Soru-Cevap

Soru-Cevap Formu

hastane sorunu

ssk hastanelerinin sağlık bakanlığına devri ile istanbulda ki hastane karmaşası devam ediyor. sigorta müdürlükleri rapor veren eski ssk hastaneleri dışında  -onlarda artık sağlık bakanlığınının tabelasını taşıyor- hastanelerin raporlarının kabul etmiyor. diğer illerde durum nasıl özellikle büyük illlerde. aktarırsanız sevinirim
18-03-2005
Belirtilmemiş
Bireysellleştirilmş Eğitim Proğramını(BEP) kolayca hazırlayın.
10 Yanıt

ankarada ssk hastaneleri ile ilgili sıkıntı yaşanmıyor . ssk tarafından açıklanan listelerle ilgili hastaneler belirtiliyor. konuşma bozuklukları, ögrenme güçlügü... gibi durumlarda SHCek onayı gerekiyor. ve raporda özel eğitim alması uygundur ibaresi isteniyor.

iyi çalışmalaR

ELMADAG ÖZEL EĞİTİM MERKEZİ/ANKARA

13-10-2005
Belirtilmemiş

kütahya  da  bizde  keyfi  uygulamalarla  her ay  karşılaşıyoruz.Valla  bıktık  artık  şifahen  ödeme  yapılmıyor  belge  yok  sonumuz  ne  bilmiyoruz.Ama  hastanalerde  raporda  almak  zor  ....
05-10-2005
Belirtilmemiş

SSK konuşma bozukluklarına hiç bir yasal dayanağı olmamasına rağmen ödeme yapmıyor.Genelgeyi yayınlayanlar bile yazdıkları genelgeyi yorumlayamıyor genel müdürlükte.Dava açın diyor sayın SSK.7-7-2005tarihli ssk genel yazısı incelendiğinde konuşma bozukluklarına ödeme yapılabileceğini belirtiyorlar ancak il müdürlükleri farklı yorumlar getiriyor.Bu konuda hep beraber konuya sahip çıkmak gerekiyor. 
05-09-2005
Belirtilmemiş

arkadaşlar Gaziantepte 2004 ağustosundan itibaren biz konuşma bozukluklarının paralarını alamadık. şimdi SSK yı mahkemeye verdik, bizimle beraber bir kurum daha verdi mahkemeye şimdi süreci bekliyoruz.
05-08-2005
Belirtilmemiş

 

T.C.

ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI

SOSYAL SİGORTALAR KURUMU BAŞKANLIĞI

Sigorta İşleri Genel Müdürlüğü

(Kısa Vadeli Sigortalar Daire Başkanlığı)

 

SAYI   : B.13.2.SSK.5.01.09.00/X-1093-24-39-103579                                                    A n k a r a     

KONU :Özürlü Çocukların Gelişim ve Eğitimine                                                               16.02.2005

              İlişkin Yardımlar

 

                                                                           

                                                        G  E  N  E  L    Y  A Z  I

 

 

            Genel Müdürlüğümüze gerek Sigorta İl/Sigorta Müdürlüklerimizden intikal eden olaylardan, gerekse çeşitli başvurulardan, 506 sayılı Kanunun Ek–37’nci maddesi uyarınca özürlü çocukların gelişim ve eğitimine ilişkin yardımların ödenebilmesi için gerekli olan ve yetkili Kurumumuz sağlık tesislerince düzenlenen değişik tarihli sağlık kurulu raporları ile konuşma bozukluğu, kekemelik, afazi, ses bozukluğu, yutkunma, artikülasyon gibi tanı konulan çocukların duygusal eğitim almasına karar verildiği ve Sigorta İl/Sigorta Müdürlüklerimizce de bu tür eğitim giderlerinin ödenip ödenmeyeceği hususunda tereddüde düşüldüğü anlaşılmıştır.

 

                        Bilindiği üzere, anılan Kanunun Ek–37’nci maddesinde,“Sigortalılar ve Kurumdan sürekli işgöremezlik geliri, malullük veya yaşlılık aylığı almakta olanların geçindirmekle yükümlü oldukları zihinsel, bedensel, ruhsal ve duygusal özürü bulunan çocukları ile Kurumdan hak sahibi olarak gelir veya aylık alan aynı durumdaki çocuklardan, Kurum sağlık tesisleri sağlık kurulu raporu ile resmi veya özel eğitim merkezlerine gönderilenlerin gelişim ve eğitimlerine ilişkin yardımların, Bütçe Uygulama Talimatında belirtilen esas ve miktarlarda Kurumca sağlanır.”hükmü yer almaktadır.

 

            Öte yandan, Bütçe Uygulama Talimatlarında ise, fiziksel, görme, işitme, konuşma, zihinsel, ruhsal, duygusal ve sosyal engeli olan çocuklardan bahsedilmektedir.

