Ege Üniversitesi Öğrencilerinin Gelecek ile İlgili Düşünceleri


18-09-2018 |

Ege Üniversitesi Öğrencilerinin Gelecek ile İlgili Düşünceleri

Anahtar Kelimeler: üniversite öğrencileri, kaygı, gelecek, bireysel etkenler, sosyo-politik etkenler

 

 

 

 

Ege Üniversitesi Öğrencilerinin Gelecek ile İlgili Düşünceleri

 

 Aysel Sarı, Erdal Kozan, Fatma Aslan, Haki Turan, Merve Subaşı, Sıla Dinç, Utku Berk Akgül

Ege Üniversitesi, İzmir

Haziran 2016

 

 

 

 

 

 

 

Abstract

This research, which was born with “Is the unemployment only reason for the anxiety in university students?” question, included many different variables that can effect to the anxiety. These research questions has a range from family type to where they felt theirselves on the political scale. The survey was constructed to gain data and it has demographic questions and two scales consisting of twenty questions which are about individualistic and socio-political situations. 287 students from Ege University participate this questionnaire confirming informed consent form. The data which were obtained analyzed with SPSS 17. Results in this research can be summarized like this: left winger participants have more anxiety about the future than right wingers, participants who have disengaged family are the most dissatisfied group, the majority wants to live abroad after graduation, more than half of participants don’t trust the state and the majority of those are left winger participants.

Keywords: university students, anxiety, future, individualistic factors, socio-political factors

Öz

“Üniversite öğrencilerindeki kaygının yegane sebebi işsizlik midir?” sorusuyla yola çıkılan araştırmada kaygıya etki edebileceği öngörülen birçok farklı değişken çalışmaya dahil edildi. Kişinin aile yapısından, politik skalada kendini ait hissettiği yere kadar geniş bir ranjla çalışıldı. Veri toplamak adına demografik sorular ve kişinin bireysel/sosyo-politik durumlara ilişkin düşüncelerini belirtebileceği yirmi soruluk iki ölçek içeren bir anket tasarlandı. Çalışmaya 287 Ege Üniversitesi öğrencisi bilgilendirilmiş onam formunu onaylayarak dahil oldu. Elde edilen veriler SPSS 17 paket programına girilerek analiz edildi. Çalışma sonucunda kendini sol görüşlü olarak tanımlayan öğrencilerin sağ görüşlü olarak tanımlayanlara oranla gelecek adına daha kaygılı olduğu, ailesini ilgisiz olarak tanımlayan öğrencilerin yaşamlarından en memnun olmayan öğrenci kitlesi olduğu, büyük çoğunluğun mezuniyetin ardından yurtdışında yaşamak istediği, katılımcıların yarısından çoğunun devlete güvenmediği ve bu güvenmeyenler içinde yine büyük çoğunluğun solculardan oluştuğu gibi çarpıcı sonuçlar elde edildi.

Kurumunuza ait program, modül sınırlamalarını siz değil, otomasyonunuz takip etsin.

Anahtar Kelimeler: üniversite öğrencileri, kaygı, gelecek, bireysel etkenler, sosyo-politik etkenler

  

Giriş

Kaygı, Türk Dil Kurumu’nda “Genellikle kötü bir şey olacakmış düşüncesiyle ortaya çıkan ve sebebi bilinmeyen gerginlik duygusu” şeklinde tanımlanır. Öner (1997) kaygıyı bireyin tehlikeli ya da tehdit edici olarak algıladığı, etkilerinin hoş olmadığını umduğu çevresel kaynaklı bir uyarıcıya bağlı olan, bireyde oluşan bir ruh hali olarak tanımlamıştır. Genel olarak üniversite gençlerinin gelecek hakkındaki kaygıları işsizlik sorunuyla ilişkilendirilir (Mütevellioğlu, Zanbak, Mert, 2010). 2016 Türkiye’sinde gençlerdeki bu kaygının tek sebebi işsizlik midir? Kişinin bireysel özellikleri, sosyoekonomik durumu, politik/çevresel olgular kaygının oluşumuna etki eder mi? Tümerdem (2007); ana babanın koruyuculuğu, görmüş olduğu olumsuz eğitim ve bulunduğu arkadaş grubunun olumsuz ilişkisi sonucunda bireyin kendini geliştiremeyen, kimliğini kavrayamayan, hayat mücadelesine ayak uyduramayan bir hale geldiğini ve bunun kişide kaygılı bir ruh hali yarattığını savunuyor. Bu araştırma kapsamında TDK’nin tanımında belirtilen “kötü bir şey olacakmış hissi”nin arkaplanı araştırıldı ve ilişki odaklı yüzeysel sonuçlara varıldı.

