracaat merkeze yapılır. Merkez açılış izin belgesinde belirtilen özür grubuna uygun olan özürlüyü değerlendirme kurulunda değerlendirir. Uygun görmesi halinde kabul eder. 

Merkeze özürlü kabulü
Madde 44- Merkeze özürlü kabulü aşağıda belirtilen şekilde yapılır. Buna göre;

a) Bakım ücreti özürlü veya ailesi tarafından ödenecek ise merkeze kabul edilecek özürlüden, ailesinden veya yasal temsilcisinden dilekçe, özürlüye ait nüfus cüzdanı örneği, veliye veya vasiye ait ikametgah belgesi, özürlü için sağlık kurulu raporu ve 2 adet fotoğraf  istenir,

b) Bakım ücreti Genel Müdürlük tarafından ödenecek ise bu Yönetmeliğin 42’nci maddesinde belirtilen belgelerden oluşan dosyanın bir nüshası İl Müdürlüğünce resmi yazı ekinde merkeze gönderilir,

b) Merkezde, özürlü ve ailesi hakkında ayrıntılı ilk görüşme formu düzenlenir,

c) Özürlünün bakım ihtiyacı merkez değerlendirme kurulunda değerlendirilir ve bireysel bakım planı oluşturulur,

d) Merkeze kabul edilen her özürlü için bir dosya açılır, belgeleri saklanır.

Merkeze ücretsiz özürlü kabulü
Madde 45- Merkez hizmetlerinden yararlanmak üzere aşağıda belirtilen esaslar dahilinde ücretsiz özürlü kabul edilir.

a)       Merkeze İl Müdürlüğünün veya Merkezin önereceği özürlüler arasından, İl Müdürlüğünde görevli sosyal çalışmacı tarafından hazırlanacak sosyal inceleme raporu sonucuna göre ücretsiz özürlü kabul edilir,

b)       Merkeze hizmet verdiği özürlü sayısının % 3 si oranında ücretsiz özürlü kabul edilir,

c)       Ücretsiz özürlü öncelikle anne-babası olmayan, sosyo-ekonomik yoksunluk içinde olan özürlüler arasından İl Müdürlüğünce belirlenir, 

d)       Merkez her ay sonunda kapasitesini, hizmet verdiği özürlü sayısını,  ücretsiz hizmet verdiği özürlü sayısını ve varsa açık olan ücretsiz özürlü kapasitesini İl Müdürlüğüne bildirir,

e)       İl Müdürlüğü ücretsiz özürlü kapasitesinin doldurulmasını takip eder, il müdürlüğünün teklifine rağmen ücretsiz özürlü kapasitesini doldurmayan merkeze Yönetmeliğin 57’nci maddesindeki hükümler uygulanır. 

Merkezden özürlünün ayrılması
Madde 46- Merkezden özürlünün ayrılması aşağıdaki durumlarda gerçekleşir;

a) Ailenin veya reşit ve aynı zamanda mümeyyiz olan özürlünün istemde bulunması,

b) Bakım programının tamamlanması,

c) Özürlü kabulüne esas bilgi ve belgelerde yanlışlık olduğunun tespiti veya merkezin işleyiş ve düzenine aykırı hareket edilmesi halinde

Özürlünün ilişiği kesilir.

Merkezin çalışma gün ve saatleri
Madde 47- Gündüzlü hizmet veren merkezler mesai saatleri içinde, yatılı hizmet veren merkezler ise milli ve dini bayramlar ve resmi tatillerde dahil olmak üzere haftanın yedi günü 24 saat çalışır.

Merkezin tatil edilmesi
Madde 48- Merkez, bulunduğu yörenin iklim koşulları ve tadilat nedeniyle bir yıl içinde en çok bir ay tatil edilebilir. Kurucu tatil gerekçelerini içeren dilekçe ile il müdürlüğüne başvurur. Merkezin tatil edilmesi il müdürlüğünün onayına bağlıdır. Merkezin tatil edilmesi halinde özürlü bireyin mağdur olmaması için özürlü bireyin bakımına yönelik gerekli önlemler Merkez tarafından alınır.

Ücret tespiti
Madde 49- Ücretlere ilişkin uygulama aşağıda belirtilen esaslara uygun olarak yerine getirilir:

a) Merkezlerde verilecek bakım hizmetlerinin taban ücretleri, valinin ya da görevlendireceği bir yardımcısının başkanlığında il sosyal hizmetler müdürü, defterdar, il ticaret odası temsilcisi, belediye başkanlığı temsilcisi, il dahilinde özel bakım merkezlerinin kendi aralarında seçecekleri temsilciden oluşan komisyon tarafından yılda bir kez tespit edilir. Ancak, yıllık üretici fiyat endeksi (ÜFE)’nin %50 yi geçmesi halinde yılda iki kez ücret tespit edilebilir.

b) Komisyon, her yıl Ocak ayının son haftasında toplanır.

c) Taban ücretler ile üretici fiyat endeksindeki artış oranları esas olmak üzere, sosyo-ekonomik koşullar, merkezlerin personel, kira, ısıtma, onarım, diğer cari giderleri amortismanları ve kâr oranları dikkate alınarak belirlenir.

d) Komisyon gündüzlü ve yatılı hizmet ile evde hizmet taban ücretlerini tespit eder.

e) Komisyon tarafından tespit edilen taban ücretler vali tarafından onaylanarak Ocak ayından başlayarak geçerli olur.

f) Komisyon tarafından onaylanan taban ücretlerinin altında olmamak koşuluyla merkezler, verecekleri hizmet türlerine göre uygulayacakları ücretleri, kendi maliyet hesaplarına göre belirler ve il müdürlüklerine bildirirler.

