Soru-Cevap

Soru-Cevap Formu

yeni çıkarılacak yönetmelikler

Sevgili Meslektaşlarım Özürlüler idaresi sayfasındaki özürlüler yasasına dayandırılarak çıkarılacak olan yönetmeliklere fikirlerinizi maille gönderin... gerek mesleğimiz gerekse yönetmeliğin düzgün çıkması açısından önemli diye düşünüyorum... hadi konuşturun kalemleriii
16-11-2005
Ahmet YAVUZ
Sosyal Hizmet Uzmanı
Öğrenci, veli, verilen eğitimler, kesilen faturalara ait ayrıntılı istatistik çıkartın.
12 Yanıt
değerli arkadaşım, benim gibi 41. nci dönem mezunu olan soner kolçak arkadaşımızı kaybettik, tanrıdan rahmet ailesine de baş sağlığı diliyorum. halbuki mezun olurken 41 kere maaşallah demiştik birbirimize. saygıyla anıyorum.
14-02-2006
Hamdi DEMİREL
Sosyal Hizmet Uzmanı

Değerli kardeşimiz, meslektaşımız SONER KOLÇAK' ı NİĞDE - Demirkazık Dağı'nda çığ düşmesi sonucu kaybettik.kendisine Allah'tan rahmet kederli ailesine baş sağlığı diliyoruz..
13-02-2006
Yasin GÜNDOĞDU
Sosyal Hizmet Uzmanı

Evet mayıs ayına kadar çıkması muhtemel...
13-02-2006
Suat DİZDAR
Sosyal Hizmet Uzmanı

Suat bey mayıs ayına kadar kesinlikle yönetmelikler çıkar diyorlar.Yanılmıyorsam Gökkuşağı projesinin startı da mayısda verilecek doğru mu?
08-02-2006
Erkin SANCAKLI
Sosyal Hizmet Uzmanı

MEB de yaş sınırı yok ama ailelerin tercihi kesinlikle gelecek kaygısı nedeniyle mesleki rehabilitasyon olucaktır.Mesleki rehabilitasyon merkezleri ya da programı bünyesine ilave eden merkezler Türkiye İş Kurumuna bağlı olucak,amaç yetişen bireylerin iş kurumu tarafından zorunlu istihdam alanlarına yerleştirilmesi.Bu nedenle 15 yaş üstünü kaybetmek istemeyen her kurum mesleki rehabilitasyon programını bana göre de eklemek zorunda olucaktır.Gökkuşağı projesine baktığımızda en büyük güç ortağı MEB.Amaç da özellerle yarışarak mesleki rehabilitasyonu yaygın hale getirmek.MEB İN bu projede aldığı yer ve konumu mesleki rehabilitasyona verdiği önemi gösteriyor.Bana göre de tüm merkezler bakım evi olsun MEB olsun bu programı ekleyecektir.Hepimize hayırlı olsun arkadaşlar.
06-02-2006
Saim SEZGİN
Sosyal Hizmet Uzmanı

şimdi mebe devir olan rehabilitasyonların mesleki eğitim alanı olmazsa yaş sınırı 15 mi oluyor..?

eger böyleyse iyi. :)

 

06-02-2006
Seyhun AKAR
Sosyal Hizmet Uzmanı

Arkadaşlar özellikle madde 19 da ek ilave olanağının verilmesiyle MEB ve SHÇEK e bağlı merkezler 15 üstünü kaybetmemek için bu programı ekleyeceklerdir......
05-02-2006
Suat DİZDAR
Sosyal Hizmet Uzmanı

ÖZEL MESLEKİ REHABİLİTASYON MERKEZLERİ HAKKINDA YÖNETMELİK

 

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

 

Amaç

Madde 1-Bu Yönetmeliğin amacı; özürlülerin yetenekleri doğrultusunda yapabilecekleri bir işte verimli kılınarak ekonomik ve sosyal refahının sağlanması amacıyla kurulacak özel mesleki rehabilitasyon merkezlerinin esaslarını düzenlemektir.

Kapsam

Madde 2- Bu yönetmelik gerçek ve tüzel kişilerce özürlülere yönelik olarak açılacak olan özel mesleki rehabilitasyon merkezlerinin açılışı, denetlenmesi ve işleyişine ilişkin usul ve esasları  düzenler.

