17-05-2023 |

EVLİLİK TİPLERİ ÜZERİNE BİR ÇALIŞMA

Evlilik, bireyci topluluklarda ve toplulukçu toplumlarda evlilik ve evlilik tiplerinden söz edilmiş, eşinizle aranız nasıl testi ile yazı sonlanmıştır

Evlilik

İnsan yaşamını pek çok yönüyle etkileyen evlilik kurumu, yaklaşık 4000 yıllık bir tarihe sahiptir. Tarihte bilinen en eski evlilik belgesi ise Yahudilere ait olan ve Aramca yazılmış İ.Ö 5. yy'a ait bir papirüstür. (Emiroğlu, 2002).

Evlilik, karşı cinsten iki bireyin bir araya gelerek bir hayat kurmak, ortak kararlar almak, yaşamlarını paylaşmak ve belli gereksinimlerini karşılamak için yaptıkları bir sözleşmedir (Özgüven, 2000). Birleşmiş Milletler Nüfus Komisyonu'na göre ise evlilik, erkek ve kadının yasal birleşmesinden doğan bir kurumdur.

Türk Medeni Kanunu'nun 185. maddesinde şu ifade ile yer almaktadır: "Evlenmeyle eşler arasında evlilik birliği kurulmuş olur. Eşler, bu birliğin mutluluğunu elbirliğiyle sağlamak ve çocukların bakımına, eğitim ve gözetimine beraberce özen göstermekle yükümlüdürler. Eşler birlikte yaşamak, birbirine sadık kalmak ve yardımcı olmak zorundadırlar." (TMK 185. Madde, 2001).

Toplumlar arası farklılık gösteren aile ve evlenme kurumunun evrensel olarak bazı işlevleri belirlenmiştir. Bunlar; üreme, ekonomik gereksinimleri karşılama, statü sağlama, çocukların eğitimini planlama, din eğitimi verme, boş zaman etkinlerini gerçekleştirme, aile üyelerinin birbirlerini korumaları, karşılıklı sevgi ortamı yaratma ve cinsel doyum sağlama gibi işlevlerdir. .(Yavuzer, 2012).

Burgess (1939) de, çok sayıda evli çiftle yürüttüğü araştırmasında, yüksek evlilik uyumunu belirleyen faktörleri şu şekilde sıralamıştır:

 

 1. a) Eşlerin mutlu bir şekilde evlenmiş olması,
 2. b) Çocuk isteme konusunda eşlerin anlaşmış olması,
 3. c) Eşlerin birbirlerinin aileleriyle yakın bir ilişkide olması,
 4. d) Eşlerinin ailelerinin ve kendilerinin, milliyet, dinsellik, dini aktiviteler, eğitimsel, sosyal ve kültürel durumun da içinde bulunduğu kültürel arka plan açısından birbirleriyle benzer olması.

Evliliği  belirleyen arkadaşlık öğeleri olarak ; sevgi, dürüstlük, saygı, sorumluluk, güven duyma, fedekarlık ve empati  sıralanabilir.

Öğrenciye verilen eğitim modüllerinin sınır kontrolü otomatik yapın.

 

Sevgi ; insanı bir şeye veya bir kimseye karşı yakın ilgi ve bağlılık göstermeye yönelten duygu olarak tanımlanır.

Dürüstlük  , gerçek hislerimizi ifade edebilme . Bunu önyargısız , tarafsız ve içtenlikle yapmalıdır

Saygı ; her insan takdir edilme , farkına varılma ve saygı görme ihtiyacı hisseder. İlişkilerde saygı beklemenin temelinde insanın kendine duyduğu saygı vardır. Bu temele dayanan birliktelikler sağlıklı ve uzun ömürlü olur. Değeri , üstünlüğü, yararlılığı, kutsallığı dolayısı ile bir kimseye, bir şeye  dikkatli, özenli, ölçülü davranabilme  saygılı olabilme demektir. Bir başkasını rahatsız etmekten çekinme duygusudur saygı, büyükler de küçüklere saygı gösterbilir, bir anne kızının serbest zaman ilgisine , etkinliğine saygı gösterebilmelidir. Bir baba ergenlik dönemindeki oğlunun farklı saç modeline saygı göstrebilmelidir.