Ücret tahsili
Madde 50- Özürlünün bakım ücretinin kendisi veya ailesi tarafından ödenmesi halinde; bakım ücreti, bakım hizmetlerin sunulmasını müteakiben aylık olarak alınır. Ücretin tahsiline ilişkin olarak belge düzenlenir.

Ücret Ödemesi
Madde 51- Genel Müdürlük, bakıma muhtaç özürlülerin, bakım ücretlerinin merkezlere ödenmesine ilişkin olarak; bakım ücretinin miktarını, ödenme usul ve esaslarını her yılın ilk dört ayı içinde belirler.

Merkezde bulunması gereken defter ve dosyalar
Madde 52- Merkezde aşağıdaki defter ve dosyaların bulundurulması zorunludur:

a) Gelen evrak kayıt defteri,

b) Giden evrak kayıt defteri,

c) Zimmet defteri,

d) Özürlülere ait kütük defteri,

e) Denetleme defteri,

f) Her özürlü için, içinde ilk kabul belgeleri ile özürlünün bireysel bakım planlarının ve diğer tutanak ve çizelge gibi belgelerin bulunduğu dosya,

g) Özürlülerin devam çizelgeleri ve personelin çalışma programını gösteren çizelgelerin bulunduğu özürlü ve personel takip dosyaları,

h) Personelin özlük ve sağlık dosyaları.

Merkez, hizmet verilmeye başlanmasından itibaren tutulan kayıtları ve özürlülere ait dosyaları muhafaza etmek zorundadır. Merkezin yazışmalarında antetli kağıt ve kaşe kullanılması zorunludur.

İl müdürlüklerine gönderilecek belgeler
Madde 53- Her ayın ikinci haftasında özürlü listesinin, personel listesinin, aylık SSK prim bildirgesinin bir örneği ve merkezde özürlü bireylere yemek veriliyorsa, aylık yemek listesinin birer örneği il müdürlüğüne gönderilir. Uyarılara rağmen istenilen bilgi ve belgeleri göndermeyen merkeze, bu Yönetmeliğin 57’nci maddesindeki hükümler uygulanır.

Sivil savunma planı
Madde 54- Açılış izin belgesinin düzenlenmesinden sonra iki ay içinde merkezin yangın, sabotaj ve depremde uygulanacak sivil savunma planı merkez tarafından hazırlanarak Merkezin kolay görülebilen iç mekanına asılır. 

Genel Müdürlüğe gönderilecek belgeler
Madde 55- Merkezde çalışan personel sayısı ve niteliği ile merkeze devam eden özürlüler hakkındaki bilgiler Genel Müdürlükçe tespit edilecek şekilde il müdürlüğü tarafından istenilen sürede Genel Müdürlüğe gönderilir.

YEDİNCİ BÖLÜM
Teftiş ve Denetim 

Teftiş ve denetim
Madde 56- Merkezin işleyişinde karşılaşılan sorunları, bakım hizmetlerinin sunulmasında aksayan yönleri tespit etmek, çözüm yolları bulmak, sunulan hizmetin kalitesini artırmak ve hizmetlerin ilgili mevzuat hükümlerine uygunluğunu tespit etmek amacıyla denetim yapılır.

Merkezde özürlülere yönelik hizmetlerin denetimi Genel Müdürlük Teftiş Kurulu ve İl Müdürlüğü tarafından yapılır.

Merkezin denetimleri aşağıdaki esaslara göre yapılır:

a) Merkez il müdürlüklerince yılda en az iki kez denetlenir, denetleme meslek elemanlarından en az iki kişinin oluşturduğu ekip tarafından yapılır, denetleme sonucu tespit edilen hususlar il müdürlüğünce denetleme defterine yazılır, denetleme esnasında defterin yazılmaması durumunda il müdürlüğü tarafından denetleme raporu gönderilir, bu rapor denetleme defterine yapıştırılır,

b) Merkez, Genel Müdürlük müfettişleri tarafından da denetlenir, teftiş sonucu tespit edilen hususlar denetim defterine yazılır,

c) Merkez yetkilileri denetleyicilere denetim esnasında istendiği takdirde her türlü belgeyi sunmak ve göstermekle yükümlüdürler,

d) Denetim sonucu tespit edilen aksaklıklar il müdürlüğünce yazılı olarak merkeze bildirilir, merkez ayrıca bir süre verilmediyse bir ay içinde belirtilen aksaklıkları düzeltmek ve gidermek zorundadır,

e) Verilen süre içerisinde aksaklıklarını gidermeyen merkezin faaliyeti il müdürlüğünün teklifi ve valilik makamının onayı ile kolluk kuvvetlerinin nezaretinde geçici veya sürekli olarak durdurulur.

Merkezin geçici olarak kapatılma nedenleri
Madde 57- Merkezin beş iş günü geçici olarak kapatılması, aşağıda belirtilen hususlardan birisinin tespiti halinde ve uyarıya rağmen verilen süre içinde gerekli düzenleme yapılmadığı veya eksikliğin giderilmediği durumlarda yerine getirilir:

a) Merkezin açılış izin belgesinde yer almayan özür grubu kabul edildiğinde,

b) Personel için çalışma izni alınmadığında,

c) Eksik personel çalıştırıldığında,

d) Tespit edilen taban ücretten düşük ücret alındığında,

e) Verilen süre içerisinde belirlenen aksaklıklar giderilmediğinde,

f) İl müdürlüğünce istenen bilgi ve belgeler gönderilmediğinde,

g) Sorumlu müdürün görevden ayrılmasının bildirilmediği ve yeni sorumlu müdür görevlendirilmesi teklif edilmediğinde,

h) Yönetmelik hükümlerine aykırı hareket edildiğinde,

i) Bakılması gereken oranda ücretsiz özürlü bakılmadığında.

