02-06-2020 |

Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi Açma İzninin Verilmesinde İstenen Belgeler

Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi Açma İzninin Verilmesinde İstenen Belgeler

Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi Açma İzninin Verilmesinde İstenen Belgeler

ÖZEL EĞİTİM VE REHABİLİTASYON MERKEZİ AÇMA İZNİNİN VERİLMESİNDE İSTENEN

Kurum açacaklar için başvuru (EK-1) formu (ÖÖKY'nin 5/2-a maddesi).

26/9/2004 tarihli ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, millî savunmaya karşı suçlar, devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık ve aynı Kanunun Cinsel Dokunulmazlığa Karşı Suçlar başlıklı İkinci Kısmının Altıncı Bölümünde düzenlenen maddelerde yer alan suçlardan mahkûm edilmemiş olduğuna dair yazılı beyanı. (ÖÖKY'nin 5/2-b maddesi).

Kurucu tüzel kişi ise kuruluş amaçları içinde özel öğretim kurumu işletmeciliği yapılacağına ilişkin ifadenin de yer aldığı ve tüzel kişinin niteliğine göre Ticaret Sicil Gazetesinde yayımlanmış ana sözleşme, tüzük ya da vakıf senedi (ÖÖKY'nin 5/2-c maddesi).

Kurucu temsilcisinin kurumu açma, kapatma, devir ve benzeri işlemleri yürütme yetkisine sahip olduğunun belirlendiği yönetim kurulu kararının millî eğitim müdürlüğünce onaylı örneği. (ÖÖKY'nin 5/2-ç maddesi).

Öğrenci, veli, verilen eğitimler, kesilen faturalara ait ayrıntılı istatistik çıkartın.

Binanın kurum açılacak kat veya katları için ayrı ayrı üç adet 35x50 cm veya A3 ebadında kâğıtlara çizilmiş yerleşim planının millî eğitim müdürlüğünce onaylı örneği. (ÖÖKY'nin 5/2-d maddesi).

Öğrenci, veli, verilen eğitimler, kesilen faturalara ait ayrıntılı istatistik çıkartın.
Özel eğitim ve rehabilitasyon merkezlerinin uygulayacakları öğretim programının onaylandığı Talim ve Terbiye Kurulu kararının tarih ve sayısı. (ÖÖKY'nin 5/2-f maddesi).

Yönetici çalışma izin teklifi ve kurum öğretime başlamadan önce nitelikleri de belirtilen gerekli tüm personele ilişkin çalışma izin tekliflerinin yapılacağına dair kurucunun yazılı beyanı. (ÖÖKY'nin 5/2-ğ maddesi).

Kurum binası kurucuya ait ise tapu senedi örneği; kiralık ise en az bir yıllık kira sözleşmesinin aslı veya millî eğitim müdürlüğünce onaylı örneği (ÖÖKY'nin 5/2-h maddesi).

Kurum açılacak binanın sağlam ve dayanıklı olduğuna ilişkin; çevre ve şehircilik il müdürlükleri, yapının proje müellifleri ya da yetkili serbest proje büroları veya üniversitelerin ilgili bölümlerince düzenlenen teknik rapor. Ancak; 6/3/2007 tarihinden sonra Deprem Bölgelerinde Yapılacak Binalar Hakkındaki Yönetmeliğe göre yapı denetim firmaları denetiminde özel öğretim kurumu olarak yapılmış ve yapı inşaat ruhsatı bulunan binalardan sağlam ve dayanıklı olduğuna ilişkin belge istenmez. (ÖÖKY'nin 5/2-k maddesi).Öğrenci, veli, verilen eğitimler, kesilen faturalara ait ayrıntılı istatistik çıkartın.

Kurum açılacak binanın ve çevresinin sağlık yönünden uygun olduğuna ilişkin il sağlık müdürlüğünce düzenlenen rapor (ÖÖKY'nin 5/2-l maddesi).

Kurum açılacak binada yangına karşı ilgili mevzuatına göre gerekli önlemlerin alındığına ilişkin itfaiye müdürlüğünce düzenlenen rapor (ÖÖKY'nin 5/2-m maddesi).

ÖZEL EĞİTİM VE REHABİLİTASYON MERKEZİ AÇMA İZNİNİN VERİLMESİNDE İL EĞİTİM DENETMENLERİNCE HAZIRLANACAK RAPORDA YER VERİLMESİ GEREKEN HUSUSLAR

Sıra No

Umuma açık yerler ve içkili yerler ile kursun aynı binada bulunmaması zorunludur. (Umuma Açık Yerler ve İçkili Yerler İle Resmî Veya Özel Öğretim Kurumları Arasındaki Uzaklıkların Belirlenmesine Dair Yönetmelik 5.maddesi).