Sorumluluk :Bireyin  uyum  sağlaması, kendi  üzerine  düşen  görevleri  yapması, başkasının haklarına saygılı davranması , davranışları neticesinde oluşan sonuçları kabullenebilmesidir.

Güven, taraflardan  birinin karşısındaki  kişiden herhangi bir  fayda  sağlayacağına  veya  fayda  sağlamasa  bile  herhangi bir olumsuzlukla karşılaşmayacağına yönelik  pozitif  düşünce  içerisinde olma durumudur. Güven duyma ; bu duygu arkadaşlık ilişkilerinin temeli ve en önemlisidir. Güven duygusu paylaşımları artırırken ilişkilerin süreklilik kazanmasına yön verir.

Fedakarlık, başkasının iyiliği için kendi çıkarlarından özveride bulunmaktır İlişkilerde fedakarlık bireylerin karşılıklı etkileşiminde saygı ve sevginin ifadesidir.

Empati; Önemli bir iletişim becerisidir. Karşısındaki gibi düşünme ve onu anlamaya çalışma yeteneğidir.

İki yabancının farklı geçmişlerle ve farklı motivasyonlarla bir araya geldikleri ve kimliklerini yeniden  inşa ettikleri toplumsal birliktelik biçimidir evlilik ...

Öğrenci ve Veli bilgilerinin kolayca takip edin.

Evlilik Tipi: Bireylerin eşleriyle olan ilişkilerinde evlilik dinamikleri ve aile içi konuları ele alırken kendilerini ortaya koydukları duygu, düşünce ve davranış tarzlarıdır. (Fitzpatrick, 1977

Evlilik Doyumu: Evli bireylerin evlilik yaşamlarında ihtiyaçlarının karşılanma derecesine olan bakış açısı olarak tanımlanabilir.(Tezer, 1996; Spainer ve Lewis,1980 aktaran Çınar, 2008).

Evlilik doyumunu bireylerin evlilik ilişki içinde beklenti ve ihtiyaçlarının ne derece karşılandığını gösteren düzey olarak tanımlamaktadır.

Bireycilik ve toplulukçuluk bireylerin grup içindeki duruşunu etkileyen kültürel değerlerdir. (Kağıtçıbaşı, 1998)

Evlilik doyumu genel itibariyle bireyin evlilik ilişkisindeki istek ve beklentilerinin karşılanması olarak tanımlanabilir. Bu yüzden çiftlerin sahip oldukları bireyci ya da toplulukçu evlilik değerlerinin onların ilişkilerindeki doyumu etkileyeceği düşünülmektedir.

Bireyci toplumlarda evlilik ilişkisinde çiftler arasındaki bağlar katıdır ve bireylerin evliliklerinden önce kendilerine öncelik vermeleri beklenir. Toplulukçu toplumlarda bireyler öteki odaklıdır ve ilişkinin çıkarları ve iyiliği bireyin kendinden önce gelir (Wong ve Goodwin, 2009). Evlilikte toplulukçu değere kıyasla bireyci değere sahip olanlarda âşık olma, özgünlük, bireysel gelişim, kişisel tatmin ve kendini ifade etme ön plana çıkmaktadır. Bunun da bireyci evlilik değerine sahip bireyin evlilik doyumunda etkili olduğu söylenmektedir.

Diğer yandan toplulukçu kültürlerde, birbirine bağımlı çiftler vurgulamaktadır. Bireysellik toplumsal bağlamla bağlantılı olarak algılanmakta ve kendini başkalarıyla ilişki içinde tanımak ve tanımlamak önemli görülmektedir (Markus ve Kitayama, 1991). Bu kültürlerde diğer aile üyeleriyle ilişkiler (örneğin, eşler, ebeveynler, kardeşler ve yasalar) daha önemli olarak kabul edilir. Aynı şekilde bu değerlerin de evlilik doyumu üzerinde etkili olduğu belirtilmektedir .(Dion ve Dion, 1993)

Öğrenci ve Veli bilgilerinin kolayca takip edin.

İki ayrı bireye ait olan değerler, onların çift olması, beraber yaşaması ve evlenmeleri ile kendini daha fazla belli etmekte ve evlilik için büyük önem arz etmektedir.