Merkezin geçici kapatılması
Madde 58- Merkezin geçici olarak kapatılması halinde yapılacak işlemler aşağıda belirtilmiştir:

Merkezin bu Yönetmeliğin 57’nci maddesi gereğince kapatılması, il müdürlüğünün teklifi ve valilik makamının onayı ile kolluk kuvvetleri nezaretinde gerçekleştirilir. Kapatılan merkezler il çalışma müdürlüğüne ve defterdarlığa bildirilir.

Geçici kapatma kararı en az üç iş günü öncesi merkeze bildirilerek özürlülere ve ailelerine bilgi verilmesi sağlanır.

Geçici kapatma cezasının bitiminde merkez kendiliğinden açılmış sayılır. Ancak geçici kapatmayı gerektiren fiilin tekrarı veya devamı halinde yine aynı şekilde 57’nci madde hükümleri dahilinde on günden az olmamak üzere geçici olarak kapatılır.

Merkezin kapatılma nedenleri
Madde 59- Merkezin kapatılması aşağıdaki koşullarda gerçekleşir:

a) Uyarılara rağmen tespit edilen hususları gidermeyen ve iki kez geçici kapatma cezası almasına rağmen aynı konularda eksikliği tespit edilen,

b) Açılış izin onayı olmadan hizmete başlayan,

c) İzinsiz devir ve nakil işlemi yapan

merkezler kapatılır.

Merkezin kapatılmasında yapılacak işlemler
Madde 60- Merkezin kapatılmasında yapılacak işlemler aşağıda belirtilmiştir:

Merkezin bu Yönetmeliğin 59’uncu maddesi gereğince kapatılması, il müdürlüğünün teklifi ve valilik makamının onayı ile kolluk kuvvetleri nezaretinde gerçekleştirilir. Kapatılan merkezler il çalışma müdürlüğüne ve defterdarlığa bildirilir.

Kapatma kararı en az beş iş günü öncesi merkeze bildirilerek özürlülere ve ailelerine bilgi verilmesi sağlanır.

Merkez açılış izin onayının ve açılış izin belgesinin aslını onbeş günlük süre içinde il müdürlüğüne teslim etmek zorundadır.

Merkezin kapatıldığı Genel Müdürlüğe, il çalışma müdürlüğüne ve defterdarlığa bildirilir.

Suç işleyen merkez personeli
Madde 61- Merkeze kabul edilen özürlülere karşı ihmal ve istismarı görülen veya suç işleyen merkez personeli hakkında, Türk Ceza Kanunu hükümlerine ve 2828 sayılı Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu Kanuna göre işlem yapılır.

SEKİZİNCİ BÖLÜM
Son Hükümler

Yürürlük
Madde 62- Maliye Bakanlığının ve Sayıştay Başkanlığının görüşleri alınarak hazırlanan bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme
Madde 63- Bu Yönetmelik hükümlerini Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu Genel Müdürü yürütür.

 

17-02-2006
Adil ŞİRAZ
Sosyal Hizmet Uzmanı
Bireysellleştirilmş Eğitim Proğramını(BEP) kolayca hazırlayın.
19 Yanıt
Merhaba, En güvenilir ve güvenilir şirketten krediye mi ihtiyacınız var?Dünyada? eğer evet ise o zaman şimdi bizimle iletişime geçin çünkü herkese kredi sunuyoruzİster şirketler ister personel kullanımı olsun, arayanların kategorileri.%2 faiz oranıyla kredi, Whatsapp +918794792073 aracılığıyla bize ulaşınushaservicesonline@gmail.comKREDİ İSTEYENLER BAŞVURU FORMU ******************************1) Tam Ad: 2) Cinsiyet: 3) İhtiyaç duyulan Kredi Tutarı: 4) Kredi Süresi: 5) Ülke: 6) Ev Adresi: 7) Cep Numarası: 8) Faks Numarası: 9) Meslek:10) Aylık Gelir: 11) Maaş Tarihi: 12) Kredinin amacı: 13) Kredi ilanımızı nereden aldınız:ushaservicesonline@gmail.com
20-02-2024
Monika MONCSİ
Belirtilmemiş

YÖNETMELOİĞİ OKURSANIZ KİMLERİN ZORUNLU OLDUĞU YAZIYOR
12-09-2006
Abdullah SEVİNÇ
Sosyal Hizmet Uzmanı

şimdi bu bakım merkezlerinde SHUlar, fizyoterapistler, psikologlar ve doktorlar daimi calısma zorunluluğu mu var..?
11-09-2006
Seyhun AKAR
Sosyal Hizmet Uzmanı