Dayanak

          Madde 3- Bu Yönetmelik, 01/07/2005 tarihli ve 5378 sayılı Özürlüler ve Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanunu’nun 13üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

Madde 4 – Bu Yönetmelikte geçen;

Kurum: Türkiye İş Kurumunu,

Genel Müdürlük: Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğünü,

İl Müdürlüğü: Türkiye İş Kurumu İl Müdürlüğünü,

Şube Müdürlüğü: Türkiye İş Kurumunun taşra teşkilatındaki şube müdürlüğünü,

Özürlü: Özürlülere Verilecek Sağlık Kurulu Raporları Hakkındaki Yönetmeliğe uygun olarak çalışma gücünün en az yüzde 40’ından yoksun olduğu belgelenenleri,

Mesleki Rehabilitasyon: Özürlülerin işgücü piyasasında ihtiyaç duyulan ilgi ve yeteneklerine uygun mesleklerde yetiştirilerek istihdamlarını kolaylaştırmak ve mesleklerinde ilerlemelerini sağlamak amacıyla devamlı ve koordinasyon içinde sosyal ve tıbbi rehabilitasyon, mesleki rehberlik, mesleğe hazırlık, meslek edindirme, geliştirme ve değiştirme eğitimi, işe yerleştirme ve takibini,

Kurs: Mesleki rehabilitasyon merkezlerinde herhangi bir mesleği olmayan ya da bir mesleği olmakla birlikte mesleğinde iş bulamayan veya mesleğinde yeterli olmayan Kuruma kayıtlı özürlü işsizler için düzenlenen mesleki eğitim faaliyetlerini,

Yararlanıcı: Kurum tarafından hizmet satın alınarak gerçekleştirilen mesleki rehabilitasyon programlarına katılan özürlüleri,

Merkez: Mesleki Rehabilitasyon Merkezini,

Mesleki Rehabilitasyon Merkezi: Mesleki rehabilitasyon hizmetini vermek üzere kurulan, Kurum tarafından açılış izni verilen, denetlenen yatılı ve\veya gündüzlü kuruluşu,

Kurucu: Özel mesleki rehabilitasyon merkezi açmak isteyen gerçek veya tüzel kişiyi,

Sorumlu Müdür: Özel mesleki rehabilitasyon merkezinin idari, mali, hukuki ve mesleki tüm işleyişinden sorumlu olan yöneticiyi,

İç Hizmet Yönergesi: Özel mesleki rehabilitasyon merkezinin tüm işleyişine ilişkin, idari, mali, hukuki ve mesleki genel ilkeleri, Genel Müdürlük mevzuatına uygun olarak merkezin işleyişini, yetki ve sorumluluklarını belirleyen belgeyi,

ifade eder.

 

İKİNCİ BÖLÜM

Merkez Açma, Hizmete Başlama, Devir, Nakil ve Kapatma

 

Merkeze isim verme

Madde 5- Merkezler, resmi ve diğer özel merkezlerde kullanılan veya benzerlik gösteren ad ve unvanlar ile yabancı dildeki kelime ve deyimleri kullanamazlar. Merkez isminde hizmet verilecek özür grubu belirtilmez.

Merkez açmak için dosyaların tamamlanması süresi

Madde 6- Kurucu, başvuru tarihini takip eden üç ay içinde dosyalarını tamamlayarak il müdürlüğüne teslim eder. Bu süre içinde dosyalarını teslim etmeyen kurucuların başvuruluları iptal edilir.

Başvuru için istenecek belgeler

Madde 7- Merkez açmak isteyen Türkiye Cumhuriyeti uyruklu gerçek veya tüzel kişiler, hizmete açılmak istenen merkezin ismini, mesleki rehabilitasyon hizmeti verilecek özür grubunu/gruplarını ve hizmet verilecek binanın adresini belirten dilekçe ile 8 inci ve 9 uncu maddelerdeki belgelerle birlikte il müdürlüğüne başvururlar. İl müdürlüğü tarafından binanın fiziksel şartlarında ve belgeler üzerinde yapılan inceleme sonucunda iki nüsha halinde tutanak düzenlenir.  Tutanağın bir nüshası kurucuya verilir, bir nüshası da il müdürlüğünde saklanır.