Farklı kültürel değerlerde evlilik incelendiğinde toplulukçu evlilik değerlerinin hâkim olduğu doğu toplumlarında birey, toplumun bir parçası olarak görülmektedir ve kollektif bir yaşam tarzı benimsenmektedir. Birey kendi evliliğine bağlı olarak bir bütün olarak yaşamakta ve istek, beklenti ve başarılarında ben yerine biz ön planda bulunmaktadır. Toplulukçu evlilik değerlerini benimsemiş bireylerin sosyal hayatlarını eş ve aile çevresi yani günlük yaşantısı oluşturmaktadır. Bireyci evlilik değerini benimsemiş bireyde ise sosyal yaşam; toplumsal yaşantı ile ilgilidir. Sosyal yaşam, farklı bir şekilde yapılandığı için, evlilikteki doyumun kişisel ve sosyal faktörlere bağlı olduğu söylenmektedir (Markus ve Kityama, 1991; Tosyalı, 2010).

Yapılan çalışmalarda çiftlerin evlilik değerlerinin birbirine benzemesinin evlilik doyumlarını olumlu anlamda etkilediği ortaya konulmuştur. Buradan hareketle toplumsal cinsiyet rollerini benimseyen kadın ya da erkeğin, toplulukçu evlilik değerlerinin daha baskın olduğu bilinmektedir.

Kağıtçıbaşı ve Cemalciler (2017) toplulukçu kültürde itaat ve uyum özelliklerinin benimsendiğini ve bu değere sahip bireylerde çatışmanın tercih edilmediğini, grup içi uyumun önem taşıdığını belirtmektedirler.

İmamoğlu (1993), günümüzde aile yapısında gözlenen farklılıkların etkilerini incelemek için "modernlik indeksi"ni geliştirmiştir. Bu modele göre evlilikleri, kültürel değerlerin ve toplumsal cinsiyet rollerinin baskın olduğu "geleneksel aile" ve çağdaşlaşmanın ve bireyci özelliklerin ön plana alındığı "modern aile" olarak aileyi gruplamıştır. Kadının çalışması, eğitim düzeyinin yükselmesi ve bireysel özelliklerin ön planda tutulması, modernlik puanının artmasını sağlamaktadır. Modernlik indeksinde ortalama puanın altında kalan aileleri de geleneksel olarak kabul etmiştir. Geleneksel ve modern gruplardaki çiftlerin evlilikle ilgili düşüncelerinde anlamlı düzeyde farkılılklar ortaya çıktığını gözlemlemiştir. Geleneksel grupta yer alan çiftlerin evliliklerini sürdürme çabası içinde olduklarını diğer taraftan modern grupta yer alan çiftlerin evliliklerine daha gerçekçi yaklaştıklarını ortaya koymuştur.

Öğrenciye verilen eğitim modüllerinin sınır kontrolü otomatik yapın.

Geleneksel grupta yer alan ailede, kadınlar erkeklere oranla evliliklerini daha olumsuz olarak değerlendirdiklerini bulgulamıştır. Modern grupta yer alan bireylerin eşitlikçi ve bireysel sorumluluklarını ön planda tuttuklarını ifade etmiştir.

 Bilinen şudur ki doyum, eşlerin kişilik özelliklerinden, ilişkide yaşanan her türlü değişimden, eşlerin geçmiş yaşam deneyimlerinden, beklentilerinden, kültürel özelliklerden etkilenebilir (Solmuş,  2011). Bunun yanısıra evlilik yaşantısının mutlu ve doyum verici olması bu etkenler kadar, eşlerin dışarıdan görünen davranış örnekleri yani birbirleri ile etkileşimlerine bağlı olarak da değişmektedir. Diğer bir ifade ile birbirleri ile kurdukları iletişimin niteliği önemli ölçüde evlilik doyumunu etkilemektedir (Yılmaz, 2015)Araştırmalar, evlilik doyumunun iletişim ve kişiler arası süreçlerle ilgili olduğunu vurgulamaktadır.

 Yapılan çalışmalar her çiftin rastlantısal olmayacak şekilde bir evlilik tipinde kategorize olduğunu göstermiştir.