Yorumlar

Merhaba, En güvenilir ve güvenilir şirketten krediye mi ihtiyacınız var?Dünyada? eğer evet ise o zaman şimdi bizimle iletişime geçin çünkü herkese kredi sunuyoruzİster şirketler ister personel kullanımı olsun, arayanların kategorileri.%2 faiz oranıyla kredi, Whatsapp +918794792073 aracılığıyla bize ulaşınushaservicesonline@gmail.comKREDİ İSTEYENLER BAŞVURU FORMU ******************************1) Tam Ad: 2) Cinsiyet: 3) İhtiyaç duyulan Kredi Tutarı: 4) Kredi Süresi: 5) Ülke: 6) Ev Adresi: 7) Cep Numarası: 8) Faks Numarası: 9) Meslek:10) Aylık Gelir: 11) Maaş Tarihi: 12) Kredinin amacı: 13) Kredi ilanımızı nereden aldınız:ushaservicesonline@gmail.com
Monika Moncsi   -   20-02-2024

ARKADAŞLAR KARABÜK İLİNDE ÖZÜRLÜLER İÇİN ÖZEL BAKIM REHB. MERKEZİ İÇİN AÇILIŞ BAŞVURUSU VAR...ŞU ANDA DEĞERLENDİRİYORUZ BAŞVURYU... --EĞER AÇILIRSA TÜRKİYEDE BİR İLK OLACAK......
10-09-2006
Şaban ÇAKIROĞLU
Diğer

Arkadaşlar bu paraya kimse bu işi yapmaz.Yine olan engellilere olacak.İkincisi belediyeler için çıkarılan özürlü hizmet birimlerine de fazla inanmayın.Bulunduğum ildeki belediyeyle görüştüm.Şİmdilik düşünmüyorlar olsa bile 3-4 sene sürer deniyor.Yıllardır belediyeler kurdukları huzur evlerinde dahi sosyal hizmet uzmanı olması gerektiği halde kimleri çalıştırmadılar ki,bu zihniyet deki belediyeler birde hizmet birimleri mi kuracak :) ...bırakalım sadece yönetmelikler çıksın yasalar değişsin önemli olan bu değil mi ülkemiz için....
09-09-2006
Suat DİZDAR
Sosyal Hizmet Uzmanı

bakım merkezlerinde bi gelişme var mı arkadaslar... kurulan bir merkez falan?
29-08-2006
Seyhun AKAR
Sosyal Hizmet Uzmanı

Evet bu yönetmeliği ben de görmüştüm ve yine güzel görünen bir yönetmelik ama halen sosyal hizmet camiasına iyi bir serinlik getirecek bir hareketlenme yok somut hayatta. umarım bu ve benzeri yönetmelikler hem mesleğimiz adına hem de özürlü müracaatçılarımız adına işlevsel ve gerçekçi bir çözüm getirir.
22-08-2006
Hamdi DEMİREL
Sosyal Hizmet Uzmanı

MADDE 10 – (1) Birim personelinin nitelik, görev, yetki ve sorumlulukları ile personelde aranacak şartlar aşağıda belirtilmiştir: a) Birim amiri, özürlüler alanında en az beş yıl çalışmış ve yüksek okul mezunu olup, aşağıdaki görev, yetki ve sorumlulukları yerine getirir: 1) Mevzuat çerçevesinde verilen bütün görevleri noksansız olarak yapmak ve yaptırmak. 2) Özürlülere ve ailelerine verilen bütün hizmetlerin en iyi ve birimin amacına uygun bir şekilde yapılmasını sağlamak. 3) Özürlülerin fiziksel ve ruhsal sağlıkları, kazalardan korunmaları, yeterli ilgi ve yardımı görmeleri hususunda gerekli tedbirleri almak. 4) Birim ihtiyaçlarını karşılamak için gerekli tedbirleri almak, araç ve gereçler ile demirbaşların bakımlı, temiz her an hizmete hazır şekilde bulundurulmasını, kayıtlarının ilgili mevzuat hükümlerine göre yapılmasını sağlamak. 5) Birim personel ihtiyaçlarını zamanında tespit etmek, ilgili bölüme bildirmek,
22-08-2006
Adil ŞİRAZ
Sosyal Hizmet Uzmanı

BÜYÜKŞEHİR BELEDİYELERİ ÖZÜRLÜ HİZMET BİRİMLERİ YÖNETMELİĞİ MADDE 9 – (1) Birimde; norm kadro ilke ve esasları çerçevesinde sosyal çalışmacı, psikolog veya psikolojik danışmanlık ve rehberlik uzmanı, eğitimci, teknik öğretmen görevlendirilmesi asıldır. Bunun dışında birimde ihtiyaca göre diğer teknik, idari ve yardımcı hizmetler alanında personel görevlendirilebilir. b) Sosyal çalışmacı; sosyal hizmet alanında yüksek öğrenim görmüş olup, aşağıdaki görev, yetki ve sorumlulukları yerine getirir: 1) Birime başvuruları kabul edilen özürlülerin sosyal incelemesini yapmak. 2) Özürlülerin ihtiyacını tespit etmek, ilgili yerlere yönlendirmek. 3) Kamu kurum ve kuruluşları, sivil toplum örgütleri ve gönüllüler ile işbirliği yapılmasını sağlamak. 4) Özürlülerin, toplum tarafından kabullenilmesi için gerekli mesleki çalışmaları yapmak. 5) Bölgenin sosyal gelişim planlamalarını ilgili meslek elemanlarıyla işbirliğinde yapmak. .......................................
22-08-2006
Adil ŞİRAZ
Sosyal Hizmet Uzmanı

evet öyle hocam
03-05-2006
Seyhun AKAR
Sosyal Hizmet Uzmanı

Arkadaşlar çalışılan merkez meb e geçse bile shu nın 2007 sonuna kadar çalışmasında bir engel yokmuş doğru mu?Cevap yazarsanız sevinirim....
01-05-2006
Erkin SANCAKLI
Sosyal Hizmet Uzmanı

