Soru-Cevap

Soru-Cevap Formu

MEB de de yerimiz olacak

ÖZEL MESLEKİ REHABİLİTASYON MERKEZLERİ HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1-Bu Yönetmeliğin amacı; özürlülerin yetenekleri doğrultusunda yapabilecekleri bir işte verimli kılınarak ekonomik ve sosyal refahının sağlanması amacıyla kurulacak özel mesleki rehabilitasyon merkezlerinin esaslarını düzenlemektir. Kapsam Madde 2- Bu yönetmelik kamu kurum ve kuruluşları tarafından veya gerçek ve tüzel kişilerce 625 sayılı Özel Öğretim Kurumları Kanunu kapsamında açılacak özürlülere yönelik olarak özel mesleki rehabilitasyon merkezlerinin açılışı, denetlenmesi ve işleyişine ilişkin usul ve esasları düzenler. Dayanak Madde 3- Bu Yönetmelik, 01/07/2005 tarihli ve 5378 sayılı Özürlüler ve Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanunu’nun 13üncü maddesine ve 625 sayılı Özel Öğretim Kurumları Kanununa, 27 nci maddesine dayanılarak hazırlanmıştır. Tanımlar Madde 4 – Bu Yönetmelikte geçen; Genel Müdürlük: Özel Öğretim Kurumları Genel Müdürlüğünü, İl Milli Eğitim Müdürlüğü: Merkezin açılacağı ildeki Milli Eğitim Müdürlüğünü, Özürlü: Özürlülere Verilecek Sağlık Kurulu Raporları Hakkındaki Yönetmeliğe uygun olarak çalışma gücünün en az yüzde 40’ından yoksun olduğu belgelenenleri, Mesleki Rehabilitasyon: Özürlülerin işgücü piyasasında ihtiyaç duyulan ilgi ve yeteneklerine uygun mesleklerde yetiştirilerek istihdamlarını kolaylaştırmak ve mesleklerinde ilerlemelerini sağlamak amacıyla devamlı ve koordinasyon içinde sosyal ve tıbbi rehabilitasyon, mesleki rehberlik, mesleğe hazırlık, meslek edindirme, geliştirme ve değiştirme eğitimi, işe yerleştirme ve takibini, Kurs: Mesleki rehabilitasyon merkezlerinde herhangi bir mesleği olmayan ya da bir mesleği olmakla birlikte mesleğinde iş bulamayan veya mesleğinde yeterli olmayan Kuruma kayıtlı özürlü işsizler için düzenlenen mesleki eğitim faaliyetlerini, Yararlanıcı: Kurum tarafından hizmet satın alınarak gerçekleştirilen mesleki rehabilitasyon programlarına katılan özürlüleri, Merkez: Mesleki Rehabilitasyon Merkezini, Mesleki Rehabilitasyon Merkezi: Mesleki rehabilitasyon hizmetini vermek üzere kurulan, Kurum tarafından açılış izni verilen, denetlenen yatılı ve\veya gündüzlü kuruluşu, Kurucu: Özel mesleki rehabilitasyon merkezi açmak isteyen gerçek veya tüzel kişiyi, Sorumlu Müdür: Özel mesleki rehabilitasyon merkezinin idari, mali, hukuki ve mesleki tüm işleyişinden sorumlu olan yöneticiyi, İç Hizmet Yönergesi: Özel mesleki rehabilitasyon merkezinin tüm işleyişine ilişkin, idari, mali, hukuki ve mesleki genel ilkeleri, Genel Müdürlük mevzuatına uygun olarak merkezin işleyişini, yetki ve sorumluluklarını belirleyen belgeyi, ifade eder. İKİNCİ BÖLÜM Merkez Açma, Hizmete Başlama, Devir, Nakil ve Kapatma Madde 5- Gerçek veya tüzel kişiler tarafından açılacak mesleki rehabilitasyon merkezlerine; 3308 sayılı Kanun ile 625 sayılı Kanun ve özel öğretim kurumları mevzuatında belirtilen kurumun açılmasına ilişkin şartların yerine getirilmesi halinde Millî Eğitim Bakanlığı tarafından kurum açma ve öğretime başlama izinleri, kurum nakli, devri, personel görevlendirilmesi, program ilavesi, kontenjan artırımı, kurumun kapatılması, denetimi yapılır. Rehabilitasyon ve mesleki eğitim programları Madde 6- Merkezlerde Milli Eğitim Bakanlığınca onaylanan mesleki eğitime ilişkin öğretim programları kullanılır. ÜÇÜNCÜ BÖLÜM Merkez personelinin Nitelikleri, Görev, Yetki ve Sorumlulukları Merkezde Çalıştırılacak Personel Madde 7- Merkezde; sorumlu müdür, doktor (yarı zamanlı), fizyoterapist, sosyal çalışmacı (sosyal hizmet uzmanı), psikolog, eğitici personel, büro görevlisi ve hizmetli istihdam edilir. Tam gün hizmet verilen mesleki rehabilitasyon merkezlerinde aşçı, yatılı hizmet verilen mesleki