Türkiye'de evlilik tiplerini belirlemeye yönelik ilk çalışma Tekin Çatal, Kalkan ve Vural Batık (2018) tarafından yapılmıştır. Ölçekte yer alan her bir ifade evlilik ilişkisinin dinamiklerine (güç, zaman,enerji, anlam, paylaşım, fedakarlık, çatışma, etki..v.b) ve ele alınan konulara (para idaresi, ortak karar, çocuk bakımı, boş zaman etkinlikleri, ortak alan paylaşımı v.b) göre belirlenmiş ve bunları nasıl organize ettikleri ile ilgili sorular yöneltilmiştir. 610 evli bireyle gerçekleştirilen çalışmada üç tip evlilik (çift) bulunmuştur.mevcut evliliklerin yapısını evli bireylerin görüşleri üzerinden değerlendirmektedir.

 

          1.Geleneksel Tip

 

Çiftlerin birbirine benzeyen dünya görüşleri ve hayata bakış açıları vardır. Evlilikleri için kişisel bağımsızlığından özveride bulunmak gerektiği hâkimdir. Çatışmalardan kaçınıp sadece önemli konular tartışılır. Karşılıklı bağımlılık söz konusudur. İlişki içinde toplumsal cinsiyet rolleri baskındır. İlişkilerinin geleceğiyle ilgili konuşmazlar çünkü evlilik ömür boyu sürmesi için gerçekleştirilmiştir.

Öğrenci, veli, verilen eğitimler, kesilen faturalara ait ayrıntılı istatistik çıkartın.

Evlilik tipleri genel özellikleri ile değerlendirildiğinde evliliklerini geleneksel olarak tanımlayan çiftlerde bağımlılık yüksektir. Çiftler yüksek düzeyde paylaşımcı ve fedakâr bir tutum sergilerler. Özerk fiziksel alan kullanımı gelenek tiplerde görülmediği için, bu durum eşler arasındaki etkileşimi kolaylaştırır ve artırır. Bu tipler iletişim tarzlarını ise çekinik olarak tanımlarlar ve eşleriyle çatışmaya girmezler. Geleneksel cinsiyet rolleri ilişkilerinde hâkimdir. Kadınların ilişkilerinde fedakâr ve bağımlı olma düzeyleri erkeklere göre daha yüksekken evlilik doyumlarının erkeklerden daha düşük düzeyde olduğu ifade edilmiştir. Ayrıca gelenekseller, evlilik doyumundan ziyade ilişkilerinde istikrarın üzerinde daha fazla dururlar (Fitzpatrick, 1987; Geçtan, 2018 )

Bu evlilik tipinde eşler, birbirlerinin mutluluğu için şahsi özgürlüklerini bir kenara bırakarak  "ben" yerine "biz" duygusunda birleşirler. Paylaşımcılık ve fedakârlık yüksektir. Ev ekonomisi yönetiminin nasıl yapılacağı, birikimlerin nasıl değerlendirileceği, gelecek planları ve hayat görüşlerinde bir fikir birliği söz konusudur. Zamanı birlikte değerlendirme anlayışı yüksek, plansız ve fiziki alan kullanımı açısından sınırların olmadığı bu ilişkilerde en büyük hedef; aile birliğinin korunması olarak görülmektedir (Tekin-Çatal ve ark, 2018: 504)

 

 

 1. İlişkili Özerk Tip

 

Evlilik ilişkisi içinde açıklık önemlidir ve eşlere fikir birliği için baskı uygulanmaz. Çatışma sıkça yaşanır. Aile içinde kadın ve erkek eşitliği düşüncesi ağır basmaktadır. İlişki içinde bireysel bağımsızlık desteklenirken, biz duygusu da korunur.

 