bu yonetmelik hayata gectiğinde.. SHU ların ilk elden kurucu olmalarını salık veririm.. elbette ekonomik bir sermaye külfeti var ancak SHÇEK'ten ortak SHU'lar bulunarak vs. meslek elemanlarını da ortaklığa katarak bu işe girilebilir..
27-04-2006
Seyhun AKAR
Sosyal Hizmet Uzmanı

ilginize teşekkür ederim hasan bey, umarım bu yazılanlar doğru olup haziranda gerçekleşir, size hayatta başarılar dilerim.
25-04-2006
Hamdi DEMİREL
Sosyal Hizmet Uzmanı

arkadaslar: shcek e özel bakım evleri yönetmelik taslagının ne zaman tamalanacağı konusunda bir soru yöneltmiştim. konu hakkında beni bilgilendirdiler. sizlerle paylasmak istedim. cevap asagıdadır: Sayın :Hasan kır Bilgi edinme talebiyle Kurumumuza yaptığınız başvuruya istinaden Özürlü bakım hizmetleri Kaynakları Dairesi Başkanlığımız ile yapılan yazışma sonucunda alınan bilgiler aşağıdadır; konu ile ilgili çalışmalar devam etmekte olup en geç Temmuz 2006 yılına kadar yönetmeliğin çıkmasını bekliyoruz. Diğer yandan Başbakalık kanunlar dairesinden alınacak onayla doğrudan ilgilidir. Saygılarımızla SHÇEK Genel Müdürlüğü Basın va Halkla İlişkiler Müşavirliği
25-04-2006
Hasan KIR
Sosyal Hizmet Uzmanı

herkes elini vicdanına koysun ben bir sosyal hizmet uzmanıyım bu gün gerçek anlamda biz dahil diğer meslek elemanlarıda objektif olmadığı taktirde ne özürlülerimiz ne de çocuklarımız bu durumdan hiçbir şekilde fayda görmeyeceklerdir. umarım meslek sınırlar gelişir ve disiplinler arası ilişkiler çok muntazam işler hale gelir ve kimin nerede sınırının başlayıp kimin nerede sınırlarının bittiğini biliriz. herkese saygı ve sevgiler. buradan da çoğunuzun benim için "idealist" diyebileceğini tahmin ederek şunu belirtmek isterim;çok idealist biri değilim ama bir yerde çalıştığımda da çalıştığım işin hakkını vermek isterim tabiki o kurum beni sırf diplomam için istemiyorsa. herkese bu çok denklemli hayatta çok kolay çözümlü bir yaşam diliyorum.
01-04-2006
Hamdi DEMİREL
Sosyal Hizmet Uzmanı

tabii olarak burada ne işini kaybedenin yani mesleki alanını kaybedenin ne de yerine geçen diğer meslek elemanının günahı var, her ikisi de neticede ülkemizde birer sistem dişlisidir ve sisteme adapte oluveriyor, burada asıl suçlu. özürlü olsun,çocuk olsun hangi alanda yenilik yapılacaksa bu alanlarda yenilik yapacak olanların çok kalbur üstü düşünüyor olmaları değil midir?son olarak ortada bir gerçek vardır bölümümüz bir adetten oluşuyor yani 40-45 yıllık bir mazisi olan bir bölüm sizce de az mezun veriyor değil midir? ayrıca şahsi olarak da bizm bölümün gelişmiş olup olmadığının o ülkenin gelişmiş olup nolmadığının bir göstergesi olduğuna inanıyorum sizce de öyle değil midir?
01-04-2006
Hamdi DEMİREL
Sosyal Hizmet Uzmanı

yoksa şuan için öz.idaresi başkanının çgu olmasından mı kaynaklanıyor bunlar yani bir güç ve politika işi midir? üzücü tarafı ise sos.hiz.leri sanki bir tek shu ların çürüttüğü kanısı yahu bugüne kadar sistem çürümümüş müydü sırf eski meslektaşlarımız mı çürüttü yoksa her gelen A partisi, Z partisinin işimi bu bağlamda diğer meslek elemanlarıma ellerini vicdanlarına koyup düşünmelerini rica ediyorum. bunu sormamdaki amaç illaki bakın bunlar işsiz kaldılar ve ajitasyona başladılar diye değildir, asıl amacım hakikaten biraz mantık çerçevesi içerisinde genelci bir yaklaşımla soruna yapıcı yaklaşılmasını istememdir. ama şu da unutulmamalıdır, eğer sırf öz. id. baş.çgu olduğundan dolayı durum böyleyse sadece üzüntü duyarım çünkü her gelen bir başkan bir şeyler yayınlatıp birilerinin hayatlarını etkiliyorsa;bu durum bugün banan yarın sana durumudur. maalesef ülkemizde meslek sınırları çok fazla esnek olmakla birlikte bir meslek elemanı bir diğer meslek elemanının yerine getirtiliyor.
01-04-2006
Hamdi DEMİREL
Sosyal Hizmet Uzmanı