Mütevellioğlu’na göre (2010) dünyanın köklü bir alt üst oluş sürecinde bulunduğu 21. yüzyıl başında yaşanan dönüşümlerden ve bu süreçte ortaya çıkan sorunlardan en çok etkilenenlerin başında gençler gelmektedir. Genç toplum bu kadar etkiye açık ve değişebilir özellikteyken yaşadıkları olumsuz duyguları yalnızca “işsizlik” olgusuna bağlamak güvenilir olmadığından ilişkili diğer olguları araştırma sürecine girildi. Üniversite öğrencileriyle gerçekleştirilen bir araştırma kapsamında (Bilgin, 2000) öğrencilerin en önemli sorunlarının sırasıyla ailevi sorunlar (%65), ekonomik sorunlar (% 49.4), düşüncelerini anlatamama (% 46.6), mesleki gelecek endişesi (% 40), istemediği bir eğitimi görmek (% 32.5), akademik başarısızlık (% 25.8), arkadaş sorunları (% 24.9) olduğu belirlenmiştir. Tüm bu literatür ışığında, araştırılacak etkenlere sosyo-politik durum da eklenerek yeni bir anket tasarlandı. Sosyal, ekonomik ve politik değişimler sonucu okullardaki değişim (…) konularında yeniden yapılanma ve güncel araştırma ihtiyacı tetiklenmektedir (Culbertson, 1988; Anderson ve Jones, 2000; Oplatka, 2007) (akt; Örücü, Şimşek, 2011).  Araştırma dahilinde Ege Üniversitesi öğrencilerinin 287’sine uygulanan bir anket geliştirildi. Bu bağlamda; maddi duruma ilişkin kişinin aylık harcaması, ailesinin yapısı, politik duruşu gibi farklı alanlardan bilgiler toplandı. Başlıklar altında incelenirse: demografik sorular, kişilerin sosyo-politik durumlara ilişkin düşünceleri  ve bireysel durumlarını (kesinlikle katılmıyorum-kesinlikle katılıyorum ölçeğinde) değerlendirdikleri iki adet ölçek şeklinde toplanabilir. Daha sonra bunların kişilerin gelecekle ilgili olumlu ve olumsuz duygularıyla ilişkili olup olmadığı analiz edildi. Toplanılan ölçek verileri SPSS 17 paket programına aktarıldı ve analiz tamamlandı.

Bireysellleştirilmş Eğitim Proğramını(BEP) kolayca hazırlayın.

Yöntem

Araştırma kapsamında 287 Ege Üniversitesi öğrencisi bilgilendirilmiş onamla birlikte sunulan anket formunu doldurdu. Anket uygulaması ulaşılmak istenen fakültelerin belli başlı kafelerinde gerçekleştirildi; form, öğrencilere gönüllülük esasına dayanılarak verildi. Araştırmada 142 kadın (%50), 138 erkek (%46,8) ve 4 adet LGBTİQ bireye (%1,4) ulaşıldı.  Toplam katılımcılar arasında %14,1’lik alan meslek yüksek okulu, %15,1 mühendislik, %14,1 tıp, %14,4 edebiyat, %14,4 konservatuar, %13 iktisadi ve idari bilimler, %14,8 fen fakültesi öğrencilerinden oluşuyor. Bu  yüzdelik dilimlere bakarak katılımcıların herhangi bir fakülte bağımsız değişken öğesinde yığılmadığı ve böylece toplanmış verileri analiz ederek dağılım açısından gerçeğe yakın sonuçlar bulunabileceği yorumu yapılabilir.

287 kişilik örneklemin korelasyonel analizlerine geçmeden önce betimsel analizler yapıldı. Betimsel analiz dahilinde iş deneyimi, destek olacağı düşünülen kurumlar, aile yapısı, mezuniyetin ardından iş bulma ümidi ve yurtdışına çıkma isteği, dini inanç, politik görüş, okunulan gazeteler ve son olarak izlenilen TV kanallarının frekanslarına bakıldı. Böylece üzerinde korelasyonel çıkarımlar yapılacak örneklem daha iyi anlaşılabilir ve yorumlanabilir oldu. Örneklemin %75,7’sinin daha önce staj, günübirlik iş, düzenli alanla ilişkili/alan dışı iş seçenekleri dahilinde iş deneyimi varken; %23,2’sinin iş deneyimine dair bir geçmişi yok. %75,4lük oranda katılımcı ailesini demokratik olarak betimledi; geri kalan %18’i otoriter, %6’sı ise ilgisiz bir aileye sahip olduğunu söyledi. Anketin 15. sorusunda katılımcılardan devlet, aile, üniversite, meslek örgütleri, siyasi gruplar ve sosyal çevre seçeneklerini güven duydukları ölçüde (en çok güvenilen 1 olacak şekilde) sıralamaları isteniyor. İlk sıraya yazılan kurumlar en çok tercih edilenden en az tercih edilene doğru şu şekilde: aile (%66), sosyal çevre (%10,2), üniversite (%8,1), devlet (%4,9), meslek örgütleri (%1,8), siyasi gruplar (%1,4). Araştırmaya katılan üniversite öğrencilerinin %39,1’i mezuniyetin ardından 0-6 ay içinde iş bulabileceğine inanmıyor. Öğrencilerin %64,8’i ise mezuniyetten sonra yurtdışında yaşamak istiyor. Katılımcılara yöneltilen “kendinizi ait hissettiğiniz bir din veya inanç sistemi var mı?” sorusuna katılımcıların %70,1’i evet yanıtını verdi. 79 kişi ise (%27,8) kendilerini bir din/inanç sistemine ait hissetmediğini belirtti. Kişilerin bir din veya inanç sistemine bağlı olup olmama durumu %34,2’lik dilimi düşük düzeyde, %41,9’luk dilimi orta düzeyde, %22,5’lik dilimi yüksek düzeyde etkilemektedir. Örneklem içerisinde %34,9 orana sahip öğrenciler kendilerini sol görüşlü olarak, %7,4’lük bir orana sahip öğrenciler kendilerini sağ görüşlü olarak tanımlıyor. Öğrencilerin %24,3’ü politik skalada kendilerini ortada konumlandırırken, %32,4’ü politikayla ilgilenmiyor. En çok okunan 10 gazete en çoktan en aza doğru şu şekilde sıralanabilir: Hürriyet (%28,5), Sözcü (24,6), Cumhuriyet (17,6), Milliyet (%14,1), Posta (%15,5), Habertürk (%13,6), Fanatik&Fotomaç (%11,6), Birgün (%10,6), Sabah (%7,7), Evrensel (%3,9). En çok izlenen 10 TV kanalı ise şu oranlara sahip: Fox TV (%31), Kanal D (%29,9), TV8 (%25,7), Star TV (%22,5), NTV (%18), ATV (%15,1), Show TV (%13,4), CNN TÜRK (%12,3), TRT (%11,3), Habertürk (%9,5).