İlişkili Özerk Tipler (Bağımsızlar) ise geleneksellere göre daha  özerk bir yapı sergiledikleri için etkileşimlerinde sınırlama vardır. Çiftlerin eşlerinden ayrı bir de bağımsız alanları vardır. İlişkili özerkler, iletişim tarzlarını atılgan olarak tanımlarlar ve yaşanan çatışmaların evlilik doyumunu düşürdüğü ifade edilir (Fitzpatrick, 1987). Her ne kadar eşler arasında bir bağımsızlık söz konusu olsa da biz olma duygusu bu evlilik tiplerinde de yüksek oranda korunmaktadır. İlişkili özerk evliliklerde ev içi ve dışındaki konularda ortaklaşa karar almaya daha çok eğilim gösterilir, evlilik içinde açık görüşlülük önemsenir, ilişkinin geleceği konusu sıklıkla gündemdedir ve eşler birbirine baskı yapmaz. Eşler arasında bir arkadaşlık ilişkisinden söz etmek mümkündür. Ortak bir bütçe ve ortak gelecek planları olmasına rağmen bireysel birikimler ve bireysel harcamalara da sıcak bakılmaktadır. Eşlerin ne zaman birlikte vakit geçireceklerini planlamaları söz konusudur ve ev içinde fiziki alan kullanımında bazı sınırlar görülebilmektedir. (Tekin-Çatal ve Kalkan, 2019: 181)

Performans Takip Formu (PKT) eğitmenleriniz internet üzerinden girsin, siz sadece çıktıları alın.

 

    3. Özerk Tip

 

Otonomiye büyük önem verilir. Bireyin kendi gelişiminin evliliğinin önünde olduğu dikkat çekmektedir, ancak bireysel gelişimin evliliği desteklediği düşünülür. Çiftler evlilikleri hakkında çok az şey konuşurlar, ev içinde yapılacaklar önceden planlıdır, çatışmadan kaçınırlar, çiftler arasında duygusal uzaklık hâkimdir.

Evliliklerinde özerk tipe giren çiftlerde bağımlılık düzeyi çok düşüktür ve paylaşım ve fedakârlık oranı diğer tiplere kıyasla oldukça azdır. Bu tipler ilişkilerinde ortak zaman geçirmek için daha planlı hareket ederler ve istikrar önemlidir. İletişim tarzlarını çekinik olarak tanımlarlar ve çatışmadan kaçınırlar. Evlilik doyumları ilişkilerindeki istikrarla doğru orantılıdır.

İlişkili özerk tipe nazaran özerk tiplerde, geleneksel evliliklerde olduğu gibi bir çatışmadan kaçınma durumu söz konusudur. Bu durum; geleneksel tipte biz olma duygusundan kaynaklanmakla birlikte özerk tipte; kişisel özgürlükleri azami ölçüde korumak, bireysel gelişmenin önemine olan inancı diri tutmak, çizilen sınırları ve ortak değerleri korumak amacını taşımaktadır. Eşler, evliliği bir amaç doğrultusunda kullanmakta ve bu amacın korunması için çatışmadan uzak durmaktadırlar. (TekinÇatal ve Kalkan, 2019)

Diğer gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerde olduğu gibi ülkemizde de kadının toplumsal hayatta daha çok yer alması, ekonomik bağımsızlığını kazanma yönünde daha aktif olması ve genel olarak bireylerin eğitim seviyesinin yükselmesi gibi koşullar doğrultusunda evlilik tiplerinin gelenekselden ilişkili özerke ve özerke doğru bir geçiş döneminde olduğu görülmektedir. (İmamoğlu, 1993: 64; Geçtan, 2018: 20- 36; Ersoy, 2009: 219). Ersoy (2009: 217) ise bu geçişi daha çok gelenekselden moderne geçiş olarak tanımlamaktadır.

Boncher ve Fitzpatrick (1980) yaptıkları çalışmada evlilik tipleri ve evlilik doyumlarını karşılaştırdıklarında, bütün tipler için evlilik doyumunun ortalama değerlerde olduğunu söylemişlerdir.

Öğrenci ve Veli bilgilerinin kolayca takip edin.

İlişkide doyum yaşayan eş, derin bir ilişki yaşar. Doyum, ilişkide olmaktan duyulan mutluluğu, eşe güven duymayı, onu korumayı, eşin mutluluğu için çaba sarfetmeyi, ilişkiye bağlılığı getirir. Doyum düzeyi yüksek olanlar eşleri ile ortak zaman alanları yaratır, paylaşım düzeyleri yüksektir ve ortak anılar oluşturmaya çalışırlar. Eşlerine sözel ya da sözel olmayan şekillerde onlar için değerli olduklarını hissettirirler.

