29-09-2007 |

Özel Eğitim Kurumları Dernek Görüşü Rapor

Sayı : 400/193 25.09.2007

Konu: Dernek Görüşü Raporu

T.C.

MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI

Özel Öğretim Kurumları Genel Müdürlüğü’NE

Milli Eğitim Bakanlığı bünyesinde hizmet veren Özel Özel Eğitim Kurumları Derneği olarak Bütçe Uygulama Talimatı’nda yer alması planlanan yeni düzenlemelere ilişkin görüş ve önerilerimiz;

GENEL DEĞERLENDİRME

Ülkemizde özel eğitim sürecinde yaşanan hızlı gelişim ile birlikte gerek Maliye Bakanlığı gerekse Milli Eğitim Bakanlığı yetkilileri tarafından alanda sancılı bir geçiş dönemi yaşandığı ve birçok sıkıntının oluştuğu bilgisi derneğimize ulaşmıştır. Yetkililerle yapılan görüşmeler sonucunda sorunların çözümü noktasında her türlü destek ve bilgiyi sağlamada göreve hazır bulunduğumuzu bildirerek Derneğimiz bu sorunların çözümüne yönelik geniş katılımlı bir toplantı düzenlemiş ve aşağıda yazılı olan kararları almıştır.

Derneğimize ulaştırılan en önemli sorun; ‘Alanda yaşanan hızlı kurum ve çocuk artışı.’

Öncelikli olarak, durumu değerlendirirken sorunu doğru tanılamak, çözüm yolları üretmede önemli bir başlangıç olacaktır. Toplumda okul çağında var olan engelli çocuk sayısının 690.000, şu anda özel eğitim desteğinden yararlanan çocuk sayısının ise 160.000 civarında olduğu bilinmektedir. Bu duruma göre sosyal güvencesi olmayan çocuklara da bu hakkın tanınmasıyla birlikte eğitim alan çocuk sayısının artması normal ve sevindiricidir. Evlerde saklı tutulan engelli çocuklara, özel eğitim ve rehabilitasyon merkezlerinin de katkısıyla kurumlara getirilmekte ve bu çocuklara eğitim hizmeti sunulmaktadır. Sorun; bizce kamu kurum yetkililerinin, bu alanda verilen hizmetin kalitesine ve verilen hizmetin gerekliliğine yeterince inanmamalarından kaynaklanmaktadır. Bu anlamda sorunları masaya yatırarak, uygulayıcı olan biz eğitimciler, tarihi bir sürece tanıklık ettiğimiz bilinç ve sorumlulukla alana şekil verme ve yönlendirmeye yönelik hizmeti sürdürmeye devam edeceğimizi bildirerek, çözüm önerilerimiz ve alınması gerekli kararları tüm içtenliğimizle sizlerle paylaşarak, göreve hazır olduğumuzu Genel Müdürlüğümüze arz ederiz.

Bireysellleştirilmş Eğitim Proğramını(BEP) kolayca hazırlayın.

ÇÖZÜM ÖNERİLERİ

 1. Özel özel eğitim kurumlarının sunduğu eğitim hizmetinde, özel eğitim okulları ve özel eğitim ve rehabilitasyon merkezlerinin kuruluş amacı, niteliği, niceliği ve uygulama alanı net çizgilerle ayrı ayrı belirtilerek her biri için uygun ücret tespiti yapılmalıdır.Her iki kurumun da dünyada uygulandığı gibi var olma nedenleri ayrı ayrı değerlendirilerek işleyiş özelliklerine göre uygun yönetmelikler hazırlanmalıdır.
 1. Özel özel eğitim kurumlarının gelir ve gider dengesini gösteren tablo detaylı olarak hazırlanmış ve ekte sunulmuştur. Görüldüğü üzere verilmesi gereken eğitimi sunan kurumların kar marjının % 10 u geçemeyeceği belgelerle tespit edilmiştir.
 1. Özel özel eğitim kurumlarının hızlı artışını önlemek amaçlı standartların arttırılması amacına yönelik olarak;

a- Tahdit getirilmesi

I- Bölgesel istatistiklere göre, il ve ilçelerde açılabilecek özel özel eğitim kurumlarının sayılarının ihtiyaçlar ölçüsünde sınırlandırılması

II- Aynı sokakta ikinci bir kurumun açılmaması

III- Bağımsız bina koşulu olması

b- Kurucu temsilcisinin eğitimci olması koşulu aranması.

c- Standartlar yönergesinin ivedi olarak hazırlanması.