Kurumunuza ait program, modül sınırlamalarını siz değil, otomasyonunuz takip etsin.

Bulgular

I.                   İş Bulma Beklentisi

A.                Cinsiyete Göre İş Bulma Beklentisi 1

Şekil 1. Cinsiyete göre iş bulma beklentisi

Yapılan Chi Square testi sonucunda, mezuniyetten sonra iş bulma beklentisinin cinsiyete göre

anlamlı şekilde farklılaştığı görülmüştür,χ² (1,N=275)=6.61, p<.05. Erkeklerin iş bulma beklenti düzeyinin kadınlardan daha yüksek olduğu görülmüştür.

 

 

B.                Bölümünü İsteyerek Tercih Etme Durumuna Göre Mezuniyetten Sonra İş Bulma Beklentisi

Şekil 2. Bölümünü isteyerek tercih etme durumuna göre iş bulma beklentisi

Yapılan Chi Square testi sonucunda mezuniyet sonrası iş bulma beklentilerinin, bölümünü isteyerek tercih etme durumuna göre anlamlı derecede farklılaştığı görülmüştür. χ² (2,N=278)=9.493, p<.05. Bölümünü çok isteyerek tercih eden katılımcıların, kısmen isteyerek ve hiç istemeyerek tercih eden katılımcılara göre iş bulma beklenti düzeyinin daha yüksek olduğu görülmüştür.

C.                Gelecek Planlarında Devlete Güvenme Derecesine (likert) Göre Mezuniyetten Sonra İş bulma Beklentisi

Şekil 3. Gelecek planlarında devlete güvenme derecesine göre iş bulma beklentisi

Gelecek planlarında devlete çok güvenme ve az güvenme durumunun, mezuniyetten sonra iş bulma beklentisinde anlamlı bir farklılık gösterip göstermediğini saptamak amacıyla Chi Square testi yapılmıştır. Test sonuçlarına göre iş bulma beklentilerinin, devlete çok güvenme ve az güvenme durumuna göre anlamlı derecede farklılaştığı görülmüştür. χ² (1,N=230)=4,077, p<.05. Devlete çok güvendiğini belirten katılımcıların, devlete az güvendiğini belirten katılımcılara göre iş bulma beklenti düzeyinin daha yüksek olduğu görülmüştür.

Öğrencilere verilen eğitimleri(terapileri) MEBBİS"e otomatik aktarın.

 

D.               İş Deneyimine Göre İş Bulma Beklentisi

Şekil 4. İş deneyimine göre iş bulma beklentisi

Katılımcıların iş bulma beklentisinin, iş deneyiminin olup olmamasına göre farklılaşıp farklılaşmadığını görmek için Chi Square testi yapılmıştır. Test sonuçlarına göre iş bulma beklentilerinin, katılımcıların iş deneyiminin olup olmaması durumuna göre anlamlı derecede farklılaştığı görülmüştür, χ² (1,N=278)=6,904, p<.05. İş deneyiminin olduğunu belirten katılımcıların iş deneyiminin olmadığını belirten katılımcılara göre iş bulma beklenti düzeyinin yüksek olduğu görülmüştür.

 

E.                Fakültelere Göre İş Bulma Beklentisi

Şekil 5. Fakültelere göre iş bulma beklentisi

Katılımcıların okuduğu fakültelerin, mezuniyetten sonra iş bulma beklentisinde anlamlı bir farklılık gösterip göstermediğini saptamak amacıyla Chi Square testi yapılmıştır. Test sonuçlarına göre iş bulma beklentilerinin, fakültelere göre anlamlı derecede farklılaştığı görülmüştür. χ² (6,N=279)=34,502, p<.05.  Tıp fakültesinde okuyan katılımcıların iş bulma beklenti düzeyinin diğer fakültelere göre daha yüksek olduğu görülmüştür.

 

 

 

II.                 Fakültelere Göre Mezuniyetten Sonra Yurtdışında Yaşama İsteği

Şekil 6. Fakültelere göre mezuniyetten sonra yurt dışında yaşama isteği

Yapılan Chi Square testi sonucunda, yurt dışında yaşama isteğinin fakültelere göre anlamlı şekilde farklılaşmadığı görülmektedir. χ² (6,N=278)=7,417, p>.05.

Öğrenciye verilen eğitim modüllerinin sınır kontrolü otomatik yapın.

Yapılan Chi Square testi ile Fen Fakültesi öğrencilerinin MYO öğrencilerine göre mezuniyetten sonra yurt dışında yaşama konusunda anlamlı şekilde farklılaştığı görülmüştür, χ² (1,N=78)=6,406, p<.05 Fen Fakültesi öğrencilerinin, MYO öğrencilerine göre mezuniyetten sonra yurt dışında yaşama isteğinin daha yüksek olduğu görülmüştür.