Kuruculardan istenecek belgeler

Madde 8- Kurucu olacak gerçek kişiler veya tüzel kişilerin temsilcilerinden aşağıdaki belgeler istenir:

a) Nüfus cüzdanı örneği.

b) Adli sicil kaydı.

c) İkametgah ilmuhaberi.

d) Sağlık kurulu raporu.

e) En az ilkokul mezunu olduğuna dair belge.

f) Tüzel kişiler için, şirket ilanının yayımlandığı ve merkezin açılışının faaliyetleri kapsamında olduğunu gösterir ticaret sicil gazetesi, vergi levhası ve imza sirküleri.

g) Tüzel kişilerin göstereceği temsilciden, sermaye şirketleri için, temsilcinin hissedarlar arasından olduğunu gösterir noterden tasdikli belge ve karar örneği.

h) Tüzel kişilerin göstereceği temsilciden dernek ve vakıflar için yönetim kurulu üyesi olduğunu gösterir noterden tasdikli belge ve karar örneği, merkezin açılışının vakıf senedi/dernek tüzüğünde yer aldığını gösterir belge.

i)Vergi borcu ve Sosyal Sigortalar Kurumuna pirim borcu olmadığına dair belge.

Sorumlu müdürden istenecek belgeler

Madde 9- Merkezde sorumlu müdür olacak kişiden aşağıdaki belgeler istenir

a) Nüfus cüzdanı örneği.

b) İkametgah belgesi.

c) Adli sicil kaydı.

d) Sağlık Kurulu raporu.

e) Öğrenim durumunu gösterir belge.

Kurucu ve sorumlu müdür olacak kişilerde aranan şartlar

Madde 10- Kurucu ve sorumlu müdür olacak kişilerde aşağıdaki şartlar aranır:

a) Türkiye Cumhuriyeti uyruklu olmak.

b) Medeni hakları kullanma ehliyetine sahip olmak.

c) Taksirli suçlar hariç olmak üzere, ağır hapis, altı aydan fazla hapis, ya da affa uğramış olsalar bile zimmet, ihtilas, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, inancı kötüye kullanma gibi yüz kızartıcı veya şeref ve haysiyet kırıcı suçlardan dolayı hükümlü bulunmamak.

Açılış izni için gerekli belgeler

Madde 11- Merkezde çalıştırılması zorunlu personel için aşağıdaki belgeler istenir:

a) Çalıştırılacak personelin görev tanımının belirtildiği dilekçe.

b) Nüfus cüzdanı örneği.

c) İkametgah belgesi.

d) Üniversiteden/noterden tasdikli öğrenim durumunu gösterir belge.

e) Adli sicil kaydı.

f) Sağlık kurulu raporu.

Merkez hizmet binası için istenecek belgeler

Madde 12- Merkezin açılacağı binaya ait aşağıdaki belgeler istenir:

a) Binanın tapu senedi veya kira kontratı örneği.

b) Merkezin bir apartman katında açılması halinde kat maliklerinin oybirliği ile verecekleri apartman yöneticisinden onaylı izin belgesi.

c) Binanın belediye imar müdürlüğünden alınacak tasdikli yapı kullanma izin belgesi ve merkezin bütün bölümlerini gösterir tasdikli plan.

d) Merkezin yerleşimini ve hizmet bölümlerini gösterir kroki.

e) Tefrişten sonra merkezin hizmet bölümlerini, kullanım alanlarını, dış cephesini ve tabelasını gösteren fotoğraflar veya CD/DVD/ fotoğraf CD rom.

f) Yangın güvenliği yönünden itfaiye müdürlüğünden alınacak rapor.

g) Binanın trafik emniyetine uygun bir yerleşim alanında olduğuna dair il emniyet trafik şube müdürlüğünden alınacak rapor.

h) Binanın asayiş yönünden uygun bir yerleşim alanında olduğuna dair il emniyet müdürlüğünden alınacak rapor.

i) Binanın deprem güvenliğine dair belge.

İç hizmet yönergesi

Madde 13- Merkezin iç hizmet yönergesi (EK’te yer alacak) forma göre hazırlanır. İl müdürlüğünce onaylanmak suretiyle yürürlüğe girer.