 1. Alanda kaliteyi artıracak önlemler arasında denetimin artırılması amacına yönelik olarak;

a- Denetimin yapıcı ve rehberliğe dönük olması

b- Kurumların hazırlayıp milli eğitim müdürlüklerine verdikleri dosyanın takibi ve incelenmesinin sadece milli eğitim müdürlüklerinde kurulacak komisyon tarafından yapılması işlemleri hızlandıracak aynı zamanda ortak bir sistem geliştirilecek ve istenen belgelerde de bütünlük sağlayacaktır.

Performans Takip Formu (PKT) eğitmenleriniz internet üzerinden girsin, siz sadece çıktıları alın.
 1. Yönetmelikler hazırlanırken alınacak kararların uygulanabilir olması amacına yönelik olarak;

a- Kurumlar tarafından hazırlanan ve Özel Öğretim Kurumları Genel Müdürlüğü’ne sunulan programların onaylanması için gerekli desteğin sağlanması.

b- Zorunlu personelin özür gruplarına göre yeniden düzenlenmesi,

c- Çocukların sosyal beceri ve yeterliliklerini geliştirecek grup derslerine yer verilebilmesi ve uygun eğitimci kadrosunun istihdam edilebilmesi

d- Yönetmeliklerin güncellenerek 5378 sayılı Özürlüler Kanunu’nda belirtildiği gibi kurumlar arası kurulacak ortak komisyonlar tarafından ivedi olarak çıkarılması,

e- Uygulamayı büyük ölçüde kolaylaştıracağı düşünülerek özellikle özel özel eğitim okulları ve özel özel eğitim ve rehabilitasyon merkezleri için ayrı iç yönetmelik hazırlanması

 1. Örgün ve yaygın eğitim işleyişinin farklı olduğunun bilinerek daha spesifik kararlar alınması, tüm yönetmeliklerin bu ayrımın farkında olarak hazırlanması.
 1. Biz eğitimcilerin özveri ile yaptığı, ciddi bir duygusal destek gerektiren işimizde sık sık tekrarlanan alana yönelik olumsuz yaklaşımlar performansımızı olumsuz etkilemektedir Dayanağı olmadan, görüş alınmadan hazırlanan yönetmelik ve genelgeler işimizde performansımızı azaltmaktadır. Taslak yönetmelik hazırlanırken görüşümüzün alındığı gibi kurumlarımızı ilgilendiren genelgelerde de görüşlerimizin alınması performansımızı arttıracaktır. Ayrıca performansımızı daha da artırmak için kurumlarımızın yaptıkları olumlu girişimler desteklenebilir, motivasyonu artırıcı destekleyici girişimlerde bulunulabilir.(Takdirname, dergide yayınlama vb. )
 1. Özel Özel Eğitim Kurumları Derneği, hizmet içi eğitimlerle kurumların eğitim kalitesini ve yeterliliklerini güncel tutacak, üyelerinin etik ilkelere bağlılığını denetleyerek hizmet kalitesinin artışının sağlanması ve korunmasında resmi kurumlara sürekli destek verecektir. Etik kuralların işlemesi için dernek tarafından çeşitli uygulamalar yapılacak, yapılan uygulamalar ve girişimler ayrıca bilgi olarak bakanlığın ilgili birimlerine sunulacaktır.

Ayrıca özel özel eğitim kurumlarının SHÇEK’ten Milli Eğitim Bakanlığı’na geçişlerinin tamamlanmasıyla birlikte uygulama birliği sağlanacağı için ortak disiplinin oluşması kaçınılmazdır.

Öğrenci, veli, verilen eğitimler, kesilen faturalara ait ayrıntılı istatistik çıkartın.
 1. Alanda eğitimin kalitesini arttıracak etkinliklerin genel müdürlüğümüz tarafından desteklenmesi alana prestij kazandıracaktır. Aynı zamanda resmi kurumları temsil eden yetkililerin etkinliklere katılımının sağlanması alanda yapılan çalışmaların anlaşılmasını kolaylaştırarak kurumlara duyulan güvenin toplumun bütün kesimlerine dalga dalga yayılmasına yol açacaktır.