 

III.              Aile Yapısına Bağlı Olarak Bireysel ve Sosyopolitik Yaklaşımlara İlişkin Farklılaşmalar

Yapılan Kruskal Wallis H testi ile katılımcıların likert ölçeğindeki maddelere verdikleri cevaplarla aile yapıları arasında anlamlı bir farklılaşma olup olmadığı analiz edildi ve anlamlı farklılaşma olduğu görüldü. Buna göre, ‘Genellikle kendimi mutlu hissederim’, ‘Bireysel özelliklerimden dolayı dışlanmış hissederim’, ‘Sahip olduğum imkânları aileme borçlu olduğumu düşünürüm’, ‘Özgüven sahibiyim’, ‘Türkiye’de politik uygulamaların altında ezildiğimi düşünürüm’, ‘Türkiye’de emniyette hissederim’, ‘Türkiye’de başıma geleceklerden endişe ediyorum’, ‘Türkiye’de sosyal kutuplaşmanın artacağını düşünürüm’ maddelerine ilişkin cevapları ile katılımcıların aile yapıları arasında anlamlı bir farklılaşma olduğu görülmüştür.

 

 

Tablo 1. Aile yapısına bağlı olarak bireysel ve sosyo-politik yaklaşımlara ilişkin farklılaşmalar.

 

 

Genellikle Kendimi Mutlu Hissederim

Aile yapısı

N

Mean Rank

Sum of Ranks

Test Statistics

Demokratik  İlgisiz

213              17

Öğrenci, veli, verilen eğitimler, kesilen faturalara ait ayrıntılı istatistik çıkartın.

112,64    151,38

23991,5  2573,50

Mann-Whitney U                          Wilcoxon W                                                Z                                                                       Asymp. Sig. (2-tailed)

1200,5 23991,5        -2,726   ,006

Bireysel özelliklerimden dolayı dışlanmış hissederim

Otoriter

İlgisiz

51

17

36,86

27,41

1880,00

466,00

Mann-Whitney U                          Wilcoxon W                                                Z                                                                       Asymp. Sig. (2-tailed)

Öğrenci ve Veli bilgilerinin kolayca takip edin.

313,000

466,000

-2,169

,030

Demokratik

İlgisiz

214

17

118,62

83,03

25384,5

1411,50

Mann-Whitney U                          Wilcoxon W                                                Z                                                                       Asymp. Sig. (2-tailed)

1258,500

1411,500

-3,118

,002

Sahip olduğum imkânları aileme borçluyum

Otoriter

İlgisiz

51

17

31,61

43,18

1612,00

734,00

Mann-Whitney U                          Wilcoxon W                                                Z                                                                       Asymp. Sig. (2-tailed)

Bireysellleştirilmş Eğitim Proğramını(BEP) kolayca hazırlayın.

286,000

1612,000

-2,611

,009

Demokratik

İlgisiz

214

17

113,33

149,62

24252,5

2543,50

Mann-Whitney U                          Wilcoxon W                                                Z                                                                       Asymp. Sig. (2-tailed)

1247,50 24252,50

-2,759

,006

Özgüven sahibiyim

Otoriter

Demokratik

51

214

153,71

128,07

7839,00

27406,0

Mann-Whitney U                          Wilcoxon W                                                Z                                                                       Asymp. Sig. (2-tailed)

Öğrenci, veli, verilen eğitimler, kesilen faturalara ait ayrıntılı istatistik çıkartın.

4401,00

27406,00

-2,767

,006

Türkiye’de politik uygulamaların altında ezildiğimi düşünürüm

Otoriter

Demokratik

51

213

159,35

126,07

8127,00

26853,0

Mann-Whitney U                          Wilcoxon W                                                Z                                                                       Asymp. Sig. (2-tailed)

4062,00

26853,00

-3,068

,002

Otoriter

İlgisiz

51

16

36,91

24,72

1882,50

395,50

Mann-Whitney U                          Wilcoxon W                                                Z                                                                       Asymp. Sig. (2-tailed)

Öğrencilere verilen eğitimleri(terapileri) MEBBİS"e otomatik aktarın.

259,500

395,500

-2,337

,019

Türkiye’de kendimi emniyette hissederim

Otoriter

Demokratik

51

211

111,48

136,34

5685,50

28767,5

Mann-Whitney U                          Wilcoxon W                                                Z                                                                       Asymp. Sig. (2-tailed)

4359,500

5685,500

-2,519

,012

Türkiye’de başıma geleceklerden endişe ediyorum

Otoriter

Demokratik

51

213

150,58

128,17

7679,50

27300,50

Mann-Whitney U                          Wilcoxon W                                                Z                                                                       Asymp. Sig. (2-tailed)

Performans Takip Formu (PKT) eğitmenleriniz internet üzerinden girsin, siz sadece çıktıları alın.

4509,50

27300,50

-2,309

,021

Türkiye’de sosyal kutuplaşmanın artacağını düşünüyorum

Otoriter

Demokratik

51

214

158,27

126,98

8072,00

27173,00

Mann-Whitney U                          Wilcoxon W                                                Z                                                                       Asymp. Sig. (2-tailed)

4168,00

27173,00

-3,332

,001

Son zamanlarda yaşanan olaylar beni tedirgin ediyor

Otoriter

Demokratik

51

214

151,86

128,50

7745,00

27500,00

Mann-Whitney U                          Wilcoxon W                                                Z                                                                       Asymp. Sig. (2-tailed)

Bireysellleştirilmş Eğitim Proğramını(BEP) kolayca hazırlayın.