Rehabilitasyon ve mesleki eğitim programları

Madde 14- Merkezde uygulanacak rehabilitasyon ve mesleki eğitim programları bu Yönetmeliğin yürürlüğe girmesini müteakiben üç ay içinde Genel Müdürlük tarafından çıkarılacak yönerge çerçevesinde belirlenir.

Açılış izni için yapılacak işlemler

Madde 15- Açılış izni için aşağıda belirtilen işlemler yapılır:

a) Açılış izni için gerekli belgeler iki dosya halinde hazırlanarak, incelenmek üzere kurucu tarafından il müdürlüğüne teslim edilir. İl müdürlüğü tarafından dosya ve merkezin fiziksel koşulları incelenerek merkez açılış izni raporu düzenlenir.

b) İki dosya olarak düzenlenen tüm belgelerin belirlenen esaslara uygun olması halinde, merkezin hizmete açılması il müdürlüğünün teklifi ve valilik onayı il gerçekleşir. İl müdürlüğü tarafından kurucu adına Açılış İzin Belgesi (EK’te yer alacak), Sorumlu Müdür Belgesi (EK’te yer alacak) düzenlenir.

c) İl müdürlüğünce onaylanan dosyanın aslı il müdürlüğünde kalır. Diğer sureti imza karşılığı kurucuya verilir. Açılış izin belgesinin, sorumlu müdür belgesinin ve merkez iç hizmet yönergesinin onaylı bir nüshası bilgi için Genel Müdürlüğe gönderilir.

d) Açılış izin belgesi verilen her merkezin işveren ve işyerinin ismi ve yaptığı işin niteliği il müdürlüğü tarafından bir ay içinde çalışma müdürlüğü ve defterdarlığa bildirilir.

Merkezin hizmete başlaması

Madde 16- Zorunlu personelini tamamlayan, açılış izin belgesi düzenlenen ve valilikten açılış onayı alan merkez hizmete başlar. Açılış izin belgesi düzenlenmeden merkeze özürlü kabulü yapılamaz.

Merkeze kabul edilecek özürlüler

Madde 17- Merkeze, iç hizmet yönergesinde belirtilen özür grubu/grupları kabul edilir.

Birden fazla özür grubuna hizmet verecek merkezler

Madde 18- İlk kez açılacak ya da devir alınacak merkezde birden fazla özür grubuna hizmet verilmesi halinde:

a) Hizmet verilecek her bir özür grubu için rehabilitasyon ve mesleki eğitim programı hazırlanır.

b) Merkezin fiziksel şartları ve donanımı hizmet verilecek her bir özür grubuna uygun şekilde düzenlenir.

Rehabilitasyon ve mesleki eğitim programı ilave etme şartları

Madde 19- Daha önceden merkez açma izni almış bulunan kurucu veya kurucu temsilcisinin rehabilitasyon ve mesleki eğitim programı eklemek istemesi halinde:

a) Kurucu veya kurucu temsilcisi program ilave etme amacını belirten bir dilekçe, uygulamak istediği rehabilitasyon ve mesleki eğitim programı ve merkezin son yerleşimini gösteren kroki ve iç hizmet yönergesinde yaptığı değişiklik ile birlikte il müdürlüğüne başvurur.

b) İl müdürlüğü tarafından gerekli incelemeler yapılarak, programın, programı uygulayacak personelin ve merkezin son yerleşim durumunun uygun görülmesi halinde, rehabilitasyon ve eğitim programı, düzenleme yapılan bölüme ait fotoğraflar veya CD/DVD veya fotoğraf CD iki dosya halinde düzenlenerek il müdürlüğüne teslim edilir.

c) Tüm belgeleri il müdürlüğünce onaylanan iki dosyadan biri il müdürlüğünde kalır. Diğer dosya merkeze gönderilir. Yeni onaylanan iç hizmet yönergesinin bir nüshası bilgi için Genel Müdürlüğe gönderilir.

Personel çalışma izni için gerekli belgeler

Madde 20- Merkezde çalıştırılacak personel için aşağıdaki belgeler istenir:

a) Çalıştırılacak personelin görev tanımının belirtildiği dilekçe.

b) Nüfus cüzdanı örneği.

c) İkametgah belgesi.

d) Noterden tasdikli öğrenim durumunu gösterir belge.

e) Adli sicil kaydı.

f) Sağlık kurulu raporu.