Yapılması Planlanan Etkinlikler:

a- Kurumların işleyişini anlatan sinevizyon gösterisiyle, tanıtım kokteyli

b-Özel eğitim şurası

c-Tüm kurumların katılımıyla yapılacak çocuk şenliği

d-Özel özel eğitimi iyileştirme ve geliştirme toplantıları

 1. Özel eğitim hizmetleri bireysel ve grup eğitim dersleri dışında aile eğitimi, bireysel görüşmeler, danışmanlık, servis hizmeti, okullarda izleme ve çeşitli etkinliklerle hizmet çeşitliliği ücretsiz olarak yapılmaktadır. Verilen hizmetler ayrı kategorilerde nitelik olarak değerlendirilerek ücret yelpazesi geliştirilebilir.
 1. Kamu çalışanlarının kurum açması ve yapılan uygulamaların taraflı olması halinde kamu çalışanı hakkında gerekli işlem yapılarak, durumun önlenmesi,
 1. 18 yaş üzeri engelli bireylerin eğitim ve rehabilitasyon haklarının engellenmesi yerine uygun programlarla sosyal uyumlu ve üretken bireyler olmaları yönünde destek sağlayacak şekilde eğitimlerinin sürdürülmesi.
 1. Engelli bireylere ödenen eğitim ücreti bütçe uygulama talimatında yayınlanırken bireysel ya da grup olarak ayırmadan, hizmet türlerine göre özel özel eğitim kurumlarında oluşturulacak öğrenci değerlendirme komisyonları tarafından değerlendirmeleri yapılarak engelli bireyin hangi hizmetlerden yararlanacağına karar verilmesi ve bu karara göre ücret yelpazesi düzenlenmesi uygun olacaktır.
 1. Kurumlarda sunulan hizmet kalitesinin, belirli periyotlarla özel özel eğitim kurumlarından istenecek istatistik ve raporlarla belgelendirilmesi.
 1. Yönetmelikler hazırlanırken alınacak her kararda 5378 sayılı Özürlüler Kanunu, İnsan Hakları Bildirgesi ve Engelli Haklarının dayanak olarak alınması.
 1. Önemli sorunlarımızdan biri de alanda yetişmiş personelin olmayışıdır. Soruna yönelik çözüm önerimiz:

a-Kısa sürede çözüm önerimiz: Uzun süreli sertifika programları düzenlenerek alandaki personel eksiğinin giderilmesi.

Öğrenci ve Veli bilgilerinin kolayca takip edin.
b-Uzun sürede çözüm önerimiz: YÖK ile gerekli iletişimin kurulması.

 1. Özel eğitim kurumlarının işleyişinde sistemin oluşması için bilgi ve belgelerin Özel Öğretim Kurumları Genel Müdürlüğü web sitesinde yayınlanmasıyla tüm il ve ilçe milli eğitim müdürlüklerinde uygulama birliğinin sağlanması.

Genel müdürlüğünüzce yapılacak çalışmalara katkı sağlamak amacıyla hazırladığımız ilgili raporun genel müdürlüğünüz tarafından değerlendirmeye alınmasını umut ederek;

Gereğini bilgilerinize arz ederiz.

Yönetim Kurulu Adına

Mustafa Metin TAŞ

Dernek Başkanı

Yorumlar (26)

[ Üyelere Özel ] 07-10-2007 14:58:39

hande hanim size katiliyorum sertifika uygulamasi gibi bi rezaletle maalesef karsi karsiyayiz bu yillarini universite egitimine verecek biz fizyoterapistlere ve bu meslege buyuk bi saygisizliktir madem bu is kisa sureli kurslarla hallediliyo niye devletimizin diger eleman eksikligi olan bolumlerinde uygulanmiyoki hani cok yararliya ona binaen lutfen saglik olayi ihmale ve ihmalkarsizliga gelmez diyorum hastalara saygi lutfennn...