rehabilitasyon merkezlerinde aşçı, hemşire ve günlük aktivitelere yardım edecek personel çalıştırılması zorunludur. Merkez Personelinin Nitelikleri Madde 8- Merkez personelinin nitelikleri, a) Sorumlu müdür: Fizyoterapist, psikolojik danışman ve rehber, psikolog, sosyal çalışmacı, özel eğitimci, iş uğraşı terapisti veya bu alanlarda yüksek lisans/doktora yapan ve doktor yönetici olarak atanır. Bu özellikleri taşıyan kurucular aynı zamanda kuruluşun sorumlu müdürü olabilirler. b) Fizyoterapist: Fizik tedavi ve rehabilitasyon alanında yüksek öğrenim görmüş olmalıdır. c) Sosyal çalışmacı (Sosyal hizmet uzmanı): Sosyal hizmet alanında yüksek öğrenim görmüş ve diploma unvanı sosyal hizmet uzmanı veya sosyal çalışmacı olmalıdır. d) Psikolog: Psikoloji alanında yüksek öğrenim görmüş olmalıdır. e) Doktor: Tıp alanında yüksek öğrenim görmüş olmalıdır. f) Hemşire: Hemşirelik alanında yüksek öğrenim görmüş olmalıdır. g) Eğitici personel: DÖRDÜNCÜ BÖLÜM Merkezde Uygulanacak Rehabilitasyon ve Mesleki Eğitim Hizmetleri ve Programları Merkezde uygulanacak rehabilitasyon ve mesleki eğitim hizmetleri Madde 9- Merkezde uygulanacak rehabilitasyon ve mesleki eğitim hizmetleri aşağıdaki gibidir: Merkezde fizyoterapi ve rehabilitasyon, sosyal rehabilitasyon, mesleki eğitim, mesleki rehberlik hizmetleri verilir. Fizyoterapi ve rehabilitasyon: Yararlanıcının mevcut fiziksel ve mental yetenek seviyesi, sağlık problemleri, ilgilerinin belirlenmesi, tıbbi değerlendirme, mobil değerlendirme ve mesleki rehberlik yapılmasıdır. Bu süreç sonunda kişi uygun iş kursuna yönlendirilir. Sosyal rehabilitasyon: Özürlü kişilere evde, merkezde ve sosyal çevrelerinde yaşadıkları psiko-sosyal sorunlarında yardımcı olmak, resmi/resmi olmayan kurumlarla etkin bir iletişim kurmalarını sağlamak amacıyla yapılan çalışmalardır. Sosyal rehabilitasyon sürecinde bireysel ve grup programları ile danışmanlık hizmetleri verilir. Mesleki eğitim: Bireylerin yönlendirildikleri iş kursunda eğitim almalarının sağlanmasıdır. Özürlü bireylere verilecek kursların programları il milli eğitim müdürlüklerince onaylanan eğitim programlarına göre yürütülür. Mesleki rehberlik: Mesleki eğitim ve iş imkanları doğrultusunda yönlendirme yapılması çalışmalarıdır. Bu süreçte bireyin özgeçmişi, başvuru formları, kurs sonucu başarı durumu değerlendirilerek yaralanıcı ve işveren arasında bağlantı kurulur. BEŞİNCİ BÖLÜM Fiziksel Koşullar ve Donanımı Merkezin Bölümleri Madde 10- Kurulacak özel mesleki rehabilitasyon merkezinde 625 sayılı Kanun ve özel öğretim kurumları mevzuatında belirtilen kurumun açılmasına ilişkin şartları sağlaması ile birlikte aşağıdaki bölümlerinde eklenmesi uygundur. b) Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölümü: Yararlanıcının mevcut fiziksel ve mental yetenek seviyesi, sağlık problemleri, ilgilerinin belirlendiği, tıbbi değerlendirme, mobil değerlendirme, mesleki rehberlik yapıldığı bölüm. Yararlanıcının ihtiyaçlarının belirlenmesinden sonra gerekli fizyoterapi ve rehabilitasyon hizmetleri bu bölümde yerine getirilir. Bu bölümde, yararlanıcının ilgi, yetenek ve becerileri ile işin gerekleri karşılaştırılarak uygun mesleki eğitim alanına yönlendirilir. Sağlık Bakımı: Özür ve yaşam biçimi arasındaki ilişkinin belirlenmesi, sağlıklı yaşam için kardio vasküler efor kapasitesinin belirlenmesi, fiziksel kondisyon geliştirici egzersiz eğitimi, diyet, stres, hijyenik eğitim, sigara bıraktırma vb. eğitim. Ergonomik Eğitim: İş ve özürlünün birbirine uyumlandırılması ile verimliliğin arttırılması. Doğru oturma, hareket etme, ağırlık kaldırma prensiplerinin öğretilmesi, kuvvet, hız, endurans, çeviklik, postür, el becerileri gibi parametrelerin işin gerektirdiklerine göre geliştirilmesi. c) Mesleki Eğitim Bölümü : En az 6 haftalık kursların