Özel Eğitim Ve Rehabilitasyon Merkezlerinin Hedefleri

10-01-2008
   
Yazar
Abdullah DEMİR
Özel Eğitim Uzmanı
Fotoğraflar
Kayıt Yok
Videolar
Kayıt Yok
Dosyalar
Kayıt Yok

Bireysel ve seanslı grup eğitimi veren özel eğitim ve rehabilitasyon merkezlerinin kurumlarının faaliyetleri elbetteki bir hedefe ulaşmak ve o hedefe yönelik hizmet üretmektir.  bu hedefler aileye, çevreye, özürlüye ve personele yönelik olabilir. işte bu hedeflerden olasılarından bir kaçı şöyledir. yıllar önce hazırlamış olduğum bu yazıyı güncellemedim ama sizinle paylaşmak istedim.

 AİLELERE YÖNELİK HEDEFLER: 
·        Bireysel eğitim programının işlerliğini sağlıklı kılmak açısından program uygulama ve değerlendirme aşamasında ailenin sürece aktif katılımı sağlanmakta.

·        Zihinsel engelli çocukların aile ve kardeşlerine aile destek çalışmaları çerçevesinde aile rehberliği ve psikolojik danışmanlık hizmetleri vermektir.

·        Psikolojik yardımla ailenin engelli çocuğun kabulüne yardımcı olunmakta.

·        Merkezde uygulanan programların ev ortamında da bireysel programları destekler nitelikte uygulana bilmesi için aileye engelli bireyle evde çalışmasına dönük ev programları hazırlanmaktadır.

·        Ev ziyaretleri ile engelli bireylerin yaşadığı ortam  gözlenmekte hazırlanan ev programları ev ortamı da göz önüne alınarak  oluşturulmaktadır.

·        Engelli çocuğun babalarının da uygulanan programa  aktif katılımını sağlamak. Gerek merkeze geliş gidiş , gerekse ev programının uygulanış aşamalarında babalara annelere yardımcı olmaya teşvik etmek için babalarla sürekli diyalog içine girilmektedir.

·        Meslek elemanları tarafından aileyi bilgilendirmeye yönelik sunumlar yapılmaktadır. Gerek  çocukları gerekse ailenin karşılaşa bileceği problemlerle  ilgili konularda bilgi verilerek benzer problemleri başka ailelerinde yaşadığını görmeleri sağlanarak aileler arası iletişim kurulmasına yardımcı olunur. Daha önce aynı aşamadan geçmiş ailelerin birbirlerine rehberlik yapması sağlanmaktadır.

·        Merkeze devam eden çocukların ağız ve diş sağlığı için periyodik kontrollerin ve gereken tedavilerin yapılması konusunda aile ve çocuk yönlendirilmektedir.

·        Aile eğitim programları oluşturmak

·        Psiko-sosyal  destek gruplarının oluşturulması

·        Aile–danışmanlık hizmetlerinin sağlanması

·        Aile eğitim seminerlerinin düzenlenmesi

 ÖZÜRLÜYE YÖNELİK HEDEFLER: 
·        Kuruluşumuzun öncelikli hedefi zihinsel ve fiziksel performansı yaşıtlarına göre geri olan bireylere kendi kendilerine yetebilecek duruma gelebilmeleri ve topluma uyum sağlamaları için hizmet vermektir.

·        Merkezimiz 0–21 yaş ve üzeri zihinsel engelli çocukları fiziksel , konuşma , uyum ve davranış problemleri açısından değerlendirip, zihinsel performanstaki geriliğe bağlı olarak ortaya çıkan davranış ve konuşma bozukluklarını gidermeye dönük hazırlanmış bireysel ve grup eğitim programlarını hayata geçirmektir.

·        Çocuktaki alıcı ve ifade edici dili geliştirmek bireyi söyleneni anlama ve kendini ifade edebilir hale getirmek.

·        Öz bakım becerileri öncelikli olmak şartıyla engelli bireyin zihinsel performansı yaşı göz önüne alınarak bağımsız veya yarı bağımlı olarak kendi ihtiyaçlarını giderebilecek duruma getirmek öncelikli hedef olarak belirlenmiştir. Yapılan programda çocuğun bireysel ihtiyaçlarını karşılaması ön planda düşünülerek düzenleme yapılır.