Yaş haddi

Madde 21- Merkezlerde görev alacak personel (sorumlu müdür de dahil olmak üzere) için belgelerinin onaya sunulduğu tarihte İş Kanununda belirtilen yaş haddini aşmamış olma şartı aranır.

Çalıştırılacak personel için yapılacak işlemler

Madde 22- Merkezde çalıştırılacak personel için aşağıda belirtilen işlemler yapılır:

a) Merkezde çalıştırılacak personel için istenilen belgeler biri asıl olmak üzere iki nüsha halinde düzenlenerek il müdürlüğüne teslim edilir.

b) İl müdürlüğü onbeş gün içinde personelin bilgilerini üçüncü bölümde belirtilen şartlara uygunluğu açısından değerlendirir ve uygunsa çalışma onayı verir.

c) Personelin belgeleri ve çalışma onayının bir nüshası il müdürlüğü tarafından merkezin dosyasında saklanır.

d) Merkez yetkililerince çalışma onayı verilen personel için, il müdürlüğü tarafından onaylanan fotoğraflı kimlik kartı düzenlenir.

e) İl müdürlüğünce çalışma onayı verilmeyen personel merkezde çalışamaz.

f) Merkezde çalışacak olan personel ile İş kanunu hükümlerince iş akdi yapılır.

Görevden ayrılan personelin bildirimi

Madde 23- Merkezden ayrılan veya görevine son verilen personel en geç bir ay içinde il müdürlüğüne bildirilir.

Sorumlu müdürün izine ayrılması

Madde 24- Sorumlu müdürün çeşitli nedenlerle izine ayrılması halinde merkezde çalışan bir meslek elemanı vekil bırakılır, sorumlu müdür izine ayrılmadan önce il müdürlüğüne bilgi verilir.

Sorumlu müdür değişikliği

Madde 25- Sorumlu müdürün ayrılması halinde, durum il müdürlüğüne bildirilir ve sorumlu müdürün ayrılmasını müteakiben otuz gün içinde yeni sorumlu müdür için il müdürlüğünün teklifi ile valilik onayı alınır.

Devir işlemleri

Madde 26- Merkez kurucusunun veya kurucu temsilcisinin değişmesi halinde, devir alacak gerçek veya tüzel kişi, noterden onaylı devir senedi ile başvuru için 8 inci maddede istenen belgeleri iki nüsha hazırlayarak il müdürlüğüne başvurur. Belirlenen şartlara uygun olması halinde açılış izin belgesi yeniden düzenlenir ve bir nüshası kuruluşa gönderilir, bir nüshası il müdürlüğünde muhafaza edilir ve bir nüshası da bilgi için Genel Müdürlüğe gönderilir.

Merkez açma yetkisi verilen temsilcinin değişmesi

Madde 27- Tüzel kişilerce merkez açma yetkisi verilen temsilcinin değişmesi durumunda, tüzel kişi adına seçilen temsilcinin kurucu olması ile ilgili yönetim kurulu kararının tasdikli örneği ve başvuru için 8 inci maddede istenen belgeler iki nüsha hazırlanarak il müdürlüğüne başvurulur. Yeni temsilcinin niteliklerinin kurucu olmak için belirlenen şartlar uygun olması halinde açılış izin belgesi yeniden düzenlenir ve bir nüshası kuruluşa gönderilir, bir nüshası il müdürlüğünde muhafaza edilir, bir nüshası da bilgi için Genel Müdürlüğe gönderilir.

Habersiz devir

Madde 28- İl müdürlüğüne haber vermeden devir yapan, devir alan gerçek ve tüzel kişilerin var olan izinleri iptal edilir.