Doyumsuzlukla beraber çatışma artar ve ortak karara varma güçleşir. Eşler ya da eş alınan kararlardan hoşnut olmaz. İletişim sorunları yüksektir (Solmuş, 2011). Bu da eşleri boşanmanın eşiğine getirebilir. Evlilikten yaşanan doyum, pek çok özelliğe göre biçimlenir. Yurt dışında yapılan bazı çalışmalar evlilik doyumunun evlilik tiplerinden etkilendiğini ortaya koymuştur. (Fitzpatrick, 1987; Kantor ve Lehr,1975)

Çiftlerin mutlu bir evliliğe sahip olabilmeleri için kendi ve eşlerinin özelliklerini bilip, birbirlerini ortak bir amaç için tamamladıklarında evliliklerindeki doyumun yükseleceği vurgulanmaktadır. (Ripley ve diğerleri, 2005).

 

                                                    TEST :   EŞİNİZ    İLE    ARANIZ   NASIL ?

 

Eşiniz; hayat arkadaşınız, dert ortağınız, kimi zaman kederiyle, kimi zaman sevinçleriyle hayatınızı paylaştığınız kaderdaşınız. Hayat paylaşmak demektir; Evlilikte bu paylaşmanın en yoğun yaşandığı alan...  Peki her şeyinizi paylaştığınız bu kişiyi ne kadar tanıyorsunuz? Genel olarak nelerden hoşlandığını, nelerden hoşlanmadığını biliyorsunuz elbet; ama sizin bilmediğiniz özellikleri yok mu? Testimizi cevaplayın; hem eşinizi hem kendinizi daha iyi tanıyın, hem de eşinizle ne kadar uyum içinde olduğunuzu bir kez daha gözden geçirin. 

 

1-Eşiniz sürekli işinin zorluğundan ve yorucu olduğundan bahsediyor...

 1. a) Ben de ona işimin zorluğundan bahsederim.
 2. b) İşiyle ilgili sorular sorar, zor olan yönlerini öğrenmeye çalışırım.
 3. c) Ona işinin o kadar da zor olmadığını, aksine kolay olduğunu söylerim.
 4. d) İşi hakkında zaten bilgim var, takıldığı noktalarda yardımcı olmaya çalışırım.

 

Öğrenciye verilen eğitim modüllerinin sınır kontrolü otomatik yapın.

2-Eşiniz beğenmediğiniz bir giysiyi size almış...

 1. a) Teşekkür eder, sırf gönlü olsun diye giyerim.
 2. b) Böyle bir şeyi asla giymeyeceğimi söylerim.
 3. c) Beğenmediğimi söyler ve ona kızarım.
 4. d) Beğenmediğimi pek belli etmez ve mümkünse aldığı yerden değiştiririm.

 

3-Eşiniz tatil gününü evde dinlenerek geçirmek istediğini söyledi...

 1. a) Madem dinlenmek istiyor ben de arkadaşlarımla buluşurum.
 2. b) Öğle vaktine kadar dinlenmesini daha sonra bir yerlere gitmeyi öneririm.
 3. c) O dinlenirken bende sevdiği şeyleri hazırlarım.
 4. d) Tatil gününü boşa geçirmek istemediğimi ve muhakkak bir yerlere gitmek istediğimi söylerim.

 

4-Eşinizin televizyonda sürekli seyrettiği hiç kaçırmadığı bir program var...

 1. a) Program hakkında bilgi edinir kendi işimi yapmaya devam ederim.
 2. b) Bu tür programların hiç de hoş olmadığını, vakit kaybı olduğunu söylerim.
 3. c) Programdan hoşlanmasam bile birlikte seyrederim.
 4. d) Başka kanalda sevdiğim bir program olduğunu söyler o kanalı açmasını söylerim.

 

5-Ne zamandır gitmek istediğiniz arkadaşınızla sözleştiniz; ama aynı gün için eşiniz de aile dostlarınızı eve davet etmiş...

 1. a) Bana sormadan nasıl davet edersin diye kızar ve başka bir yere söz verdiğimi söylerim.
 2. b) Ben de arkadaşımı o gün için eve çağırırım.
 3. c) Kızdığımı belli etmez bunun acısını daha sonra çıkarırım.
 4. d) Arkadaşımla randevumu iptal eder başka bir gün için randevulaşırım.

 

6-Zil çaldı,kapıyı açtınız,evde olması gereken saatten geç bir saatte gelen eşiniz duruyor...