herkese merhabalar. yeni atanan tüm meslektaşlarıma başarı ve sağlık dolu bir iş yaşamı diliyorum. darısı başımıza ben 4 aylık yedek subayım ve elimden geldiğince gelişmeleri takip etmeye çalışıyorum. özellikle son günlerde bir özel bakım merkezidir gidiyor, çok tartışılıp konuşuldu. merak ettiğin birkaç soru var bilgisi olan cevap yazarsa mutlu olurum.1) bu özel bakım merkezler tam olarak biz shu lara ne getiriyor? 2)bu özel bakım merkezleri meb'i etkileyerek bizim tekrar özel rehabilitasyon merk.de çalışmamızı sağlayacak mı? 3) bizim bölüm iktisadi ve idari bilimlere bağlanıyormuş-ki bağlanmış, hakikaten bir getirisi olacak mı? Bazen de diğer meslek elemanların sayfalarına göz atıyorum da "henüz özel eğitim denyimi olmayan biri olarak" en çok şunu merak ediyorum çocuk gelişim uzmanı olan meslek gurubu hakikaten özürlülük alanında bizden daha mı yetenekliler yoksa bizim eski meslektaşlarımızın daha önce yapmış olduğu hatalar mı bizi buraya getirdi?
01-04-2006
Hamdi DEMİREL
Sosyal Hizmet Uzmanı