Nakil işlemleri

Madde 29- Merkezin yeni bir binaya taşınmayı istemesi halinde:

a) Merkezin yeni binasının adresini bildiren bir dilekçe ile il müdürlüğüne başvurulur.

b) İl müdürlüğü tarafından yapılan inceleme sonucunda binanın durumunu belirten tutanak iki nüsha halinde düzenlenir. Tutanağın bir nüshası kurucuya verilir, bir nüshası da il müdürlüğünce saklanır.

c) Binanın uygunluğu halinde il müdürlüğü taşınması onaylanan merkeze Geçici İzin Çalışma Belgesi (EK’te yer alacak) düzenler. İki ay içinde açılış izin belgesini almayan merkezin nakil işlemi iptal edilir.

d) Geçici çalışma izin belgesi alan merkez yeni adreste çalışmaya başlar. Bu süre içinde merkez açılış izin belgeleri tamamlanarak iki dosya halinde incelenmek üzere kurcu tarafından il müdürlüğüne gönderilir.

e) İl müdürlüğü tarafından merkezin fiziksel koşullarını, donanımını ve genel hizmete uygunluğunu gösterir merkez açılış izin raporu düzenlenir.

f) Tüm belgelerin belirlenen esaslara uygun olması halinde, il müdürlüğü tarafından Açılış İzin Belgesi (Ek’te yer alacak) düzenlenir. Merkezin hizmete açılması il müdürlüğünün teklifi ve valilik onayı ile gerçekleşir.

g) Tüm belgelerin, il müdürlüğünce onaylanan iki dosyadan aslı il müdürlüğünde kalır. Dosyanın diğer nüshası ve açılış izin belgesi imza karşılığı kurucuya verilir. Açılış onayı ve açılış izin belgesinin tasdikli örneği bilgi için Genel Müdürlüğe gönderilir.

Şube açma işlemleri

Madde 30- Şube açılış izni için yeni merkez açılışındaki gibi işlem yapılır. Her şube için ayrı sorumlu müdür ve personel istihdamı zorunludur.

Ek birim açma işlemleri

Madde 31- Çok katlı binaların bir veya iki dairesinde hizmet veren merkezin aynı binanın bir başka dairesinde hizmet vermek istemesi halinde:

a) Kurucu ve kurucu temsilcisi yeni dairenin adresi, verilecek hizmeti belirten bir dilekçe ile il müdürlüğüne başvurur. İl müdürlüğünce görevlendirilecek en az iki meslek elemanı tarafından yapılan inceleme sonucunda iki nüsha halinde tutanak düzenlenir. Tutanağın bir nüshası kurucuya verilir, bir nüshası da il müdürlüğünde saklanır.

b) Eklenecek birimlerin uygun bulunması halinde daireye ait tapu senedi veya kira kontratosu örneği, belediye itfaiye müdürlüğünden alınacak rapor, kroki, tefriş yapıldıktan sonra birimleri gösterir fotoğraflar veya video CD/DVD veya fotoğraf CD rom iki dosya halinde hazırlanarak il müdürlüğüne teslim edilir.

c) İl müdürlüğü tarafından ek birimin fiziksel koşullarını, donanımını ve genel olarak hizmete uygunluğunu gösterir ek birim açılış izin raporu düzenlenir.

d) Tüm belgelerin belirlenen esaslara uygun olması halinde, il müdürlüğü tarafından açılış izin belgesi yenilenir. Ek birimin hizmete açılması il müdürlüğünün teklifi ve valilik onayı ile gerçekleşir.

e) Tüm belgeleri il müdürlüğünce onaylanan iki dosyadan aslı il müdürlüğünde kalır. Dosyalardan diğeri ve açılış izin belgesi imza karşılığı kurucuya verilir. Açılış izin belgesinin onaylı bir örneği bilgi için Genel Müdürlüğe gönderilir.

Merkezin kurucu tarafından kapatılması

Madde 32-  Merkezin kurucu tarafından kapatılması durumunda:

a) Kurucu, en az bir ay önceden il müdürlüğüne, personel ve özürlülere yazılı olarak merkezi kapatma isteğinde olduğunu bildirir.

b) Merkeze ait açılış izin belgesini il müdürlüğüne teslim eder.

c) İl müdürlüğü merkezin usulüne uygun olarak kapandığını Genel Müdürlüğe ve o yerin bağlı bulunduğu çalışma müdürlüğüne ve defterdarlığına bildirir.

d) (a) ve (b) bentlerinde belirlenen şartları yerine getirmeden merkezini kapatan kurucunun yeniden merkez açmak istemesi halinde

 izin verilmez.