düzenlendiği bölüm. d) Mesleki Danışmanlık ve İşe Yerleştirme Bölümü: Başvuru formları, özgeçmiş ve mesleki eğitim sonucu başarı durumlarının değerlendirilip, mesleki eğitimi alan özürlü ile işveren arasındaki bağlantıyı kuran bölüm. e) Sosyal Servis: Özürlü kişilere ev ve merkezde yaşadıkları psiko-sosyal sorunlarına yardımcı olmak için bireysel ve grup programları ve danışmanlık hizmetleri veren bölüm. f) Takip Bölümü: İşe yerleştirilen özürlüyü işyerinde izleme, işveren ile uyumlandırma, verimlilik ve emniyet açısından iş yeri organizasyonu işlevlerini üstlenen bölüm. ALTINCI BÖLÜM Merkezin İşleyişine İlişkin Esaslar Merkeze özürlü kabulü Madde 11 - Kuruma kayıtlı ve mesleki rehabilitasyon hizmetinden yararlanmak isteyen özürlüleri Kurum bu hizmeti alabilecekleri merkezlere yönlendirir. Özürlü doğrudan merkeze Merkeze kabul edilecek özürlülerde aranacak şartlar ve istenecek belgeler Madde 12 – a) Merkeze katılabilmek için; 1.En az %40 oranında özürlü olmak, 2. Kuruma kayıtlı olmak, 3. 15 yaşını bitirmiş olmak, gerekir. b) Kabulde gerekli belgeler şunlardır: 1. Nüfus cüzdanı örneği, 2. İkametgah belgesi, 3. Sağlık kurulu raporu, 4. İki adet fotoğraf, istenir. Merkezden özürlünün ayrılması Madde 13 – Merkezden özürlünün ayrılması aşağıdaki durumlarda gerçekleşir: a) Özürlünü isteği, b) Mesleki rehabilitasyon programının tamamlanması, c) Merkez müdürlüğü tarafından kabule esas bilgi ve belgelerde yanlışlık olduğunun tespiti veya merkezin işleyiş ve düzenine aykırı hareket edilmesi halinde özürlünün ilişiği kesilir. Öğrenim Ücreti Madde 14–Özel Öğretim Kurumlarının Öğrenci Ücretleri Tespit ve Tahsil Yönetmeliği hükümleri uygulanacaktır Ücretsiz öğrenci Madde 15–Özel Öğretim Kurumlarında ücretsiz okuyacak öğrenciler hakkında yönetmelik hükümleri uygulanacaktır Merkezde bulunması gereken defter ve dosyalar Madde 16 – Merkezde aşağıdaki defter ve dosyaların bulundurulması zorunludur: a) Gelen evrak kayıt defteri. b) Giden evrak kayıt defteri. c) Zimmet defteri. d) Özürlülere ait kütük defteri. e) Teftiş defteri. f) Denetleme defteri. g) Her özürlü için, içinde kabul belgeleri ile özürlünün rehabilitasyon ve mesleki eğitim planının ve gelişmelerine ait bilgilerin bulunduğu dosya. h) Özürlünün devam çizelgesi ve personelin çalışma programını gösteren çizelge. i) Personelin özlük ve sağlık dosyaları. Merkez, hizmet verilmeye başlanmasından itibaren tutulan kayıtlar ve özürlülere ait dosyaları muhafaza etmek zorundadır. Merkezin yazışmalarında antetli kağıt ve kaşe kullanılması zorunludur. İŞKUR İl müdürlüklerine gönderilecek belgeler Madde 17 –Kursa katılıp sertifika alanların listesi İŞKUR İl müdürlüklerine gönderilir. Yürürlük Madde18 Bu yönetmelik yayımlandığı tarihte yürürlüğe girer Yürütme Madde19 Bu yönetmelik hükümlerini Milli Eğitim Bakanlığı yürütür.
11-03-2006
Suat DİZDAR
Sosyal Hizmet Uzmanı
Kurumunuza ait program, modül sınırlamalarını siz değil, otomasyonunuz takip etsin.
19 Yanıt
ANKARA - Tasarıya göre özel kreş ve gündüz bakımevleri özel öğretim kurumları kanunu kapsamına alınacak. Böylece bu yerlerin açılması, öğretime başlaması, eğitim, öğretim, yönetim ve denetimi konuları Milli Eğitim Bakanlığı’nın sorumluluğunda olacak. Özel kreş ve gündüz bakımevleri mevcut kapasitelerinin yüzde 2’sini 2007 yılından itibaren ücretsiz kreş hizmetlerinden yararlanması uygun görülen çocuklara ayıracak. Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu’nun özel kreş ve gündüz bakımevlerine ilişkin görevleri iptal edilecek. Kurumun ayrıca çalışan ana ve babalar ile yurt dışındaki işçilerin çocuklarının bakımını ve korunmasını sağlamak amacıyla gündüzlü veya yatılı kuruluşlar kurmak ve işletmek görevlerinin kaldırılması da tasarıda öngörülüyor.
06-07-2006
Tufan Fırat GÖKSEL
Sosyal Hizmet Uzmanı