Öğrenci, veli, verilen eğitimler, kesilen faturalara ait ayrıntılı istatistik çıkartın.
Kuruma verilecek ismin, 1739 sayılı Kanunda belirtilen Türk millî eğitiminin genel ve özel amaçları ile temel ilkeleri doğrultusunda kurumun amacına ve düzeyine uygun ve belli bir anlam taşıyan ad verilir. (ÖÖKY Madde:7/1)

Kurumlarda kurumun girişinde temiz, düzenli ve kolayca görülebilecek en uygun yerde Atatürk köşesi oluşturulur. (ÖÖKY madde:8)

Kurum olarak kullanılmak istenen binalarda yapılan incelemelerde; 5580 sayılı Özel Öğretim Kurumları Kanunu ve Millî Eğitim Bakanlığı Özel Öğretim Kurumları Yönetmeliği ile bu Yönergede belirtilen esaslar doğrultusunda açılması istenen kurumun tür ve düzeyi, (Standartlar Yönergesinin 5/1 maddesi).

Bireysellleştirilmş Eğitim Proğramını(BEP) kolayca hazırlayın.

Kurumda kaç öğrenci/katılımcı/kursiyerin eğitim öğretim görebileceğine ilişkin kontenjan tespiti, (Standartlar Yönergesinin 5/1 maddesi).

Öğrenci/katılımcı/kursiyerlerin sağlıklı bir ortamda eğitim ve öğretim görmelerine yardım edici etkenler dikkate alınarak, inceleme raporları düzenlenir. (Standartlar Yönergesinin 5/1 maddesi).

Kurumun; bütün birimleri aynı binanın birbirine bitişik daire veya bitişik alt ve üst katlarında ya da bitişik binaların birbirine bağlantılı aynı katlarında yahut aynı bahçe içerisinde tamamı kuruma ait binalarda olması, bedensel özürlü bireylere ait öğretim programı uygulayan özel eğitim ve rehabilitasyon merkezi açılacak binalarda fizyoterapi salonunun binanın giriş katının üst ve/veya alt katında açılması hâlinde ise binada bedensel özürlü bireylerin kullanımına uygun standartlarda asansör bulunması gerekir. (ÖÖKY'nin 11/1-ç maddesi).

Özel eğitim ve rehabilitasyon merkezinde bulunması gereken bölümler:

1- Müdür odası: En az 10 m2 olmalıdır.

2- Müdür yardımcısı odası: En az 8 m2 olmalıdır. (Kontenjanı 100'den fazla olması hâlinde)

3- Öğretmenler odası: 5 öğretmene kadar en az 8 m2 olmalıdır. 5'den fazla her öğretmen için 1,5 m2 yer ilâve edilir.

Bireysellleştirilmş Eğitim Proğramını(BEP) kolayca hazırlayın.
4- Görme engelli bireyler destek eğitim programı:

a) Bireysel eğitim odası: En az 6 m2 olmalıdır. Her odaya bir kontenjan verilir.

b) Grup eğitim odası: En az 15 m2 olmalıdır. Her birey için 2,5 m2 yer hesaplanarak odanın kontenjanı belirlenir ve en fazla 10 kontenjan verilir.

Öğrenci, veli, verilen eğitimler, kesilen faturalara ait ayrıntılı istatistik çıkartın.

5- İşitme engelli bireyler destek eğitim programı:

a) Bireysel eğitim odası: En az 6 m2 olmalıdır. Her odaya bir kontenjan verilir.

b) Grup eğitim odası: En az 15 m2 olmalıdır. Her birey için 2,5 m2 yer hesaplanarak odanın kontenjanı belirlenir ve en fazla 10 kontenjan verilir. Bireysel ve grup eğitim odalarında; kullanılan işitme cihazlarının daha etkin kullanımının sağlanması ve sınıf akustiğinin eğitim-öğretime uygun hale getirilmesi için, sınıfın ses yalıtımı sağlanmalıdır.

6- Zihinsel engelli bireyler destek eğitim programı:

a) Bireysel eğitim odası: En az 6 m2 olmalıdır. Her odaya bir kontenjan verilir.

b) Grup eğitim odası: En az 15 m2 olmalıdır. Her birey için 2,5 m2 yer hesaplanarak odanın kontenjanı belirlenir ve en fazla 8 kontenjan verilir.