ÖZEL MESLEKİ REHABİLİTASYON MERKEZLERİ HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1-Bu Yönetmeliğin amacı; özürlülerin yetenekleri doğrultusunda yapabilecekleri bir işte verimli kılınarak ekonomik ve sosyal refahının sağlanması amacıyla kurulacak özel mesleki rehabilitasyon merkezlerinin esaslarını düzenlemektir. Kapsam Madde 2- Bu yönetmelik kamu kurum ve kuruluşları tarafından veya gerçek ve tüzel kişilerce 625 sayılı Özel Öğretim Kurumları Kanunu kapsamında açılacak özürlülere yönelik olarak özel mesleki rehabilitasyon merkezlerinin açılışı, denetlenmesi ve işleyişine ilişkin usul ve esasları düzenler. Dayanak Madde 3- Bu Yönetmelik, 01/07/2005 tarihli ve 5378 sayılı Özürlüler ve Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanunu’nun 13üncü maddesine ve 625 sayılı Özel Öğretim Kurumları Kanununa, 27 nci maddesine dayanılarak hazırlanmıştır. Tanımlar Madde 4 – Bu Yönetmelikte geçen; Genel Müdürlük: Özel Öğretim Kurumları Genel Müdürlüğünü, İl Milli Eğitim Müdürlüğü: Merkezin açılacağı ildeki Milli Eğitim Müdürlüğünü, Özürlü: Özürlülere Verilecek Sağlık Kurulu Raporları Hakkındaki Yönetmeliğe uygun olarak çalışma gücünün en az yüzde 40’ından yoksun olduğu belgelenenleri, Mesleki Rehabilitasyon: Özürlülerin işgücü piyasasında ihtiyaç duyulan ilgi ve yeteneklerine uygun mesleklerde yetiştirilerek istihdamlarını kolaylaştırmak ve mesleklerinde ilerlemelerini sağlamak amacıyla devamlı ve koordinasyon içinde sosyal ve tıbbi rehabilitasyon, mesleki rehberlik, mesleğe hazırlık, meslek edindirme, geliştirme ve değiştirme eğitimi, işe yerleştirme ve takibini, Kurs: Mesleki rehabilitasyon merkezlerinde herhangi bir mesleği olmayan ya da bir mesleği olmakla birlikte mesleğinde iş bulamayan veya mesleğinde yeterli olmayan Kuruma kayıtlı özürlü işsizler için düzenlenen mesleki eğitim faaliyetlerini, Yararlanıcı: Kurum tarafından hizmet satın alınarak gerçekleştirilen mesleki rehabilitasyon programlarına katılan özürlüleri, Merkez: Mesleki Rehabilitasyon Merkezini, Mesleki Rehabilitasyon Merkezi: Mesleki rehabilitasyon hizmetini vermek üzere kurulan, Kurum tarafından açılış izni verilen, denetlenen yatılı ve\veya gündüzlü kuruluşu, Kurucu: Özel mesleki rehabilitasyon merkezi açmak isteyen gerçek veya tüzel kişiyi, Sorumlu Müdür: Özel mesleki rehabilitasyon merkezinin idari, mali, hukuki ve mesleki tüm işleyişinden sorumlu olan yöneticiyi, İç Hizmet Yönergesi: Özel mesleki rehabilitasyon merkezinin tüm işleyişine ilişkin, idari, mali, hukuki ve mesleki genel ilkeleri, Genel Müdürlük mevzuatına uygun olarak merkezin işleyişini, yetki ve sorumluluklarını belirleyen belgeyi, ifade eder. İKİNCİ BÖLÜM Merkez Açma, Hizmete Başlama, Devir, Nakil ve Kapatma Madde 5- Gerçek veya tüzel kişiler tarafından açılacak mesleki rehabilitasyon merkezlerine; 3308 sayılı Kanun ile 625 sayılı Kanun ve özel öğretim kurumları mevzuatında belirtilen kurumun açılmasına ilişkin şartların yerine getirilmesi halinde Millî Eğitim Bakanlığı tarafından kurum açma ve öğretime başlama izinleri, kurum nakli, devri, personel görevlendirilmesi, program ilavesi, kontenjan artırımı, kurumun kapatılması, denetimi yapılır. Rehabilitasyon ve mesleki eğitim programları Madde 6- Merkezlerde Milli Eğitim Bakanlığınca onaylanan mesleki eğitime ilişkin öğretim programları kullanılır. ÜÇÜNCÜ BÖLÜM Merkez personelinin Nitelikleri, Görev, Yetki ve Sorumlulukları Merkezde Çalıştırılacak Personel Madde 7- Merkezde; sorumlu müdür, doktor (yarı zamanlı), fizyoterapist, sosyal çalışmacı (sosyal hizmet uzmanı), psikolog, eğitici personel, büro görevlisi ve hizmetli istihdam edilir. Tam gün hizmet verilen mesleki rehabilitasyon merkezlerinde aşçı, yatılı hizmet verilen mesleki rehabilitasyon merkezlerinde aşçı, hemşire ve günlük aktivitelere yardım edecek personel çalıştırılması zorunludur. Merkez Personelinin Nitelikleri Madde 8- Merkez personelinin nitelikleri, a) Sorumlu müdür: Fizyoterapist, psikolojik danışman ve rehber, psikolog, sosyal çalışmacı, özel eğitimci, iş uğraşı terapisti veya bu alanlarda yüksek lisans/doktora yapan ve doktor yönetici olarak atanır. Bu özellikleri taşıyan kurucular aynı zamanda kuruluşun sorumlu müdürü olabilirler. b) Fizyoterapist: Fizik tedavi ve rehabilitasyon alanında yüksek öğrenim görmüş olmalıdır. c) Sosyal çalışmacı (Sosyal hizmet uzmanı): Sosyal hizmet alanında yüksek öğrenim görmüş ve diploma unvanı sosyal hizmet uzmanı veya sosyal çalışmacı olmalıdır. d) Psikolog: Psikoloji alanında yüksek öğrenim görmüş olmalıdır. e) Doktor: Tıp alanında yüksek öğrenim görmüş olmalıdır. f) Hemşire: Hemşirelik alanında yüksek öğrenim görmüş olmalıdır. g) Eğitici personel: DÖRDÜNCÜ BÖLÜM Merkezde Uygulanacak Rehabilitasyon ve Mesleki Eğitim Hizmetleri ve Programları Merkezde uygulanacak rehabilitasyon ve mesleki eğitim hizmetleri Madde 9- Merkezde uygulanacak rehabilitasyon ve mesleki eğitim hizmetleri aşağıdaki gibidir: Merkezde fizyoterapi ve rehabilitasyon, sosyal rehabilitasyon, mesleki eğitim, mesleki rehberlik hizmetleri verilir. Fizyoterapi ve rehabilitasyon: Yararlanıcının mevcut fiziksel ve mental yetenek seviyesi, sağlık problemleri, ilgilerinin belirlenmesi, tıbbi değerlendirme, mobil değerlendirme ve mesleki rehberlik yapılmasıdır. Bu süreç sonunda kişi uygun iş kursuna yönlendirilir. Sosyal rehabilitasyon: Özürlü kişilere evde, merkezde ve sosyal çevrelerinde yaşadıkları psiko-sosyal sorunlarında yardımcı olmak, resmi/resmi olmayan kurumlarla etkin bir iletişim kurmalarını sağlamak amacıyla yapılan çalışmalardır. Sosyal rehabilitasyon sürecinde bireysel ve grup programları ile danışmanlık hizmetleri verilir. Mesleki eğitim: Bireylerin yönlendirildikleri iş kursunda eğitim almalarının sağlanmasıdır. Özürlü bireylere verilecek kursların programları il milli eğitim müdürlüklerince onaylanan eğitim programlarına göre yürütülür. Mesleki rehberlik: Mesleki eğitim ve iş imkanları doğrultusunda yönlendirme yapılması çalışmalarıdır. Bu süreçte bireyin özgeçmişi, başvuru formları, kurs sonucu başarı durumu değerlendirilerek yaralanıcı ve işveren arasında bağlantı kurulur. BEŞİNCİ BÖLÜM Fiziksel Koşullar ve Donanımı Merkezin Bölümleri Madde 10- Kurulacak özel mesleki rehabilitasyon merkezinde 625 sayılı Kanun ve özel öğretim kurumları mevzuatında belirtilen kurumun açılmasına ilişkin şartları sağlaması ile birlikte aşağıdaki bölümlerinde eklenmesi uygundur. b) Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölümü: Yararlanıcının mevcut fiziksel ve mental yetenek seviyesi, sağlık problemleri, ilgilerinin belirlendiği, tıbbi değerlendirme, mobil değerlendirme, mesleki rehberlik yapıldığı bölüm. Yararlanıcının ihtiyaçlarının belirlenmesinden sonra gerekli fizyoterapi ve rehabilitasyon hizmetleri bu bölümde yerine getirilir. Bu bölümde, yararlanıcının ilgi, yetenek ve becerileri ile işin gerekleri karşılaştırılarak uygun mesleki eğitim alanına yönlendirilir. Sağlık Bakımı: Özür ve yaşam biçimi arasındaki ilişkinin belirlenmesi, sağlıklı yaşam için kardio vasküler efor kapasitesinin belirlenmesi, fiziksel kondisyon geliştirici egzersiz eğitimi, diyet, stres, hijyenik eğitim, sigara bıraktırma vb. eğitim. Ergonomik Eğitim: İş ve özürlünün birbirine uyumlandırılması ile verimliliğin arttırılması. Doğru oturma, hareket etme, ağırlık kaldırma prensiplerinin öğretilmesi, kuvvet, hız, endurans, çeviklik, postür, el becerileri gibi parametrelerin işin gerektirdiklerine göre geliştirilmesi. c) Mesleki Eğitim Bölümü : En az 6 haftalık kursların düzenlendiği bölüm. d) Mesleki Danışmanlık ve İşe Yerleştirme Bölümü: Başvuru formları, özgeçmiş ve mesleki eğitim sonucu başarı durumlarının değerlendirilip, mesleki eğitimi alan özürlü ile işveren arasındaki bağlantıyı kuran bölüm. e) Sosyal Servis: Özürlü kişilere ev ve merkezde yaşadıkları psiko-sosyal sorunlarına yardımcı olmak için bireysel ve grup programları ve danışmanlık hizmetleri veren bölüm. f) Takip Bölümü: İşe yerleştirilen özürlüyü işyerinde izleme, işveren ile uyumlandırma, verimlilik ve emniyet açısından iş yeri organizasyonu işlevlerini üstlenen bölüm. ALTINCI BÖLÜM Merkezin İşleyişine İlişkin Esaslar Merkeze özürlü kabulü Madde 11 - Kuruma kayıtlı ve mesleki rehabilitasyon hizmetinden yararlanmak isteyen özürlüleri Kurum bu hizmeti alabilecekleri merkezlere yönlendirir. Özürlü doğrudan merkeze Merkeze kabul edilecek özürlülerde aranacak şartlar ve istenecek belgeler Madde 12 – a) Merkeze katılabilmek için; 1.En az %40 oranında özürlü olmak, 2. Kuruma kayıtlı olmak, 3. 15 yaşını bitirmiş olmak, gerekir. b) Kabulde gerekli belgeler şunlardır: 1. Nüfus cüzdanı örneği, 2. İkametgah belgesi, 3. Sağlık kurulu raporu, 4. İki adet fotoğraf, istenir. Merkezden özürlünün ayrılması Madde 13 – Merkezden özürlünün ayrılması aşağıdaki durumlarda gerçekleşir: a) Özürlünü isteği, b) Mesleki rehabilitasyon programının tamamlanması, c) Merkez müdürlüğü tarafından kabule esas bilgi ve belgelerde yanlışlık olduğunun tespiti veya merkezin işleyiş ve düzenine aykırı hareket edilmesi halinde özürlünün ilişiği kesilir. Öğrenim Ücreti Madde 14–Özel Öğretim Kurumlarının Öğrenci Ücretleri Tespit ve Tahsil Yönetmeliği hükümleri uygulanacaktır Ücretsiz öğrenci Madde 15–Özel Öğretim Kurumlarında ücretsiz okuyacak öğrenciler hakkında yönetmelik hükümleri uygulanacaktır Merkezde bulunması gereken defter ve dosyalar Madde 16 – Merkezde aşağıdaki defter ve dosyaların bulundurulması zorunludur: a) Gelen evrak kayıt defteri. b) Giden evrak kayıt defteri. c) Zimmet defteri. d) Özürlülere ait kütük defteri. e) Teftiş defteri. f) Denetleme defteri. g) Her özürlü için, içinde kabul belgeleri ile özürlünün rehabilitasyon ve mesleki eğitim planının ve gelişmelerine ait bilgilerin bulunduğu dosya. h) Özürlünün devam çizelgesi ve personelin çalışma programını gösteren çizelge. i) Personelin özlük ve sağlık dosyaları. Merkez, hizmet verilmeye başlanmasından itibaren tutulan kayıtlar ve özürlülere ait dosyaları muhafaza etmek zorundadır. Merkezin yazışmalarında antetli kağıt ve kaşe kullanılması zorunludur. İŞKUR İl müdürlüklerine gönderilecek belgeler Madde 17 –Kursa katılıp sertifika alanların listesi İŞKUR İl müdürlüklerine gönderilir. Yürürlük Madde18 Bu yönetmelik yayımlandığı tarihte yürürlüğe girer Yürütme Madde19 Bu yönetmelik hükümlerini Milli Eğitim Bakanlığı yürütür.
12-03-2006
Suat DİZDAR
Sosyal Hizmet Uzmanı