4495,00

27500,00

-2,995

,003

 

 • Yapılan Kruskal Wallis H testi ile katılımcıların ‘Genellikle mutlu hissederim’ maddesi katılımcıların aile yapılarına göre farklılaşmaktadır, X2(2,N=281)=8,521, p<.05. Yapılan Mann-Whitney U testi sonuçlarına göre, demokratik aile yapısına sahip katılımcıların (Mdn=1), ilgisiz aile yapısına sahip katılımcılara (Mdn=2) göre kendilerini daha mutlu hissettiği sonucuna ulaşılmıştır. (Bkz. Tablo1)
 • Yapılan Kruskal Wallis H testi ile katılımcıların ‘Bireysel özelliklerimden dolayı dışlanmış hissederim’ maddesi katılımcıların aile yapılarına göre farklılaşmaktadır, X2(2,n=282)=9,796, p<.05. Yapılan Mann-Whitney U testi sonuçlarına göre, ilgisiz aile yapısına sahip katılımcılar (Mdn=3), hem otoriter aile yapısı (Mdn=3) hem de demokratik aile yapısına sahip katılımcılara (Mdn=3) göre daha fazla dışlanmaktadır. (Bkz. Tablo1)
 • Yapılan Kruskal Wallis H testi ile katılımcıların ‘Sahip olduğum imkânları aileme borçlu olduğumu düşünürüm.’ Maddesi katılımcıların aile yapılarına göre farklılaşmaktadır, X2(2,n=282)= 8,425, P<.05 Yapılan Yapılan Mann-Whitney U testi sonuçlarına göre, ilgisiz aile yapısına sahip katılımcılar (Mdn=2), otoriter  aile yapısı (Mdn=1) ve demokratik aile yapılarına sahip katılımcılara (Mdn=1) göre sahip olduğu imkanları daha az ailesine borçlu hissetmektedirler. (Bkz. Tablo1)
 •  Yapılan Kruskal Wallis H testi ile katılımcıların ‘Özgüven sahibiyim’ maddesi katılımcıların aile yapılarına göre farklılaşmaktadır, X2(2,N=282)=9,505 ,p<.05, Yapılan Mann-Whitney U testi sonuçlarına göre, demokratik aile yapısına sahip katılımcıların (Mdn=1), otoriter aile yapısına sahip katılımcılardan (Mdn=1)daha fazla özgüven sahibi olduğu sonucuna ulaşılmıştır. (Bkz. Tablo1)
 • Yapılan Kruskal Wallis H testi ile katılımcıların ‘Türkiye’de politik uygulamaların altında ezildiğimi düşünürüm’ maddesi aile yapılarına göre farklılaşmaktadır, X2(2,N=280)= 11,048, p<.05. Yapılan Mann-Whitney U testi sonuçlarına göre, otoriter aile yapısına sahip katılımcıların (Mdn=2), demokratik (Mdn=1) ve ilgisiz aile yapısına sahip katılımcılara (Mdn=1) göre politik uygulamalar altında daha az ezildiği sonucuna ulaşılmıştır. (Bkz. Tablo1)
 • Yapılan Kruskal Wallis H testi ile katılımcıların ‘Türkiye’de kendimi emniyette hissederim’ maddesi aile yapılarına göre farklılaşmaktadır. X2(2,n=279)= 6,366, p<.05 Yapılan Mann-Whitney U testi sonuçlarına göre, otoriter aile yapısına sahip katılımcıların (Mdn=3), demokratik aile yapısına  sahip katılımcılara (Mdn=3) göre daha fazla emniyette hissettikleri bulunmuştur. (Bkz. Tablo1)
 • Yapılan Kruskal Wallis H testi ile katılımcıların ‘Türkiye’de başıma geleceklerden endişe ediyorum’ maddesi aile yapılarına göre farklılaşmaktadır, X2(2,n=281)= 6,294, p<.05, Yapılan Mann-Whitney U testi sonuçlarına göre, otoriter aile yapısına sahip katılımcıların (Mdn=1), demokratik aile yapısına sahip katılımcılara (Mdn=1) göre daha az endişeli olduğu bulunmuştur. (Bkz. Tablo1)
 • Yapılan Kruskal Wallis H testi ile katılımcıların ‘Türkiye’de sosyal kutuplaşmanın artacağını düşünüyorum’ maddesi aile yapılarına göre farklılaşmaktadır, X2(2,n=282)= 11,496, p<.05 Yapılan Mann-Whitney U testi sonuçlarına göre, demokratik aile yapısına sahip katılımcıların (Mdn=1) otoriter aile yapısına sahip katılımcılara (Mdn=1) göre sosyal kutuplaşmanın artacağını daha fazla düşündükleri görülmüştür. (Bkz. Tablo1)
 • Yapılan Kruskal Wallis H testi ile katılımcıların ‘Son zamanlarda yaşanan olaylar beni tedirgin ediyor’ maddesi aile yapılarına göre farklılaşmaktadır, X2(2,n=282)= 10,256, p<.05 Yapılan Mann-Whitney U testi sonuçlarına göre, otoriter aile yapısına sahip katılımcılar (Mdn=1), demokratik aile yapısına sahip katılımcılara (Mdn=1)  göre son zamanlarda yaşanan olaylardan daha az tedirgin olduğu sonucuna ulaşılmıştır. (Bkz. Tablo1)

IV.              Fakültelere Göre Bireysel ve Sosyo-politik Yaklaşımlara İlişkin Farklılaşmalar

 

Bireysellleştirilmş Eğitim Proğramını(BEP) kolayca hazırlayın.