7- Dil ve konuşma güçlüğü destek eğitim programı:

a) Bireysel eğitim odası: En az 6 m2 olmalıdır. Her odaya bir kontenjan verilir.

b) Grup eğitim odası: En az 15 m2 olmalıdır. Her birey için 2,5 m2 yer hesaplanarak odanın kontenjanı belirlenir ve en fazla 10 kontenjan verilir.

8- Bedensel engelli bireyler destek eğitim programı:

a)Fizyoterapi salonu: En az 20 m2 olmalıdır. Her birey için 10 m2 yer hesaplanarak salonun kontenjanı belirlenir ve salon kontenjanı 5'ten fazla olamaz.

9- Yaygın gelişimsel Bozukluklar destek eğitim programı:

a) Bireysel eğitim odası: En az 6 m2 olmalıdır. Her odaya bir kontenjan verilir.

b) Grup eğitim odası: En az 15 m2 olmalıdır. Her birey için 2,5 m2 yer hesaplanarak odanın kontenjanı belirlenir ve en fazla 4 kontenjan verilir.

Bireysellleştirilmş Eğitim Proğramını(BEP) kolayca hazırlayın.
Öğrenci, veli, verilen eğitimler, kesilen faturalara ait ayrıntılı istatistik çıkartın.

10- Özel öğrenme güçlüğü destek eğitim programı:

a) Bireysel eğitim odası: En az 6 m2 olmalıdır. Her odaya bir kontenjan verilir.

b) Grup eğitim odası: En az 15 m2 olmalıdır. Her birey için 2,5 m2 yer hesaplanarak odanın kontenjanı belirlenir ve en fazla 10 kontenjan verilir.

11- Uygulama evi: En az 15 m² olmalıdır. Mutfak ve oturma grubu şeklinde yapılandırılır. (Zihinsel özürlü, görme özürlü ve yaygın gelişimsel bozukluk program uygulayan merkezlerde) (Mutfak ve oturma grubu gerektiğinde toplam alanı 15 m2 den az olmamak şartıyla ayrı ayrı da düzenlenebilir.)

12- Bireyselleştirilmiş eğitim programları geliştirme birimi odası: İhtiyaca cevap verecek büyüklükte olmalıdır.

13- Görüşme odası: İhtiyaca cevap verecek büyüklükte olmalıdır.

14- Tuvalet ve lavabolar:

a)Her 20 birey için bir tuvalet ve lavabo,

b)30 öğretmene kadar bir tuvalet ve lavabo ayrılır.

30'dan fazla öğretmeni olan merkezlerde, her 30 öğretmen için bir tuvalet ve lavabo ayrılır. Tuvalet ve lavabolar kurumda öğrenim gören kız ve erkek bireyler ile bayan ve bay öğretmenler için ayrı ayrı düzenlenir.

Merkezde bedensel özürlü bireylerin kullanımına uygun şekilde düzenlenmiş bir tuvalet ve lavabo bulunur.

Bedensel engelli bireylere yönelik destek eğitim programı uygulayan kurumlarda, koridor, lavabo, yemekhane, sınıf ve bahçe gibi ortak kullanım alanları, tekerlekli sandalye ile dolaşmayı sağlayacak şekilde düzenlenerek rampa, tutamak gibi ek önlemler alınır.(Standartlar Yönergesi 25/1. maddesi)

Kurumunuza ait program, modül sınırlamalarını siz değil, otomasyonunuz takip etsin.

Eğitim odalarının zemini kolay temizlenebilir ve kaymayı önleyen bir malzeme ile kaplanır. Sınıfların yeterince ısı, ışık ve hava alması sağlanır. Isıtma kalorifer tertibatı ile yapılmalıdır. Sıcak bölgelerde klima ile de yapılabilir. (Standartlar Yönergesi 25/2. maddesi)

Öğrenciye verilen eğitim modüllerinin sınır kontrolü otomatik yapın.
Görme engelliler destek eğitim programı uygulayan merkezlerin kurum girişi, koridor, derslik, lavabo, tuvalet, yönetim ve diğer bütün giriş yerleri ve varsa asansör kumanda düğmelerinde bulunan yazı ve rakamlar kabartma Braille alfabe yazısı ile yazılır. .(Standartlar Yönergesi 25/3. maddesi)

Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezinde bulunması gereken araç ve gereçler(Standartlar Yönergesinin, 32 ve 33. maddeleri)