 1. a) Umursamaz bir tavır takınır ve neden geç geldiğini anlatıncaya kadar beklerim.
 2. b) Neden bu kadar geç geldin diye çıkışırım.
 3. c) Yumuşak bir tavırla halini hatırını sorar uygun zamanını kollayıp geç gelmesinin nedenini sorarım.
 4. d) Merak ettiğimi, bir daha geç kalacak olursa haber vermesini rica ederim.

 

7-Eşiniz hiç beklemediğiniz bir anda beklemediğiniz bir tavır sergiledi...

Bireysellleştirilmş Eğitim Proğramını(BEP) kolayca hazırlayın.
 1. a) Bu farklılığın nedenini sorar ve çok şaşırdığımı belli ederim.
 2. b) Senden hiç böyle bir tavır beklemezdim diye ona çıkışırım.
 3. c) Hiçbir değişiklik yokmuş gibi hareket etmeye devam ederim.
 4. d) Bir problemi olup olmadığını ve nasıl yardımcı olabileceğimi sorarım.

 

8-Eşiniz düşündüğünüz bir şeye katılmadığını söyledi...

 1. a) Katılmak zorunda olmadığını söylerim.
 2. b) Neden katılmadığını sorarım.
 3. c) Düşüncelerime değer vermediğini düşünürüm.
 4. d) Zaten katılıp katılmaması o kadar da önemli değil.

 

9-Alışveriş için bir mağazaya girdiniz...

 1. a) Bütün alışverişlerde benim beğenmem önemlidir.
 2. b) Eşimin beğenmediği bir şeyi asla almam.
 3. c) Beraber alışverişe çıkmayız çünkü hep farklı şeyleri beğeniriz.
 4. d) O da ben de birbirimize danışmadan bir eşya almaktan çekiniriz.

 

10-Evlilik yıldönümünüz geldi...

 1. a) Hediye almasını ümit ederim.
 2. b) İlla bir hediye alması gerekmez, hatırlaması bile güzeldir.
 3. c) Muhakkak bir hazırlık yapmıştır.
 4. d) Hele bir unutsun ben ona sorarım.

 

              PUAN TABLOSU

 

 

SORULAR                                A                  B                     C                     D

 

1-                                           2                   8                    5                    11

2-                                          11                  5                    2                     8

3-                                           2                   8                   11                    5

4-                                           8                   5                   11                    2

Kurumunuza ait program, modül sınırlamalarını siz değil, otomasyonunuz takip etsin.

5-                                           2                   5                    8                    11

6-                                           5                   2                   11                    8

7-                                           2                   8                    5                    11

8-                                           5                  11                   2                     8

9-                                           2                   5                    8                    11

10-                                         5                  11                   8                      2

 

DEĞERLENDİRME

 

20-25 puan arası:Daha paylaşmacı ve anlayışlı olun.

 

Hayat, müşterek yaşanılan zemindir. Aile bu zeminde bir bütün olarak yer alır. Ailenin idaresi ancak anlayış,destek ve teşvikle mümkündür. Kadının erkeği,erkeğin de kadını tamamlayan bir parça olduğunu unutmayın. Bu alanda daha anlayışlı olmakla hiçbir şey kaybetmiş olmayız. Tam tersine fedakarlık ve anlayış fazilettir.

Hayatın her anını planlayarak hareket etmeyin. Elbette ki planlı olmak güzeldir; ama hayat sürprizlerle doludur bu nedenle kimi zaman kendimizi hayatın akışına bırakmak en doğrusu olacaktır.Her şey sizin istediğiniz gibi olmayabilir. Böyle durumlarda şartları zorlamak daha çok üzülmenize neden olacaktır. Kendinizi boş yere sıkmayın rahat, biraz olun.

Öğrenci, veli, verilen eğitimler, kesilen faturalara ait ayrıntılı istatistik çıkartın.

 

 26-57 puan arası: Sorumluluğunuzun bilincindesiniz.   

 

Aile içerisinde görevleri benimsediğiniz her halinizden belli. Bu, siz ve ailenizin huzuru açısından çok önemli. Tavırlarınız kısa zamanda eşinizin de dikkatini çekecektir.