 

            Buna göre, konuşma geriliği (kekemelik) bulunan çocukların, konuşma geriliğinin (kekemelik) zihinsel veya işitme özürlerinden dolayı meydana gelmiş olması halinde, özel eğitim merkezlerine gönderilmesi dolayısıyla gelişim ve eğitimine ilişkin yardımların sağlanması mümkün bulunmakta, aksi halde sadece, konuşma geriliği(kekemelik) nedeniyle ödeme yapılmasına imkan bulunmamaktadır

 

         Diğer taraftan, konu ile ilgili olarak yapılan araştırma sonucu, “Genel Müdürlüğümüzün Ankara, İstanbul ve İzmir’deki Eğitim Hastanelerinde görev yapan KBB Danışma Kurulu üyelerinin görüşleri alınarak  yapılan değerlendirmede, çocuklarda olduğu kadar yetişkinlerde de ortaya çıkabilen kekemelik, afazi, ses bozukluğu, yutkunma, artikülasyon gibi bozuklukların birer hastalık vak’ası olduğu, ancak KBB uzmanlarınca muayene ve tetkikler sonucunda sözkonusu bozuklukların organik veya anatomik bir patolojiye sahip olduğunun tespiti halinde, KBB kliniğince cerrahi girişimle gerekli düzeltmenin yapılmasını müteakip, istifade edilebileceğine karar verildiğinde konuşma terapisinin bir hastalık olarak kabul edilip bu hastaların gerekli tedavilerinin sağlanması amacıyla ilgili Yasa hükümleri çerçevesinde Anadolu Üniversitesi Dil ve Konuşma Bozuklukları Araştırma ve Uygulama Merkezi’ne sevk edilmelerinin tıbbi açıdan uygun olduğu belirlenmiştir.

 

            Buna göre, çocuklarda olduğu kadar yetişkinlerde de ortaya çıkabilen kekemelik, afazi, ses bozukluğu, yutkunma, artikülasyon gibi bozuklukları olan hastaların, gerekli tedavilerinin 506 sayılı Kanunun “Hastalık Sigortası” hükümleri çerçevesinde yapılması, diğer bir deyişle öncelikle mahallindeki Kurumumuz sağlık tesislerinde yapılması, burada yapılmayan tedavilerinin sağlanması için Kurumumuz Eğitim Hastanelerine sevk edilmesi ve Eğitim Hastanesinde de tedavisinin yapılmayacağının sağlık kurulu raporu ile belgelenmesi halinde, Sosyal Sigorta İşlemleri Yönetmeliğinin 56’ncı maddesi esaslarına göre Kurum dışı sağlık tesislerine sevk edilmek suretiyle gerekli tedavilerinin sağlanması gerekmektedir

 

            Ayrıca, yapılan diğer bir araştırma sonucunda; konuşma bozukluklarının özel eğitim raporları kapsamından çıkarılmış olması nedeniyle, ilgililerin sağlık kurulu raporu almalarına gerek olmadığı tespit edildiğinden bu konuda yapılacak bir işlem bulunmadığı anlaşılmıştır.

 

            Bu nedenle, gerek Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu Genel Müdürlüğünden gerek Milli Eğitim Bakanlığından ruhsat alarak faaliyet gösteren özel eğitim merkezleri/kurumlarında gelişim ve eğitimleri sağlanan özürlü çocuklar hakkında, Kurumumuz yetkili sağlık tesislerince düzenlenen çeşitli tarihli sağlık kurulu raporları ile konuşma bozukluğu, kekemelik, afazi, ses bozukluğu, yutkunma, artikülasyon gibi tanısı olanların duygusal eğitim almasına ve dolayısıyla eğitim giderlerinin ödenmesine imkan bulunmamaktadır.

 

            Bilgi edinilmesini ve buna göre işlem yapılmasını rica ederiz.

 

 

 

 

                                          Dr. Yusuf Ziya ODABAŞ                                        Sait ERSOY

                                          Genel Müdür Yardımcısı V.                                      Genel Müdür

                                                                                                                         Kurum Başkan V.

 

 

 

 

DAĞITIM:

GEREĞİ İÇİN:                                                           BİLGİ:

-SSK Başkanlığı Sigorta ve Sağlık İşleri                      -Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığına

 Genel Müdürlüklerine Bağlı Merkez ve

 Taşra Ünitelerine

10-05-2005
Belirtilmemiş

merhaba

konuşma bozukluklarıyla ilgili ssk.gov.tr adresinde mevzuat alt başlığında kısa vadeli sigorta kollarının genelge yada genel yazı bölümünde yayınlanmış bir genelge vardı sanırım.sizde bakın bende bakayım

iyi çalışmalar

10-05-2005
Belirtilmemiş

 Kurum yetkilileri.

Kekeme öğrencilerimize daha önceden S.S.K'dan rapor alıp psikologumuzla eğitim veriyorduk. Yeni bir uygulama ile kekemelere rapor vermediklerini söylediler. Diğer illerdeki uygulamalr nasıldır ve bunun yasal bir dayanağı varmıdır?

Görüş birdirirseniz sevinirim.