[ Üyelere Özel ] 03-10-2007 16:52:59

çocuk sağlığı hiçe sayılan ülkemizde neden rehabilitasyon merkezlerinin fazlalığı vee verilen hizmetin yetersizliği değilde fizyoterapist eksikliğinin sertifika programı vererek giderilmeye çalışılması gündeme geliyor? Bu tür çözümlerle bir yere gelinemeyeceği ve ortaya çıkacak facia neden gözardı ediliyor.Böyle bi durum karşısında fatura kime kesilecek(ticari amaçla bakkal dükkanı gibi merkez açan kurum sahiplerine mi, sertifikayla bu çocukların karşısına çıkacaklara mı yoksa her zamanki gibi mesleğine saygı gösterilmeyen biz fizyoterapistlere mi?)

[ Üyelere Özel ] 03-10-2007 11:27:31

suyundanda koyalım patronlar hep tanesinden olmuyo

[ Üyelere Özel ] 02-10-2007 19:52:36

Sertifikalı eğitimle üniversitelerde verilen eğitim aynı olabilir mi? Bu şekilde mesleğinde profesyonel insanlar değil ancak kurumların ticari ihtiyaçlarını karşılayan bireyler yetiştirilebilir.Sertifikalı eğitimle ne ispatlanılmak isteniyor? Üniversitelerde yıllarca boşyere eğitim verildiği mi,para kazanmak uğruna bu ülkede herkesin herşeyi yapabileceğini göstermek mi yoksa sağlığın bu kadar ucuz olduğunu mu? Eğer sertifikayla meslek sahibi olunacaksa ,bugün Türkiye de halen sayısı az bulunan üniversitelere ne gerek var???

[ Üyelere Özel ] 02-10-2007 12:52:41

KISA SÜRELİ ÇÖZÜMDEN KASIT BEDEN EĞİTİMCİLERE KURS VERİP FZT GİBİ ÇALIŞTIRMAMIDIR.BU KONU HASTALAR AÇISINDAN ÇOK TEHLİKELİDİR.BİR MESLEĞE SAYGISIZLIKTIR.

[ Üyelere Özel ] 02-10-2007 11:34:48

HAZIRLANAN RAPORU HAYRETLER İÇERİSİNDE OKUDUM. DİĞER YORUM YAZAN ARKADAŞLARDAN DA GENEL OLARAK OLUMSUZ YORUMLAR YAZILDIĞINI GÖRMEKTEYİM 10 YILDIR BU ALANDA HİZMET VEREN EĞİTİMCİ BİR KURUM KURUCUSU OLARAK KURUMLARIN TOPLUMUMUZDA KAYBETTİĞİ OLUMLU İMAJIN BİR AN ÖNCE TEKRAR KAZANILMASINA YÖNELİK ÇALIŞMALAR YAPILMALI. KURUM AÇILMASINA SINIRLAMALAR GETİRMEK KURUM AÇMAK İSTEYENLERE EĞİTİMCİ ŞARTI GETİRMEK GİBİUYGULAMASI MÜMKÜN OLMAYAN, ÇÜNKÜ ANAYASAYA YÖNETMELİKLERE VE GENELGELERE TERS BİR TALEP. GİRİŞİMCİLİK HAKKI ENGELLENEMEZ.BUNU BİLE BİLE BÖYLE BİR TALPTE BULUNMAK ÇOK YANLIŞ BİR YAKLAŞIM. MERKEZLERİN VE OKULLARIN ÜÇRETİNİN AYRI AYRI BELİRLENMESİNİ TALEP ETMİŞLER BU DA ÇOK TEHLİKELİ SONUÇLAR DOĞURACAK BİR TALEP BENCE. MERKEZLERİN MÜSTAKİL BİNALARDA HİZMET VERMESİNİ İSTEMİŞLER APARTMAN ZEMİN KATINDA AÇILANLAR KAPATILACAK MI?