·        Standart eğitim programları ile okuma–yazma  öğrenmekte güçlük çeken çocuklara okuma–yazma eğitimi vermektir. Amaç sosyal ve entelektüel  gelişimi normal olduğu halde akademik beceri kazanmada sürekli ve belirgin bir şekilde yaşıtlarından geri kalan bireylere okuma–yazma becerisi kazandırmaktır.

·        Hazırlanan programlar yalnızca kurumda hazırlanan bireysel ve grup eğitim programlarının kurum içinde uygulanmasından ibaret değildir. Günlük hayatta bireyin karşılaşabileceği problemleri ev ,okul ve rehabilitasyon merkezi dışında nasıl halletmesi gerektiğini öğrenmesi önceliği olan hedeflerdendir. Bağımsız yaşam aktiviteleri bizzat görevli personel, gözlemi, model oluşturması sureti ile yaparak, yaşatılarak engelli bireye kazandırılır. Kurumdan–eve, evden–kuruma kendi başına gelebilme, alış–veriş yapabilme, sosyal aktivitelere teşvik, sürekli yapılan çalışmalardandır.

·        Özel eğitim, özür ve özellikleri nedeni ile gelişim ve eğitim gereksinimlerini normal süreçlerle karşılanamayacak kadar farklılık gösteren bireylerin eğitim gereksinimlerini karşılamak üzere geliştirilmiş özel yapı ve işleyişe sahip bir ihtisas alanıdır. Özürlü bireyle ilgili hedef saptarken toplumun gereksinimleri uygulanacak programın konu alanlarının özellikleri eğitilecek bireylerin gelişim durumları ( biolojik –kültürel–sosyal yapısı) ve eğitimin ihtiyaçlarının incelenmesi gerekir. Bireyin ihtiyaçlarına yönelik hedef belirlemede öncelikli önem taşıyan konudur.

 PERSONELE YÖNELİK HEDEFLER: Hafta içi yapılan personel eğitim toplantılarında vaka tartışmaları, özel eğitimdeki gelişmelerin değerlendirilmesi ile personelin performansı ve bilgi düzeyinin arttırılması.Personelin yurt içinde düzenlenen kurs, seminer ve kongrelere katılımı sağlanarak mesleki yeterliliklerinin artırılmasıMevcut eğitim programları, testler ve envanterlerin tanıtılması ve uygulanmasının sağlanması ile personelin bireysel performansının geliştirilmesi

ÇEVRE EĞİTİMİNE YÖNELİK HEDEFLER: 

·        Özürlü bireyin devam ettiği diğer özel okul ve kurumlara gerektiğinde uygun özel eğitim desteğinin sağlanması adına, kuruluşta yapılan bireysel ve grup çalışmalarında özürlü birey hakkında elde edilen bilgilerin paylaşılmasını sağlayıp etkili bir iletişim kurmak.

·        Özürlü bireyin kuruluş dışındaki  eğitim, kültür ve sosyal etkinliklere katılımını sağlamak. Topluma uyum, toplumun bir parçası olarak sağlanabilir ilkesi göz önüne alınarak özürlü bireyi mümkün olduğu kadar bu faaliyetlerin içine sokmak.

·        Özürlü bireyin ailesinin yakın çevresini bireyin durumu hakkında bilgilendirip, bireyin kendini geliştirmesinde özürlü bireyin her işinin, buna bireyin kendisinin yapabilecekleri de dahil olmak üzere yakın çevresi tarafından karşılanmasının bireyin gelişmesini engellediğini, özürlü bireyin gelişimi ve sonraki hayatı için kendi işini kendisinin görebilmesine fırsat verilmesinin ne kadar önemli olduğunu aile ve yakın çevreye kabullendirmek.

·        Ailelere ve yakın çevrelerine her türlü özel eğitim  hizmetlerinin verilmesi, okul-aile iş birliğinin sürekliliğinin sağlanması için gerekli çalışmaları yapmak.

·        Özel eğitime destek veren gönüllü kurum ve kuruluşlarla iş birliği yaparak, kurum ve işleyişi hakkında daha çok kişinin bilgilenmesini sağlamak, özürlü bireylere verilen hizmetleri tanıtmak.

·        Kurumun programını tamamlayarak ayrılan çocukların sonraki okul durumları ve işe yerleştirilmeleriyle  ilgili kurum ve kuruluşlarla iş birliği yaparak, genel takip ve izlenmesini yapmak. Kurum içinde uygulanan programın hayata geçirilmesiyle ilgili geribildirim almak.

 

YORUMLAR

Toplam Yorum Yapıldı, ortalama beğeni
Daha Fazla Göster...