Sorunun yanıtını biliyor musunuz?
Sorunun yanıtını biliyorsanız, lütfen aşağıdaki alanı kullanarak soruyu yanıtlayınız.

 

Soruyu yanıtlarken:

  • Doğrudan soruyu yanıtlayınız, veya soruya verilen diğer yanıtları geliştirecek şekilde yanıt veriniz
  • Yanıtınızda hakaret, küfür veya kanunlara uygun olmayan paylaşımlar bulunmamalıdır. Buna uygun hareket etmeyen üyelerimizin üyelikleri durdurulacaktır

EÇOP'ta MEBBİS Yıl Sonu Değerlendirme İşlemlerini (RAM Evrakları Gönderim) Hızlıca Yapın!

Eleman mı Arıyorsunuz?

Kurumunuzda çalışacak personele mi ihtiyacınız var?

Artık bunları dert etmeyin! Hemen bir iş ilanı ver, gelen başvuruları incele, birkaç görüşme yap ve uzmanla çalışmaya başla. Hepsi bu...

Ücretsiz İş İlanı
Özel eğitim ve sağlığın ortak paydası olan Rehabilitasyon.com adresinin sektöre özel iş veren ile iş arayan arasında ne kadar iyi bir köprü olduğunu görebilmeniz için çok kısa süreliğini ÜCRETSİZ bir İş İlanı verebilirsiniz.
İş mi Arıyorsunuz?

Mezun oldunuz, iş mi arıyorsunuz?

Artık bunları dert etmeyin! Hemen özgeçmişini doldur ve "İş Arıyorum" ilanı ver, kurumlar seni arasın. Hepsi bu...