DERNEK ANKARADAKİ TOPLANTISINA AÇIK DAVET ÇIKARTTI ADANA DAN KALLKIK TOPLANTIYA GİTTİK, ÜYE OLMAYI DA DÜŞÜNEREK GİTTİK. FAKAT ÜYE OLMAYANLAR TOPLANTI SALONUNA ALINMADI SALONUN KAPISINDAN BİZLERİ GERİ ÇEVİRDİLER OYSA BİZLERİ KENDİLERİ DAVET ETMİŞTİ VE ORAYA 40 KURUMU TEMSİLEN ADANA DERNEK BAŞKANI OLARAK GİTMEME RAĞMEN TOPLANTIYA ALINMAYIP KAPIDAN ÇEVRİLDİK. BÖYLE GİDERSE DERNEK DAHA ÇOK YANLIŞLAR YAPACAK GİBİ GÖRÜNÜYOR ELEŞTİRENLERİ AZARLAYARAK FARKLI GÖRÜŞ SUNANLARI REDDEDEREK BİRYERE VARILAMAYACAĞINI SONUNDA GÖRECEKLER. UNUTULMAMALIDIR Kİ ÖZEL EĞİTİM ALANINDA HİZMET VEREN KURUMLAR VARSA ÖZEL EĞİTİME İHTİYAÇ DUYAN ÇOCUKLAR OLDUĞU İÇİN VARLAR. SADECE ÇIKARLARI SÖZKONUSU OLUNCA TOPLANIP NASIL DAHA ÇOK KAZANIRIZ DİYE DÜŞÜNENLERİN OLUŞTURDUĞU GRUBU DERNEK OLARAK KABUL ETMEMİZ MÜMKÜN DEĞİL. DERNEK ÇOCUKLARIMIZIN DAHA KALİTELİ EĞİTİM ALMASI İÇİN NE YAPMIŞTIR YADA YAPACAKTIR. HANGİ SOSYAL ORTAMLARI ,ETKİNLİKLERİ HAZIRLAMIŞITR BUNUN SORGULANACAĞINI UNUTMAMALIDIRLAR. ALANDA GÖNLÜNÜ ORTAYA KOYARAK ÇALIŞAN TÜN ARKADAŞLARA SEVGİLERİMİ YOLLUYORUM AMİR AKDAĞ

[ Üyelere Özel ] 01-10-2007 21:28:59

kaliteden söz ediyorsunuz. daha iyi hizmet diyorsunuz. ama işi sertifikayla halletmeye çalışıyorsunuz. burada konu olan insan sağlığı. o coçuklarımız birer ticaret malı değil. öncelikle insan ve yardıma muhtaçlar ve en iyiyi hak ediyorlar bu işi uzman kişiler yapmalı. kurumların bazıları ticarethane olmaktan çıkıp, insan sağlığına önem veren kuruluşlar olmalı.

[ Üyelere Özel ] 01-10-2007 20:41:42

sayın arkadaşlar yayınlanan bu genelge birazda pastayı kaptırmamakla ilişkili görülüyor,özel eğitim genel eğitimdende genel oldu katılıyorum boş gezen herkes açıyor bi kurum ama sertifikanında cılkını çıkarmayın sonra psikolojik sorunlu eğitimciler ve uzun vadede karartılmış minicik yürekler kalıyor geride yazık etmeyin ucuza kapatmakla olmuyor herşey bilinçsiz ellerde karartılan yavrularımızın hayatlarının bu kadar ucuz olmadığı inancındayım saygılar...

[ Üyelere Özel ] 01-10-2007 19:33:25

çarpıklığa yardımcı olacağına inanıyoruz

[ Üyelere Özel ] 01-10-2007 14:18:36

Bu kadar bariz hata yapılamaz. Eğer yapılıyorsa da ben bundanbir kasıt ararım. Özel eğitim krumlarının sahipleriyle yüzyüze görüştüğümüzde sınıf öğretmenlerinin yetersizliklerinden şikayetçiler hepsi ama görüyoruz ki artık memnun oluyorlar. Kısa süreli ama kazançlı bir çözüm önerisi
TEBRİK EDERİM(!)