Saadetinizi artırıcı hareketlerinizi biraz daha geliştirirseniz daha huzurlu bir hayat geçirebilirsiniz. Kendi işlerinizi yapmanızın dışında eşinizin işleriyle de ilgilenmelisiniz;

Ama bunu üstün körü, laf olsun diye yapmayın. Bu olumsuz netice verir. İlginizde de sevginizde de samimi olun ve eşinizin işleriyle ilgili olayları irdeleyin. Bu şekilde daha sağlam bir birlikteliğin temelini atmış olacaksınız.

 

58-110 puan arası: Ayrıntılara biraz daha dikkat!

 

İdealist bir yapınız var. Hedefleriniz net. Bu hedeflere giderken çıkan pürüzler sizi etkilemiyor. Ne istediğinizi biliyorsunuz. İyi niyetlisiniz; ama bu her zaman iyi sonuç alacağınızı göstermez. Olumsuz tepkiler almadığınız sürece iyi niyetliliğinizi devam ettirmenizde fayda var. Fakat unutmayın ki bu iyi niyetliliğiniz sömürülmek istenebilir,böyle durumlarda sakın yılmayın;çünkü sahip olduğunuz kişilik bunların üstesinden gelebilecek düzeyde. Olaylara yüzeysel yaklaşmanız her zaman iyi sonuç getirmeyebilir ayrıntılara biraz daha dikkat etmelisiniz.

 

 Dr. Psk. Banu  BEYAZ

Erenköy Ruh ve Sinir Eğitim ve Araştırma Hastanesi 

 

 

Çınar, L. (2008). Evlilik Doyumu: Cinsiyet Rolleri ve Yardım Arama Tutumu.
Yüksek Lisans Tezi, Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Ankara.
Ersoy, E. (2009). Cinsiyet Kültürü İçerisinde Kadın ve Erkek Kimliği, Fırat Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 19(2): ss. 209-230.
Emiroğlu, K. (2002). Gündelik hayatımızın tarihi. İstanbul: İş Bankası Kültür.
Fitzpatrick, NY (2001). Marital And Personality. Unpublished Doctoral Dissertation,
School of Psychology.
İmamoğlu, O. (1993). Değişen Dünyada Değişen Aile-İçi Roller, Kadın Araştırmaları Dergisi, 1, 58-68
Özgüven, İ. E. (2000). Evlilik ve Aile Terapisi. Ankara: PDREM Yayınları.
Tekin-Çatal, Meliha ve Kalkan, Melek, (2019). Evli Bireylerin Evlilik Değerleri Evlilik Doyumu ve Evlilik Tipleri, Yaşam Becerileri Psikoloji Dergisi, 3 (6), 179-18

Tezer, E. (1992). Evlilik Doyumu ve İş Doyumu: Bir Ön Çalışma. Psikolojik
Danışma ve Rehberlik Dergisi. Cilt 1, Sayı 3, s: 24-26.
Yavuzer,H.(2012). Evlilik Okulu Ankara:Remzi Kitabevi. s.22.

Yorumlar (0)

Henüz yorum yapılmadı
Üyelik Gerekli

Yorum yapanları görebilmek ve yorum yapabilmek için üye girişi yapmanız gerekmektedir.

Psikolog

Ücretsiz İş İlanı
Özel eğitim ve sağlığın ortak paydası olan Rehabilitasyon.com adresinin sektöre özel iş veren ile iş arayan arasında ne kadar iyi bir köprü olduğunu görebilmeniz için çok kısa süreliğini ÜCRETSİZ bir İş İlanı verebilirsiniz.
Eleman mı Arıyorsunuz?

Kurumunuzda çalışacak personele mi ihtiyacınız var?

Artık bunları dert etmeyin! Hemen bir iş ilanı ver, gelen başvuruları incele, birkaç görüşme yap ve uzmanla çalışmaya başla. Hepsi bu...

İş mi Arıyorsunuz?

Başka bir şehire taşınmayı düşünüyor, iş mi arıyorsunuz?

Artık bunları dert etmeyin! Hemen özgeçmişini doldur ve "İş Arıyorum" ilanı ver, kurumlar seni arasın. Hepsi bu...

PKT, KDF, BEP, GÖF ve diğer formları otomasyonunuz otomatik hazırlasın