 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Merkez personelinin Nitelikleri, Görev, Yetki ve Sorumlulukları

 

Merkezde Çalıştırılacak Personel

Madde 33- Merkezde; sorumlu müdür, doktor (yarı zamanlı), fizyoterapist, sosyal çalışmacı (sosyal hizmet uzmanı), psikolog, eğitici personel, büro görevlisi ve hizmetli istihdam edilir. Tam gün hizmet verilen mesleki rehabilitasyon merkezlerinde aşçı, yatılı hizmet verilen mesleki rehabilitasyon merkezlerinde aşçı, hemşire ve günlük aktivitelere yardım edecek personel çalıştırılması zorunludur.

Merkez Personelinin Nitelikleri

Madde 34- Merkez personelinin nitelikleri,

a) Sorumlu müdür: Fizyoterapist, psikolojik danışman ve rehber, psikolog, sosyal çalışmacı, özel eğitimci, iş uğraşı terapisti veya bu alanlarda yüksek lisans/doktora yapan ve doktor yönetici olarak atanır. Bu özellikleri taşıyan kurucular aynı zamanda kuruluşun sorumlu müdürü olabilirler.

b) Fizyoterapist: Fizik tedavi ve rehabilitasyon alanında yüksek öğrenim görmüş olmalıdır.

c) Sosyal çalışmacı (Sosyal hizmet uzmanı): Sosyal hizmet alanında yüksek öğrenim görmüş ve diploma unvanı sosyal hizmet uzmanı veya sosyal çalışmacı olmalıdır.

d) Psikolog: Psikoloji alanında yüksek öğrenim görmüş olmalıdır.

e) Doktor: Tıp alanında yüksek öğrenim görmüş olmalıdır.

f) Hemşire: Hemşirelik alanında yüksek öğrenim görmüş olmalıdır.

g) Eğitici personel:

 

 

 

 

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Merkezde Uygulanacak Rehabilitasyon ve Mesleki Eğitim Hizmetleri ve Programları

 

Merkezde uygulanacak rehabilitasyon ve mesleki eğitim hizmetleri

Madde 35- Merkezde uygulanacak rehabilitasyon ve mesleki eğitim hizmetleri aşağıdaki gibidir:

Merkezde fizyoterapi ve rehabilitasyon, sosyal rehabilitasyon, mesleki eğitim, mesleki rehberlik hizmetleri verilir.

Fizyoterapi ve rehabilitasyon: Yararlanıcının mevcut fiziksel ve mental yetenek seviyesi, sağlık problemleri, ilgilerinin belirlenmesi, tıbbi değerlendirme, mobil değerlendirme ve mesleki rehberlik yapılmasıdır. Bu süreç sonunda kişi uygun iş kursuna yönlendirilir.

Sosyal rehabilitasyon: Özürlü kişilere evde, merkezde ve sosyal çevrelerinde yaşadıkları psiko-sosyal sorunlarında yardımcı olmak, resmi/resmi olmayan kurumlarla etkin bir iletişim kurmalarını sağlamak amacıyla yapılan çalışmalardır. Sosyal rehabilitasyon sürecinde bireysel ve grup programları ile danışmanlık hizmetleri verilir.

Mesleki eğitim: Bireylerin yönlendirildikleri iş kursunda eğitim almalarının sağlanmasıdır. Özürlü bireylere verilecek kursların programları il milli eğitim müdürlüklerince onaylanan eğitim programlarına göre yürütülür.

Mesleki rehberlik: Mesleki eğitim ve iş imkanları doğrultusunda yönlendirme yapılması çalışmalarıdır. Bu süreçte bireyin özgeçmişi, başvuru formları, kurs sonucu başarı durumu değerlendirilerek yaralanıcı ve işveren arasında bağlantı kurulur.