[ Üyelere Özel ] 01-10-2007 13:32:21

(Kişisel yorumlarım bir elin parmaklarını geçmeyen değerli kurumlarımıza ve sahiplerine yönelik değildir. )Evet değerli uzman arkadaşlarım ve kurum sahipleri. kendimize bir soralım eger bugün yüksek kalp atışlarıy takip ettiğimiz genelge haberleri bizlere sızmamış olsaydı derneğimiz bu toplantıyı ve meyvesi olan bu raporu hazırlama gereği duyacakmıydı acaba. Çünkü herkez memnundu hayatından ve kurumsahiplerinin onca maddi hayallerini gerçekleştirmeden birde baktık ki bir genelge. ve bu genelge neyazıkki oyunu bozmuştu.
Buradaki benim gibi uzman arkadaşlarım ve değerli kurumsahibi arkadaşlarımızda aslında bu rehabibilitasyon gerceğininin ne olduğunu biliyorruz ama kendimize itiraf edemiyoruz VİÇDANIMIZ biliyor. Kaçtane kurum sahibi gercekten amacı EĞİTİM-(öğretim). Yoksa başkaların güzel paralar kazandığını gördükten sonra ağızlarının suyu aka aka girmedik mi bu işe.Daha çok kar edeceğiz diye fiyatların 1000-3000 ytl arasında değişirken çalışanlarımızın maaşlarını askari ücretlerle ödemedik mi. Ne yazıkki yukarıdakilerin hepsini evet diyor vicdanlarımız
Derneğin yayınlamış olduğu rapor bence eğitim kalitesini artırmaz daha vahim hale getirir (mahallede bir tane reh. mer. gibi)bu tip maddeler şu anki kurum sahiplerinin kendi derebeyliklerini kurması demektir. Milli eğitimin sorunu reh. merkezlerinin sayısı değil kalitesi ve kuruluş amacı bunlar mantıktan uzak cözümler. Diğer eğitimle alakalı maddeler zaten mevcuttu niçin amerikayı biz yeniden keşfettik edasıyla yeni birşeymiş gibi sunuyor sayın dernek üyeleri. Zaten oradaki maddeleri bu güne kadar yerine getiriyor olmaları gerekmiyormuydu kurumlar, eğitim kalitesini artırmak için. Kendimizi kandırmayalım.Kısa bir eğitimlede uzman olmak da tartışmalı bir konu. Bu genelge geçecek çünkü amacı sadece kar etmek olmayanlar bu şekilde bu mesleği yürütür ve kar edmeyede devam eder tek farkla;o buyük zengin olma hayellerinden vaz geçersek.
Psk. Tuncay TIĞCI

[ Üyelere Özel ] 01-10-2007 13:06:24

yazının geneli itibariyle sorunlara bir nebze çözüm getireceğini düşünüyorum. ama eğer nihai amaç kaliteli bir eğitim vermekse, özellikle bu 15-20 günlük sertifikalı sınıf öğretmenliği saçmalığına bir son verilmelidir. bir zamanlar veterinerler sınıf öğretmenliği yapıyordu,şimdi sınıf öğretmenliği özel eğitim öğretmenliği yaptırılmaya çalışılıyor.

[ Üyelere Özel ] 01-10-2007 11:36:30

hem kaliteden bahsediyorsunuz hemde sertifika programlarıyla işi ehli olmayanlaa veriyorsunuz,bu konuda eğitim alanları düşün müyosunuz.bu konu uzmanlık gerektiriri herkas yapamaz bunu anlayın,srtifikayla kapatamazsıız.buişineğitimini lanlara aygıya daveedi yorum

[ Üyelere Özel ] 01-10-2007 10:51:47

Yazıya en yüksek puanları rehabilitasyon merkezleri veriyor. güzel yazı diyorsunuz, bizi savunuyor diyorsunuz, doğru diyorsunuz. Çalışmalarınızda başarılar diliyorum bende...

[ Üyelere Özel ] 01-10-2007 10:09:28

Eksik deyip çıkarcılıkla suçlayan ve en basit yolu seçen arkadaşlarım sizin önerilerinizi de alalım ne olmasını istersiniz mantıklı bir şekilde derneğimize gönderin.Tartışalım araştıralım ama çıkarcılık gibi suçlamalarda bulunmayalım birlikte bu yoldayız bu bakış açısı işlerini iyi yapanlara zarar veriyor lütfen daha güzel kelimeler seçelim saygılarımızla

[ Üyelere Özel ] 30-09-2007 16:54:15

bulduğunuz çözümler biraz çıkarcı olmuş bence

[ Üyelere Özel ] 30-09-2007 15:34:21

ben kesinlikle sertifikalı özel eğitimci yetiştirimesine karşıyım.işi olmayan bu işe girmesin herkes kendi işini yapsın.Eğer sertifika dağıtılmamiş olsaydı bu kadar kurum acılmaz ve hizmet gerekli yere giderdi.