Yapılan Kruskal Wallis H testi analizi ile katılımcıların eğitim gördükleri fakülteler ile likert maddeleri arasında anlamlı bir farklılaşma olduğu görülmüştür. ‘Türkiye’de sosyal kutuplaşmanın artacağını düşünürüm’, ‘Üniversitede aldığım eğitimin yeterli olduğunu düşünürüm’ ve ‘Genellikle maddi imkanlarımı yetersiz bulurum’ maddelerinde anlamlı farklılaşma olduğu sonucuna ulaşılmıştır.

Tablo 2. Fakültelere göre Sosyal Kutuplaşmanın Artacağını Düşünürüm ifadesine verilen cevaplara ilişkin farklılaşmalar.

Fakülteler

N

Mean Rank

Sum of Ranks

Konservatuar

Fen Fakültesi

41

41

47,00

36,00

1927,00

1476,00

Tıp

Fen Fakültesi

40

41

45,05

37,05

1802,00

1519,00

Tıp

İİBF

40

37

43,31

34,34

1732,50

1270,50

Konservatuar

İİBF

41

37

45,18

33,20

1852,50

1228,50

Mühendislik

Konservatuar

42

41

37,46

46,65

1573,50

1912,50

Edebiyat Fak.

Konservatuar

41

41

36,65

46,35

1502,50

1900,50

 

 • Yapılan Kruskal Wallis H testi sonucunda ‘Türkiye’de sosyal kutuplaşmanın artacağını düşünürüm’ maddesi ile fakülteler arasında anlamlı bir farklılaşma vardır,  X2(2,N=282)=14,573, p<.05. Yapılan Mann-Whitney U testi sonucunda, Konservatuvar Fakültesi öğrencileri (Mdn=1) Fen Fakültesi öğrencilerine (Mdn=1) göre Türkiye’de sosyal kutuplaşmanın artacağını daha fazla düşünmektedirler. Tıp Fakültesi öğrencileri (Mdn=1) Fen Fakültesi öğrencilerine (Mdn=1) göre sosyal kutuplaşmanın artacağını daha az düşünmektedirler. İİBF(İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi)  öğrencilerinin (Mdn=1) hem Tıp Fakültesi (Mdn=1) hem de Konservatuvar Fakültesi öğrencilerine (Mdn=1) göre sosyal kutuplaşmanın artacağını daha fazla düşündükleri sonucuna ulaşıldı. Konservatuvar Fakültesi öğrencilerinin (Mdn=1) ise Mühendislik Fakültesi öğrencilerine (Mdn=1) ve Edebiyat Fakültesi öğrencilerine (Mdn=1) göre sosyal kutuplaşmanın artacağını daha fazla düşünmekte oldukları sonucuna ulaşıldı.(Bkz. Tablo2)

 

Performans Takip Formu (PKT) eğitmenleriniz internet üzerinden girsin, siz sadece çıktıları alın.

 

 

 

 

 

 

 

Tablo 3. Fakültelere göre Üniversite Eğitimimin Yeterli Olduğunu Düşünürüm ifadesine verilen cevaplara ilişkin farklılaşmalar

Fakülteler

N

Mean Rank

Sum of Ranks

Konservatuar

Fen Fakültesi

41

41

35,38

47,62

                                      1450,50

1952,50

Tıp

Fen Fakültesi

40

41

                                    35,86

46,01

                                      1434,50

1886,50

Tıp

İİBF

40

37

33,29

45,18

1331,50

1671,50

Konservatuar

İİBF

41

37

                                    32,88

46,84

                                      1348,00

1733,00

Mühendislik

Konservatuar

42

41

                                   48,35

35,50

2030,50

1455,50

Edebiyat

Konservatuar

41

41

                                    51,48

Öğrenci, veli, verilen eğitimler, kesilen faturalara ait ayrıntılı istatistik çıkartın.
31,52

2110,50

1292,50

MYO

Edebiyat

              40

41

                                34,66

47,18

                                  1386,50

1934,50

Tıp

Edebiyat

40

41

31,91

49,87

1276,50

2044,50

                           Mühendislik             

Tıp

          42

40

                                46,74

36,00

                                 1963,00

1440,00

 