ÖZEL EĞİTİM VE REHABİLİTASYON MERKEZİ YERLEŞİM VE KONTENJAN DEĞİŞİKLİĞİNDE İSTENEN BELGELER

(Kuruma Bina, Blok veya Kat İlavesi Yapmak Suretiyle Kontenjan Değişikliği Yapılacaksa)

Yerleşim ve kontenjan değişikliği dilekçesi

Binanın kurum açılacak kat veya katları için ayrı ayrı üç adet 35x50 cm veya A3 ebadında kâğıtlara çizilmiş yerleşim planının millî eğitim müdürlüğünce onaylı örneği. (ÖÖKY'nin 5/2-d maddesi)

Kurum binası kurucuya ait ise tapu senedi örneği; kiralık ise en az bir yıllık kira sözleşmesinin aslı veya millî eğitim müdürlüğünce onaylı örneği (ÖÖKY'nin 5/2-h maddesi).

Öğrenci, veli, verilen eğitimler, kesilen faturalara ait ayrıntılı istatistik çıkartın.

Kurum açılacak binanın sağlam ve dayanıklı olduğuna ilişkin; çevre ve şehircilik il müdürlükleri, yapının proje müellifleri ya da yetkili serbest proje büroları veya üniversitelerin ilgili bölümlerince düzenlenen teknik rapor. Ancak; 6/3/2007 tarihinden sonra Deprem Bölgelerinde Yapılacak Binalar Hakkındaki Yönetmeliğe göre yapı denetim firmaları denetiminde özel öğretim kurumu olarak yapılmış ve yapı inşaat ruhsatı bulunan binalardan sağlam ve dayanıklı olduğuna ilişkin belge istenmez. (ÖÖKY'nin 5/2-k maddesi).

Kurum açılacak binanın ve çevresinin sağlık yönünden uygun olduğuna ilişkin il sağlık müdürlüğünce düzenlenen rapor (ÖÖKY'nin 5/2-l maddesi).

Kurum açılacak binada yangına karşı ilgili mevzuatına göre gerekli önlemlerin alındığına ilişkin itfaiye müdürlüğünce düzenlenen rapor (ÖÖKY'nin 5/2-m maddesi).

Öğrenci, veli, verilen eğitimler, kesilen faturalara ait ayrıntılı istatistik çıkartın.
(Mevcut Binada Değişiklik Yapmak Suretiyle Kontenjan Değişikliği Yapılacaksa)

Yerleşim ve kontenjan değişikliği dilekçesi

Binanın kurum açılacak kat veya katları için ayrı ayrı üç adet 35x50 cm veya A3 ebadında kâğıtlara çizilmiş yerleşim planının millî eğitim müdürlüğünce onaylı örneği. (ÖÖKY'nin 5/2-d maddesi)

Kurum açılacak binanın sağlam ve dayanıklı olduğuna ilişkin; çevre ve şehircilik il müdürlükleri, yapının proje müellifleri ya da yetkili serbest proje büroları veya üniversitelerin ilgili bölümlerince düzenlenen teknik rapor. Ancak; 6/3/2007 tarihinden sonra Deprem Bölgelerinde Yapılacak Binalar Hakkındaki Yönetmeliğe göre yapı denetim firmaları denetiminde özel öğretim kurumu olarak yapılmış ve yapı inşaat ruhsatı bulunan binalardan sağlam ve dayanıklı olduğuna ilişkin belge istenmez. (ÖÖKY'nin 5/2-k maddesi).

Öğrenci ve Veli bilgilerinin kolayca takip edin.

Kurum açılacak binanın ve çevresinin sağlık yönünden uygun olduğuna ilişkin il sağlık müdürlüğünce düzenlenen rapor (ÖÖKY'nin 5/2-l maddesi).

Kurum açılacak binada yangına karşı ilgili mevzuatına göre gerekli önlemlerin alındığına ilişkin itfaiye müdürlüğünce düzenlenen rapor (ÖÖKY'nin 5/2-m maddesi).

Not

Değişiklik yapılmış binaya ait her kat için bir adet eski yerleşim planının müracaat dosyasında bulunması, böylece yapılan değişiklerin yeni yerleşim planı ile karşılaştırılması, hem denetmen hem de kontrol açısından inceleme komisyonu açısından faydalı olacaktır.