Merkezde uygulanacak rehabilitasyon ve mesleki eğitim programları ve içeriklerine ilişkin esaslar

Madde 36- Merkezde uygulanacak rehabilitasyon ve mesleki eğitim programları ve içeriklerine ilişkin esaslar bu Yönetmeliğin yürürlüğe girmesini müteakiben en geç üç ay içinde çıkarılacak yönerge ile belirlenir

 

BEŞİNCİ BÖLÜM

Fiziksel Koşullar ve Donanım

 

Merkezin İskan Durumu

Madde 37- Merkez özürlüler için tehlike yaratmayacak, ulaşıma elverişli bir yerde kurulmalıdır. Merkez binası özürlüleri rahatsız edecek derecede gürültülü yerlerden

05-02-2006
Suat DİZDAR
Sosyal Hizmet Uzmanı

ARKADAŞLAR BEN ŞUNA TÜM KALBİMLE İNANIRIM HER ŞER'İN ARKASINDA BİR HAYIR VARDIR. HASTALIKLAR NEDEN ORATAYA ÇIKAR İYİLEŞTİRİLSİN PROBLEM GİDERİLSİN DİYE... ÜZERİMİZE ÇOK GELDİLER AMA NİHAYETİNDE BİZDE KENDİMİZE GELEREK SORUNLARI AŞTIK...:) GELECEK BİZİM:)
01-02-2006
Yunus DURSUN
Sosyal Hizmet Uzmanı

Arkadaşlar, sonunda gökkuşağı projesinin adımları yavaş yavaş atılmaya başlandı.Bu projede temel amaç özürlüler idaresinin  yeni çıkacak olan mesleki rehabilitasyon merkezleri yönetmeliğine bağlı özel merkezler oluşturması,özellerle yarışması ve 15 yaş üstünü kaybetmek istemeyen  MEB veya bakımevi olarak hizmet veren rehabilitasyon merkezlerinin  iç hizmet yönetmeliklerine bu programı ekleyerek uygulaması.Ayrıca projenin güç ortakları içinde MEB  Bakanlığı da var.Bizim için sevindirici olan mesleki rehabilitasyon da shu nın zorunlu olması.Şimdiden birçok merkez atelye kurma çalışmaları içine girmiş bulunuyor.Artık sosyal hizmet uzmanı shçek yanında MEB de de zorunlu eleman olacaktır.Mezun sayımıza bakıldığında (devlete de girenleri düşlünürsek) özelde az sayıda uzman bulunuyor,lütfen yeni anlaşmalarınızı bunu düşünerek yapın.Bundan böyle düşük rakamlara imza atılmasın.Bunun yanında SHÇEK bakımevi modelini tercih eden kurumlarda az değil.Maddi olarak bakıldığında bakımevleri daha kazançlı.Bu yönetmeliklere imza atanları yürekten kutluyorum..

01-02-2006
Suat DİZDAR
Sosyal Hizmet Uzmanı

arkadaşlar www.ozida.gov.tr adresine girerseniz görebilirsiniz. bakım merkezleri vb.
16-11-2005
Ahmet YAVUZ
Sosyal Hizmet Uzmanı

ahmet bey yönetmelik hangi konuda cıkarılacak
16-11-2005
Hasan KIR
Sosyal Hizmet Uzmanı

Sorunun yanıtını biliyor musunuz?
Sorunun yanıtını biliyorsanız, lütfen aşağıdaki alanı kullanarak soruyu yanıtlayınız.

 

Soruyu yanıtlarken:

  • Doğrudan soruyu yanıtlayınız, veya soruya verilen diğer yanıtları geliştirecek şekilde yanıt veriniz
  • Yanıtınızda hakaret, küfür veya kanunlara uygun olmayan paylaşımlar bulunmamalıdır. Buna uygun hareket etmeyen üyelerimizin üyelikleri durdurulacaktır
Kullanıcı Görüşleri...
Ücretsiz İş İlanı
Özel eğitim ve sağlığın ortak paydası olan Rehabilitasyon.com adresinin sektöre özel iş veren ile iş arayan arasında ne kadar iyi bir köprü olduğunu görebilmeniz için çok kısa süreliğini ÜCRETSİZ bir İş İlanı verebilirsiniz.
İş Arayanlar

iş arayan 578 kişi var. Hemen irtibata geçerek personel eksikliğinizi tamamlayın.

Bugün

Sedef B.
Psikolog

Dün

Gökhan G.
Psikolog

Dün

Muhammed U.
Psikolojik Danışman

Bugün

Tugba G.
Sosyolog

Bugün

Neslihan S.
Özel Eğitim Öğretmeni

Kurumunuzun ihtiyaç duyduğu tüm işlemler tek otomasyonda... Hem de ücretsiz!