böyle bir durumda shu nun yeri ve yetkilerinde bir değişiklik olacak mı?
06-07-2006
Tufan Fırat GÖKSEL
Sosyal Hizmet Uzmanı

Arkadaşlar mesleki rehabilitasyon merkezleri yönetmeliği çıktı ama henüz ödenecek miktar belli değil.Beklenmesinin nedeni bu.
05-07-2006
Saim SEZGİN
Sosyal Hizmet Uzmanı

arkadaslar. özel bakımevleri yönetmeliğini shcek cıkarcak. mesleki reh.mer. yönetm. ise meb ait bir yönetmeliktir.zanlımca bu yönetmelik gibi olmaz işleyişi.bilgilerinize.
04-07-2006
Hasan KIR
Sosyal Hizmet Uzmanı

ben üstteki yönetmeliği görünce ondan bahsediyosun sandım başlığına dikkat etmedim. benim söylediğim mesl reh merkezleriydi
04-07-2006
Özen ŞENTÜRK
Sosyal Hizmet Uzmanı

arkadaşlar bu yönetmelik umarım bize ve özürlülere hayırlı olur. merak ettiğim bir şey var. Acaba bu yönetmelik mes.reh.mer.yönetmeliği ile benzerlik gösteriyor mu? Mesela mes.reh.mer.yönetmeliği çıktı ama henüz ne olduğu belli değil gibime geliyor, zaten dah bu merkezler 33 ile açılacakmış ama henüz bir hareketlenme yok gibi acaba bu yönetmelik de aynı yolu mu sürecek? ayrıca bu bakım merkezleri mesleki reh. merkezlerine yakın yerlerde mi kurulacak? bilgisi olan var mı? herkese saygılar.
04-07-2006
Hamdi DEMİREL
Sosyal Hizmet Uzmanı

özel bakım merkezleri yönetmeliği daha yayınlanmadı. bu yayınlnacak olan yönetmelik doğrultusunda kurumlar açılmaya başlanacak.
04-07-2006
Hasan KIR
Sosyal Hizmet Uzmanı

peki hangi illerde olacakları belli mi? istanbul da pendik te var zannedersem yerlerini nereden öğrenebilirim
04-07-2006
Özen ŞENTÜRK
Sosyal Hizmet Uzmanı

sevgili meslektaşlarım: özel bakımevleri yönetmelik taslagı temmuz ayı içerinde yürürlüğe girecektir. tüm meslektaşlara durulur. kaynak:shcek
04-07-2006
Hasan KIR
Sosyal Hizmet Uzmanı