 • Yapılan Kruskal Wallis H testi ile ‘Üniversitede aldığım eğitimin yeterli olduğunu düşünürüm maddesi fakülteler arasında anlamlı şekilde farklılaşmaktadır,  X2(2,N=282)=25,589, p<.05. Yapılan Mann-Whitney U testi sonucunda, Fen Fakültesi öğrencilerinin (Mdn=2), Konservatuvar Fakültesi öğrencilerine (Mdn=2) ve Tıp Fakültesi öğrencilerine (Mdn=2) göre üniversitede aldıkları eğitimin daha az yeterli olduğunu düşündükleri sonucuna varıldı. İİBF Fakültesi öğrencilerinin(Mdn=2), Tıp Fakültesi öğrencileri (Mdn=2) ve Konservatuvar Fakültesi öğrencilerine (Mdn=2) göre üniversite eğitiminin daha az yeterli bulduğu sonucuna ulaşıldı. Konservatuvar Fakültesi öğrencileri (Mdn=2) Mühendislik Fakültesi öğrencileri (Mdn=2) ve Edebiyat Fakültesi öğrencilerine (Mdn=3) göre aldıkları eğitimi daha fazla yeterli bulmaktadırlar. Edebiyat Fakültesi öğrencilerinin (Mdn=3) MYO (Meslek Yüksek Okulu) öğrencileri (Mdn=2) ve Tıp Fakültesi öğrencilerine (Mdn=2) göre üniversitede aldıkları eğitimi daha az yeterli bulmaktadırlar. Son olarak, Tıp Fakültesi öğrencileri (Mdn=2) ise Mühendislik Fakültesi öğrencilerine  (Mdn=2) göre aldıkları eğitimi daha fazla yeterli bulmaktadırlar.(Bkz. Tablo3)

Tablo 4. Fakültelere göre Maddi İmkânlarımı Yetersiz Bulurum ifadesine verilen cevaplara ilişkin farklılaşmalar

Öğrencilere verilen eğitimleri(terapileri) MEBBİS"e otomatik aktarın.

Fakülteler

N

Mean Rank

Sum of Ranks

Konservatuar

İİBF

41

37

33,06

46,64

1355,50

1725,50

Konservatuar

Fen Fak.

41

41

34,59

48,41

1418,00

1985,00

MYO

Konservatuar

40

41

47,05

35,10

1882,00

1439,00

Mühendislik

Konservatuar

42

41

49,67

34,15

2086,00

1400,00

Tıp

Konservatuar

40

41

49,13

33,07

1965,00

1356,00

Mühendislik

Edebiyat

42

41

46,86

37,02

1968,00

1518,00

Tıp

Edebiyat

40

41

46,39

35,74

1855,50

1465,50

 

 • Yapılan Kruskal Wallis H testi ile ‘Genellikle maddi imkanlarımı yetersiz bulurum’ maddesi fakülteler arasında anlamlı şekilde farklılaşmaktadır,  X2(2,N=282)=13,246. p<.05.  Yapılan Mann-Whitney U testi sonucunda, Konservatuvar Fakültesi öğrencileri (Mdn=1) İİBF’ye (Mdn=3) ve Fen Fakültesi öğrencilerine (Mdn=3) göre maddi imkanlarını daha fazla yetersiz bulmaktadırlar. Konservatuvar Fakültesi öğrencilerinin (Mdn=1), MYO Fakültesi öğrencilerine (Mdn=2,5) ,Mühendislik Fakültesi öğrencilerine (Mdn=3) ve Tıp Fakültesi öğrencilerine (Mdn=3) göre maddi imkanlarını daha yeterli buldukları görülmüştür. Edebiyat Fakültesi öğrencileri (Mdn=2)  Mühendislik Fakültesi öğrencilerine (Mdn=3) ve Tıp Fakültesi öğrencilerine (Mdn=3) göre maddi imkanlarını daha yetersiz bulmaktadırlar.(Bkz. Tablo4)

V.                 Politik Skala Likert

 

Yapılan Kruskal Wallis H testi ile katılımcıların likert maddelerine verdikleri cevapların, politik skalada kendilerini ait hissettikleri yere göre farklılaşıp farklılaşmadığı analiz edildi. Anlamlı farklılaşma bulundu. Buna göre, ‘‘Türkiye’de politik uygulamaların altında ezildiğimi düşünürüm’’, ‘‘genellikle devlete güvenim vardır’’, ‘‘Türkiye’de kendimi emniyette hissederim’’, ‘‘ kalabalık yerlere gitmekten kaçınırım’’, ‘‘Türkiye’de başıma geleceklerden endişe ediyorum’’, ‘‘genellikle fırsatları değerlendiremediğimi düşünürüm’’, ‘‘toplumsal olaylara ilişkin yargılarımı açıklamaktan çekinirim’’, ‘‘Türkiye’de sosyal kutuplaşmanın artacağını düşünürüm’’ ve ‘‘son zamanlarda yaşanan olaylar beni tedirgin ediyor’’ maddelerine verilen cevapların, katılımcıların politik skalada kendilerini ait hissettikleri yere göre değiştiği görülmüştür.

Kurumunuza ait program, modül sınırlamalarını siz değil, otomasyonunuz takip etsin.

Tablo 5. Politik skalaya göre Genellikle fırsatları değerlendiremediğimi düşünürüm ifadesine verilen cevaplara ilişkin farklılaşmalar

Fakülteler

N

Mean Rank

Sum of Ranks

Sol

Sağ

98

21

57,27

72,76

5612,00

1528,00

Ilımlı

Sağ

69

21

42,86

54,17

2957,50

1137,50

İlgilenmiyor

Sağ

91

21

52,29

74,74

4758,50

1569,50

İlgilenmiyor

Sol

91

98

86,50

102,89

7871,50

10083,50

 