ÖZEL EĞİTİM VE REHABİLİTASYON MERKEZİ YERLEŞİM VE KONTENJAN DEĞİŞİKLİĞİNDE İL EĞİTİM DENETMENİNCE HAZIRLANACAK RAPORDA YER VERİLMESİ GEREKEN HUSUSLAR

Sıra No

Kuruma bina, blok veya kat ilavesi yapmak suretiyle kontenjan değişikliği yapılacaksa; binanın, 6 ncı maddeye göre sadece değişen bölümlere bakılarak rapor düzenlenir (ÖÖKY'nin 17/1. Maddesi).

Performans Takip Formu (PKT) eğitmenleriniz internet üzerinden girsin, siz sadece çıktıları alın.
Mevcut binada değişiklik yapmak suretiyle kontenjan değişikliği yapılacaksa yönetmeliğin 6 ncı maddesi doğrultusunda rapor düzenlenir (ÖÖKY'nin 17/2. Maddesi).

Binada değişiklik yapılmadan genel kontenjana etki eden yerleşim planı değişikliklerine, Standartlar yönergesindeki hükümler dikkate alınarak, sadece değişen bölümler ile kurumun ortak alanlarına bakılarak rapor düzenlenir (ÖÖKY'nin 17/3. Maddesi).

Öğrenci, veli, verilen eğitimler, kesilen faturalara ait ayrıntılı istatistik çıkartın.

NOT

Genel kontenjan, derslikler ve laboratuarlarda değişiklik yapılmaması şartıyla sadece kurum açma iznini veren merci tarafından belirlenen kurumun diğer bölümleri arasında yapılacak yerleşim planı değişiklikleri, Standartlar Yönergesinde belirlenecek standartlar dikkate alınarak kurum müdürlüğünce yapılır. Değişiklik yapılan yerleşim planının bir örneği kurum açma iznini veren mercie gönderilir (ÖÖKY'nin 17/4. Maddesi).

Yorumlar (4)

[ Üyelere Özel ] 06-03-2023 00:04:57

Mart 2020 de yayımlanan Özel öğretim kurumları standartları yönergesinde sınıfların en az 10m² olması gerektiği yazıyor ama siz Haziran 2020 de en az 6m² olmalı demişsiniz. Neye dayanarak bunu yazdınız lütfen cevap verin. Kurum açmak isteyenler arada kalıyor.

[ Üyelere Özel ] 01-02-2021 22:09:18

Merhaba herkese. Bir konuda bilginizi almak istiyorum sadece fizik bölümü açılır mı müstakil bir yer tahsis etsem?

[ Üyelere Özel ] 30-01-2021 15:07:04

Sadece alt dükkanın boş olması mı problem oldu

[ Üyelere Özel ] 21-07-2018 16:50:02

kurum açmak için çabalıyorum mevcut binalar buluyorum fakat ilçe yada il milli eğitime gittiğimde bana ruhsat alamayacağımı söylüyorlar(binanın durumundan dolayı) 2 katlı binanın altında yer alan boş dükkanın standartlar yönrgesine uygun olarak hazırlanmasına, arkada bahçesi olmasına ve binanın girişi ve çıkışlarının ayrı olmasına rağmen ruhsat verilemeyeceği söylendi. yardımcı olurmusunuz? Yada komple bir binanın alt otopark kısmını bahçe olarak gösterebilme imkanımız var mı gösterirsek ruhsat alabilmemiz mümkün mü? yardımcı olurmusunuz.

Üyelik Gerekli

Yorum yapanları görebilmek ve yorum yapabilmek için üye girişi yapmanız gerekmektedir.

Diğer

İş mi Arıyorsunuz?

Başka bir şehire taşınmayı düşünüyor, iş mi arıyorsunuz?

Artık bunları dert etmeyin! Hemen özgeçmişini doldur ve "İş Arıyorum" ilanı ver, kurumlar seni arasın. Hepsi bu...

PKT, KDF, BEP, GÖF ve diğer formları otomasyonunuz otomatik hazırlasın

Ücretsiz İş İlanı
Özel eğitim ve sağlığın ortak paydası olan Rehabilitasyon.com adresinin sektöre özel iş veren ile iş arayan arasında ne kadar iyi bir köprü olduğunu görebilmeniz için çok kısa süreliğini ÜCRETSİZ bir İş İlanı verebilirsiniz.
Eleman mı Arıyorsunuz?

Kurumunuzda çalışacak personele mi ihtiyacınız var?

Artık bunları dert etmeyin! Hemen bir iş ilanı ver, gelen başvuruları incele, birkaç görüşme yap ve uzmanla çalışmaya başla. Hepsi bu...