[ Üyelere Özel ] 30-09-2007 15:32:05

personel eksikliğinin kısa süreli çözüm önerileriyle gideilmeye çalışılması sonderece yanlış bi yaklaşım . heleki bunu burada eğitim görecek öğrencileri yeterli bilgi birikimine sahip olmayan sadece sertifika almış kişiler (ki bu verilen bu sertifika programının içeriği ve ne derce yeterli olduğu tartışılır)tarafından giderilmeye çelışılması gibi bir durum asla çözüm önerisi olarak kabul edilemez.bu bir bilgisayar programcılığı yada halk eğitim programı deildir bu insan sağlığıdır. personel eksikliğinin bu tarz yetersiz sertifikalarla çözülmeye çalışılması rehabilityasyon merkezlerinde eğitim werilen öğrencilerin sağlığının hafife alınması demektir.

[ Üyelere Özel ] 30-09-2007 15:19:48

tamam herşey iyide bu personel eksikliğindeki madde çok yanlış.hem kaliteli eğitim hem performans artsın diyosunuz hemde işinin erbabı olmayanlara kurs verip çabucak işe alalım diyosunuz.bunlar hiç etik değil.sadece kendinizi ve yapacağınız karı düşünüyosunuz.eğitim kalitesi 2.palnda bence.bir insanın eğitim ve sağlığı bu kadar değersiz olamazzz.30 günlük sertifikaylada kimse meslek sahibi olmaz bunu sizde biliyosunuz ama maksat işiniz görülsünn..

[ Üyelere Özel ] 30-09-2007 12:27:14

BİR SOKAKTA İHTİYACA GÖRE BİRDEN FAZLA KURUM AÇILMASIN HATTA BİR İLÇEDE NE GÜZEL DÜŞÜNÜLMÜŞ TEBRİK EDİYORUM


AMA AYNI İNCE DÜŞÜNCEYİ ÖZEL EĞİTİM ALANINDA ARTIK SADECE GERÇEKTEN BU ALANDAN GELEN ÖĞRETMENLERLE ÇALIŞILSIN İŞİTME ENGELLİ BİR ÇOCUĞUN DERSİNE SINIF ÖĞRETMENİ GİRMESİN ÇOCUĞA YAZIK OLMASIN DİYE BİR İBARE GÖREMEDİM


BUBU SADECE TEK TARAFLI BULDUĞUMU SÖYLEMELİYİM EKSİKLERİ VAR

[ Üyelere Özel ] 29-09-2007 18:14:47

Raporda özellikle 18 yaşını doldurmuş engellilerde mesleki beceri eğitimi alanında eğitim verilmesi eklenebilirdi. Özellikle diğer engel guruplarında da yaş sınırının kaldırılması ve bu yetişkin engellileri mesleki beceri eğitimine tabi tutulması; bunun için merkezlerde iş atelyesinin 18 yaş ve yukarısı engelliler için zorunlu hale getirilmesi ve bu atelyelerde Meslek Öğretmeninin zorunlu kılınması sağlanabilirdi.

[ Üyelere Özel ] 29-09-2007 15:50:12

Bu maddeleri hazırlarken tek taraflı düşünmeyin
bu alanda sadece patronlar yada kurucular yok.öğrenci sayısına göre açılacak özel eğitim kurumu sadece terk olanın gücünü artıracak neden insanları tek seçenekle sınırlıyorsunuzki

[ Üyelere Özel ] 29-09-2007 13:08:03

- ''Bölgesel istatistiklere göre, il ve ilçelerde açılabilecek özel özel eğitim kurumlarının sayılarının ihtiyaçlar ölçüsünde sınırlandırılması''
Böyle bir önerinin yapılmasını hayretle okudum.Bu önerinin yzalımaı bile şaşırtıcı.Tabi bu öneriyi yazan özel eğitim kurumları derneği olduğu için oldukça taraflı bir öneridir. Zaten dernek ilgillilerinin merkezleri vardır.Kendilerinin merkezleri olduğu için böyle bir şeyi önermek onların işlerine gelmektedir.
Bu her analamda -eşitsiz-olan bir öneriridir.Kurumlarını açanalr açtıklarıyla kalabilir.Bundan sonra kurum açmak isteyenler ne yapacak ? İhtiyacın fazlasında kurum olursa ne olacak ? Olsun bunun ne zararı var ? Bölgesel rehabilitasyon tekellerimi yaratmak istiyorlar.Yada her yeni açılan kurum önceden kurumları olanları korkutuyormu?
Bu öneriyi bakanlığa sunanları kınıyorum.