 • Yapılan Kruskal Wallis H testi ile katılımcıların ‘Genellikle fırsatları değerlendiremediğimi düşünürüm’ maddesi politik skalaya göre farklılaşmaktadır,X2(3,N=279)=11,89, p<.05.  Buna göre, politik skalada kendilerini sağ görüşte konumlandıranların (Mdn=3) sol görüşlüler (Mdn=2), ılımlılar (Mdn=2) ve politikayla ilgilenmeyenlere  (Mdn=2) göre fırsatları daha az değerlendirdikleri bulunmuştur. Aynı zamanda politikayla ilgilenmeyen katılımcıların (Mdn=2), sol görüşlü katılımcılara (Mdn=2) göre fırsatları daha çok değerlendirdiklerini düşündükleri bulunmuştur. (Bkz. Tablo5)

 

KAYNAKLAR

Anderson, G. L., & Jones, F. (2000). Knowledge generation in educational administration from the inside out: The promise and perils of site-based, administrator research. Educational Administration Quarterly, 36(3), 428- 464. (akt; Örücü, Şimşek, 2011). Bilgin, M. (2000). Üniversite Öğrencilerinin Sorunları ile Değerleri Arasındaki İlişkilerin İncelenmesi. Çukurova Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 2, 18-25. Culbertson, J. A. (1988). A century's quest for a knowledge base. In N. J. Boyan (Ed.). In Handbook of research in educational administration (pp. 3-26). NY: Longman. (akt; Örücü, Şimşek, 2011). Dursun, S. ve Karagün, E.(2012). Öğretmen Adaylarının Mesleki Kaygı Düzeylerinin İncelenmesi: Kocaeli Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu Son Sınıf Öğrencileri Üzerine Bir Araştırma. Kocaeli Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 24, 93-112. Kurt, G.(2007). Ridit Analizi ve Üniversite Öğrencilerinin Gelecek Kaygılarının İncelenmesi Üzerine Bir Uygulama. Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 8(2), 193-206. Mütevellioğlu M., Zanbak M., Mert M. (2010). İşsizlik, Üniversiteli Gençlik ve Gelecek: Bir Alan Araştırmasının Bulguları. C.Ü. İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi,11(1). Oplatka, I. (2007). The scholarship of educational management: Reflections from the 2006 CCEAM Conference. International Studies in Educational Administration, 35(1), 92-104. (akt; Örücü, Şimşek, 2011). Öner, N. (1977). Durumluk ve Sürekli Kaygı Envanterinin Türk Toplumundaki Geçerliliği, Yayınlanmış Doktora Tezi, Ankara. Örücü D., Şimşek H. (2011). Akademisyenlerin Gözünden Türkiye'de Eğitim Yönetiminin Akademik Durumu: Nitel Bir Analiz. Kuram ve Uygulamada Eğitim Yönetimi 17(2), 167-197. Tuncer, M.(2011). Yükseköğretim Gençliğinin Gelecek Beklentileri Üzerine Bir Araştırma. Turkish Studies, 6(2),935-948. Tümerdem R., Dicle Üniversitesi Eğitim Fakültesi ve Fen-Edebiyat Fakültesi Kimya Son Sınıf Öğrencilerinin Kaygılarını Etkileyen Etmenler, Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi, 6(20), (32-45).

Yorumlar (0)

Henüz yorum yapılmadı
Üyelik Gerekli

Yorum yapanları görebilmek ve yorum yapabilmek için üye girişi yapmanız gerekmektedir.

Psikolog

Ücretsiz İş İlanı
Özel eğitim ve sağlığın ortak paydası olan Rehabilitasyon.com adresinin sektöre özel iş veren ile iş arayan arasında ne kadar iyi bir köprü olduğunu görebilmeniz için çok kısa süreliğini ÜCRETSİZ bir İş İlanı verebilirsiniz.
Yenilenen EÇOP'u Denediniz mi?
Engelli Çocuklar Otomasyon Programı (EÇOP) yenilendi, Demo indirip anında, MEBBİS'den bilgilerinizi yükleyerek hemen kullanmaya başlayabilirsiniz.
ÜCRETSİZ demoyu hemen indirin ve yükleyin.
 • SINIRSIZ Kullanıcı ve Öğrenci
 • Veritabanı sunucu hizmeti
 • Uzak sunucuya otomatik yedekleme
 • Web tabanlı veya Masaüstü kullanımı
 • MEBBİS otomatik veri aktarımı
 • PKT, KDF ve diğer formların kolayca üretimi
 • Bir yıl ücretsiz teknik destek
İş Arayanlar

iş arayan 1300 kişi var. Hemen irtibata geçerek personel eksikliğinizi tamamlayın.

Bugün

Dilara Ö.
Psikolog

Bugün

Melek U.
Psikolog

Dün

Dilek G.
Çocuk Gelişimcisi

Dün

Özge K.
Psikolog

Dün

Sergen B.
Psikolog

Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezinizde bir otomasyon programına ihtiyacınız mı var?
Engelli Çocuklar Otomasyon Programı (EÇOP) yenilendi, Demo indirip anında, MEBBİS'den bilgilerinizi yükleyerek hemen kullanmaya başlayabilirsiniz.
1 Aylık ÜCRETSİZ DEMO'yu hemen indirin ve yükleyin.
 • SINIRSIZ Kullanıcı ve Öğrenci
 • Veritabanı sunucu hizmeti
 • Uzak sunucuya otomatik yedekleme
 • Web tabanlı veya Masaüstü kullanımı
 • MEBBİS otomatik veri aktarımı
 • PKT, KDF ve diğer formların kolayca üretimi
 • Bir yıl ücretsiz teknik destek
Ayrıntılı bilgi için burayı tıklayın.