10-05-2005
Belirtilmemiş

arkadaşlar daha önce SSK Kurum sağlık tesislerinde rapor alınması zorunlu idi ancak sağlık tesisleri Sağlık Bakanlığına devredlince kısa sürede olsa bir karmaşa yaşandı. Ancak bütçe uygulama  talimatlarında hüküm açıktır. Özürlü sağlık kurulu raporları hakkındaki yönetmeliğe uygun olmak koşulu ile ve sağlık kurulu raporu vermmeye yetkili hastanelerden alındığı sürece raporlar geçerlidir.

Yalnız bazı hastanelerde (özellikle eski devlet hastanelerinde) bazı sıkıntı yaşanmaktadır. Bilindiği gibi SSK genelgelerine göre ödeme yapılabilmesi için raporun mutlaka ZİHİNSEL, BEDENSEL, RUHSAL VE DUYGUSAL alandan düzenlenmesi gerekmektedir. (Raporun kullanım amacı kısmında örnek: ZİHİNSEL ALANDA EĞİTİM ALMASI UYGUNDUR. gibi ibarelerin bulunması gerekmektedir. Bazı hastanelerde; konuşma, fizik, otizm gibi ibareler kullanılmaktadır. Emekli sandığında sorun çıkmamakla birlikte SSK da sorun çıkabilmektedir. Hastane yetkilileri ile görüşüp bu durumu düzelttirin yoksa sııntı yaşanabilir.

02-05-2005
Belirtilmemiş

2005 Mali Yılı

Bütçe Uygulama Talimatı

(Sıra No : 4)

(Tedavi Yardımı)

09.02.2005 tarih ve 25722 sayılı mükerrer resmi gazete de;

22. Özürlü Çocukların Eğitim, Tedavi ve Rehabilitasyonu

   Doğuştan ya da herhangi bir hastalık veya kaza sonucu fiziksel, görme, işitme, konuşma, zihinsel, ruhsal, duygusal ve sosyal yeteneklerini çeşitli derecelerde kaybetmiş özürlü çocukların eğitim ve tedavi rehabilitasyon hakkından yararlanabilmeleri için, yukarıda sayılan yetersizlikleri ile ilgili olarak Özürlülere Verilecek Sağlık Kurulu Raporları Hakkında Yönetmeliğe göre düzenlenmiş özürlü sağlık kurulu raporu geçerli belge sayılacaktır. YAZILIDIR.

Dikat ederseniz çok geniş bir tanım bulunmaktadır. Bu tanıma uygun, üniversite ve devlet hastaneleri rağorları geçerlidir. Aksi bir hüküm yer almadıkça da raporların kabul edilmemesi doğru değildir. SAYGILARIMLA...

14-04-2005
Belirtilmemiş

G. Antep'te de durum karışık. Eski ssk hastaneleri ve devlet hastanesi raporları kabul ediliyor. Ama bu hastaneler tıp fakültesine sevk ettiği zaman işleri karışıyor.
14-04-2005
Belirtilmemiş

Sorunun yanıtını biliyor musunuz?
Sorunun yanıtını biliyorsanız, lütfen aşağıdaki alanı kullanarak soruyu yanıtlayınız.

 

Soruyu yanıtlarken:

 • Doğrudan soruyu yanıtlayınız, veya soruya verilen diğer yanıtları geliştirecek şekilde yanıt veriniz
 • Yanıtınızda hakaret, küfür veya kanunlara uygun olmayan paylaşımlar bulunmamalıdır. Buna uygun hareket etmeyen üyelerimizin üyelikleri durdurulacaktır
Ücretsiz İş İlanı
Özel eğitim ve sağlığın ortak paydası olan Rehabilitasyon.com adresinin sektöre özel iş veren ile iş arayan arasında ne kadar iyi bir köprü olduğunu görebilmeniz için çok kısa süreliğini ÜCRETSİZ bir İş İlanı verebilirsiniz.
Yenilenen EÇOP'u Denediniz mi?
Engelli Çocuklar Otomasyon Programı (EÇOP) yenilendi, Demo indirip anında, MEBBİS'den bilgilerinizi yükleyerek hemen kullanmaya başlayabilirsiniz.
ÜCRETSİZ demoyu hemen indirin ve yükleyin.
 • SINIRSIZ Kullanıcı ve Öğrenci
 • Veritabanı sunucu hizmeti
 • Uzak sunucuya otomatik yedekleme
 • E-fatura entegrasyonu
 • Web tabanlı (mobil uyumlu) veya Masaüstü kullanımı
 • MEBBİS otomatik veri alma ve aktarımı
 • Tüm formların otomatik hazırlanması
 • Yılsonu değerlerlendirme işlemlerinin tek tuşla yapılması
 • Faturaların otomatik üretilmesi ve hatasız MEBBİS'e aktarılması
 • Online teknik destek imkanı
 • Pratik ders yazılabilmesi
İş Arayanlar

iş arayan 635 kişi var. Hemen irtibata geçerek personel eksikliğinizi tamamlayın.

Bugün

Melike N. D.
Uzman Öğretici

Bugün

Can B.
Psikolog

Bugün

Selma H.
Çocuk Gelişim ve Eğitim Uzmanı

Dün

Özge K.
Çocuk Gelişim ve Eğitim Uzmanı

Bugün

Ulaş G.
Ergoterapist