[ Üyelere Özel ] 29-09-2007 12:43:25

Maliyet Tablosu

Aşağıdaki tablonun incelenmesinden anlaşılacağı üzere 100 öğrencisi bulunan bir özel eğitim kurumunun aylık ortalama gideri 45.000 YTL.- civarındadır. Buna göre 1 öğrencinin kuruma maliyeti 450.YTL.- olmaktadır. Bu maliyete, kurumun görünmeyen giderler, yatırım ve kurum karı da eklendiğinde (%25 civarında) bir öğrencinin aylık ücretinin en az 560 YTL.- olması gerekmektedir.


MALİYET TABLOSU


GİDER KALEMLERİ
TUTAR (YTL)
KİRA 3.000
ELEKTRİK, SU ,TELEFON 1.250
ISINMA 600
BİNA BAKIM-ONARIM GİDERLERİ 500
MUTFAK GİDERLERİ 1.000
BÜRO, KIRTASİYE, NOTER GİDERLERİ 500
TEMİZLİK 300
TANITIM, REKLAM 500
EĞİTİM MATERYALİ ALIMI 250
PERSONEL MAAŞLARI 17.000
SOSYAL GÜVENLİK PRİMLERİNE ÖDENEN 5.500
VERGİ 4.500
SERVİS (ÇOCUK TAŞIMA) GİDERİ 3.000
ARAÇ KİRALAMA 3.000
MUHASEBE 300
DÜZENLİ ÜCRET ALAMAMA NEDENİ İLE OLUŞAN FAİZ GİDERLERİ 2.000
SAİR GİDERLER 1.500
TOPLAM: 44.700

Yukarıdaki tablodan da anlaşılacağı üzere bir Özel Özel Eğitim Kurumu’nun veli ile eğitim ücretini paylaşması mümkün değildir. Çünkü 388,80 YTL’ nin % 43’ü olan 168 YTL.- zaten devletimize vergi ve yasal kesintiler olarak geri ödenmektedir. % 3 ücretsiz, %1 damga vergisi derken zaten para kuşa dönmektedir. Kaldı ki hem servis hem de eğitim ücret bedelinin bir gözlük ödemesi farkı gibi veliden talep edilmesi mümkün değildir. Çünkü bu (engellilik) süreklilik arz eden bir olgudur. Ayrıca Sağlık Kurulu Raporu ve Rehberlik Araştırma Merkezi Raporlarının çıkarılamamasından dolayı kurumun uğradığı maddi kayıp (fatura edilememe) korkutucu düzeydedir.

Maliyet Analizi Dernek tarafından yapılmıştır

[ Üyelere Özel ] 29-09-2007 12:12:41

bu alanı değil sadece bu alanda ki patronları düşünmüşsünüz.yanlış ve tek taraflı bir yaklaşım.

[ Üyelere Özel ] 29-09-2007 12:01:06

ilköğretimden kurumlarımızda eğitim alan çocukların eğitim saatlerinde izinli sayılması ve ödemelerin belli bir tarih ve düzen içinde yapılması konusu da ilave edilseydi iyi olurdu.Teşekkür ederim.

Üyelik Gerekli

Yorum yapanları görebilmek ve yorum yapabilmek için üye girişi yapmanız gerekmektedir.

Eğitim Uzmanı

Ücretsiz İş İlanı
Özel eğitim ve sağlığın ortak paydası olan Rehabilitasyon.com adresinin sektöre özel iş veren ile iş arayan arasında ne kadar iyi bir köprü olduğunu görebilmeniz için çok kısa süreliğini ÜCRETSİZ bir İş İlanı verebilirsiniz.
Kullanıcı Görüşleri...
İş Arayanlar

iş arayan 586 kişi var. Hemen irtibata geçerek personel eksikliğinizi tamamlayın.

Dün

Mert S.
Okul Öncesi Öğretmeni

Bugün

Yasmin Z.
Psikolog

Dün

Canan Ö.
Uzman Öğretici

Dün

Deniz Ö.
Çocuk Gelişimcisi

Dün

Gökhan G.
Psikolog

PKT, KDF, BEP, GÖF ve diğer formları otomasyonunuz otomatik hazırlasın