2000 yılı pardon
15-06-2006
Saim SEZGİN
Sosyal Hizmet Uzmanı

Bahsettiğiniz yönerge 200 yılına ait...
14-06-2006
Saim SEZGİN
Sosyal Hizmet Uzmanı

benimde merak etiğim bir husus OÇEM(otistik çocuklar eğitim merkezi) MEB OTİSTİK ÇOCUKLARI EĞİTİM PROJESİ UYGULAMA YÖNERGESİ inde neden shu gerek görülmemiş likten ayrıntılı bilgiye ulaşabilirsiniz beni aydınlattığınız için şimdiden teşekkürler http://www.autism-tr.org/
10-06-2006
Tufan Fırat GÖKSEL
Sosyal Hizmet Uzmanı

arkadaşlar http://rega.basbakanlik.gov.tr/GUNLU/20060531-2.htm bu adresi tıklayarak özel eğitim hizmetleri yönetmeliğine ulaşabilirsiniz. 67. madde sosyal hizmet uzmanlarının bu alanda çalışabileceklerini gösteriyor.
31-05-2006
Volkan AKTAS
Sosyal Hizmet Uzmanı

Ekip çalışması gerekliliği zaten hissediliyor yalnız nasıl oluyorda diğer meslekten arkadaşlar bu gerekliliği hissetmiyor hatta alanı bir üstünlük yeri olarak görüyorlar anlayamadım. Valla bu sitede özel eğitimcilerin bölümündeki yazıları görünce çok şaşırdım acaba ekip anlayışına inanan sadece biz shular mıyız? Ya da bu anlayış illa yönetmeliklerin zoru ile mi gelişecek?
24-05-2006
Gülden KETHÜDAOĞLU
Sosyal Hizmet Uzmanı

Bu konuda destek olan örgüt yada kişisel emek harcayan kişilere teşekkür ederim.Artık bütün kurumlarda ekip çalışması gereği bu şekilde hissedilir.
24-05-2006
Cemil UYGUR
Diğer

Henüz taslak arkadaşlar ama hazirana kadar çıkacak....
07-04-2006
Suat DİZDAR
Sosyal Hizmet Uzmanı

özel mesleki rehabilitasyon merkezleri olduğu lütfen gözden kaçmasın, umarım bu bir başlangıç olur ve meb rehabilitasyon alanında sosyal hizmet uzmanının en az bir psikolog kadar gerekli ve zaruri olduğunun farkına varır.
03-04-2006
Rıdvan DEMİR
Sosyal Hizmet Uzmanı

ayrıca bir başka merak edilen soru bu yönetmelik yürürlüğe girdi mi yoksa haleen bir taslak halinde mi bu yönetmelik?
03-04-2006
Hamdi DEMİREL
Sosyal Hizmet Uzmanı

bu yönetmelik ne zaman kim tarafından çıkarıldı. MEB Mİ Çıkardı Shecek mi ?
03-04-2006
Fedai BAGCIVAN
Sosyal Hizmet Uzmanı

Sorunun yanıtını biliyor musunuz?
Sorunun yanıtını biliyorsanız, lütfen aşağıdaki alanı kullanarak soruyu yanıtlayınız.

 

Soruyu yanıtlarken:

  • Doğrudan soruyu yanıtlayınız, veya soruya verilen diğer yanıtları geliştirecek şekilde yanıt veriniz
  • Yanıtınızda hakaret, küfür veya kanunlara uygun olmayan paylaşımlar bulunmamalıdır. Buna uygun hareket etmeyen üyelerimizin üyelikleri durdurulacaktır
Ücretsiz İş İlanı
Özel eğitim ve sağlığın ortak paydası olan Rehabilitasyon.com adresinin sektöre özel iş veren ile iş arayan arasında ne kadar iyi bir köprü olduğunu görebilmeniz için çok kısa süreliğini ÜCRETSİZ bir İş İlanı verebilirsiniz.
Eleman mı Arıyorsunuz?

Çalışanınız sizi yüzüstü bıraktı, ortada mı kaldınız?

Artık bunları dert etmeyin! Hemen bir iş ilanı ver, gelen başvuruları incele, birkaç görüşme yap ve uzmanla çalışmaya başla. Hepsi bu...

PKT, KDF, BEP, GÖF ve diğer formları otomasyonunuz otomatik hazırlasın