Mevzuat

Rehabilitasyon Mevzuatı
1.01. Türkiye Cumhuriyeti Anayasası
2.01. Özürlüler ve Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun 2.02. 65 Yaşını Doldurmuş Muhtaç, Güçsüz ve Kimsesiz Türk Vatandaşlarına Aylık Bağlanması Hakkında Kanun 2.03. Belediye Kanunu 2.04. Büyükşehir Belediyesi Kanun 2.05. Deniz İş Kanunu 2.06. Devlet Memurları Kanunu 2.07. Emlak Vergisi Kanunu 2.08. Esnaf ve Sanatkarlar ve Diğer Bağımsız Çalışanlar Sosyal Sigortalar Kurumu Kanunu 2.09. Evrensel Hizmetin Sağlanması ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun 2.10. Gelir Vergisi Kanunu 2.11. Gümrük Kanunu 2.12. Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğünün Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun 2.13. İl Özel İdaresi Kanunu 2.14. İlköğretim ve Eğitim Kanunu 2.15. İmar Kanunu 2.16. İş Kanunu 2.17. Kalıtsal Hastalıklarla Mücadele Kanunu 2.18. Karayolları Trafik Kanunu 2.19. Kat Mülkiyeti Kanunu 2.20. Katma Değer Vergisi Kanunu 2.21. Mesleki Eğitim Kanunu 2.22. Milli Eğitim Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun 2.23. Milli Eğitim Temel Kanunu 2.24. Motorlu Taşıtlar Vergisi Kanunu 2.25. Noterlik Kanunu 2.26. Nüfus Hizmetleri Kanunu 2.27. Özel Öğretim Kurumları Kanunu 2.28. Özel Tüketim Vergisi Kanunu 2.29. Özelleştirme Uygulamaları Hakkında Kanun 2.30. Radyo ve Televizyonların Kuruluş ve Yayınları Hakkında Kanun 2.31. Sağlık Hizmetleri Temel Kanunu 2.32. Seçimlerin Temel Hükümleri ve Seçmen Kütükleri Hakkında Kanun 2.33. Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu Kanunu 2.34. Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışmayı Teşvik Kanunu 2.35. Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu 2.36. Sosyal Sigortalar Kanunu 2.37. Terörle Mücadele Kanunu 2.38. Türk Ceza Kanunu 2.39. Türk Medenî Kanunu 2.40. Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanunu 2.41. Ulaştırma Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun 2.42. Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun 2.43. Özel Öğretim Kurumları Kanunu
3.1. Özürlüler İdaresi Başkanlığı Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname 3.2. Özel Eğitim Hakkında Kanun Hükmünde Kararname
4.01. 65 Yaşını Doldurmuş Muhtaç, Güçsüz ve Kimsesiz Türk Vatandaşları İle Özürlü ve Muhtaç Türk Vatandaşlarına Aylık Bağlanması Hakkında Yönetmelik 4.02. Bakıma Muhtaç Özürlülere Yönelik Resmî Kurum ve Kuruluşlar Bakım Merkezleri Yönetmeliği 4.03. Bakıma Muhtaç Özürlülerin Tespiti ve Bakım Hizmeti Esaslarının Belirlenmesine İlişkin Yönetmelik 4.04. Bakıma Muhtaç Özürlülere Yönelik Özel Bakım Merkezleri Yönetmeliği 4.05. Başbakanlık Vakıflar Genel Müdürlüğü Muhtaç Aylığı ve Vakıf İmaret Yönetmeliği 4.06. Büyükşehir Belediyeleri Özürlü Hizmet Birimleri Yönetmeliği 4.07. İşaret Dili Tercümanlığı Hizmeti Verecek Personelin Yetiştirilmesi İle Çalışma Esasları Hakkında Yönetmelik 4.08. Kamu Kurum ve Kuruluşlarında İşçi Olarak İstihdam Edilecek Özürlü ve Eski Hükümlülere Uygulanacak Sınav Yönetmeliği 4.09. Karayolu Taşıma Yönetmeliği 4.10. Karayolları Trafik Yönetmeliği 4.11. Korumalı İşyerleri Hakkında Yönetmelik 4.12. Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğü Sayısal Oyunlar Yönetmeliği 4.13. Ödeme Gücü Olmayan Vatandaşların Tedavi Giderlerinin Devlet Tarafından Karşılanması ve Yeşil Kart Uygulaması Hakkında Yönetmelik 4.14. Özel Eğitim Hizmetleri Yönetmeliği 4.15. Özel Mesleki Rehabilitasyon Merkezleri Hakkında Yönetmelik 4.16. Özürlü, Eski Hükümlü ve Terör Mağduru İstihdamı Hakkında Yönetmelik 4.17. Özürlü ve Eski Hükümlü Çalıştırmayan İşverenlerden Ceza Olarak Kesilen Paraları Kullanmaya Yetkili Komisyonun Kuruluşu İle Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik 4.18. Özürlüler Veritabanı Oluşturulmasına ve Özürlülük Bilgisinin Nüfus Cüzdanında Yer Almasına Dair Yönetmelik 4.19. Özürlülerin Devlet Memurluğuna Alınma Şartları İle Yapılacak Yarışma Sınavları Hakkında Yönetmelik 4.20. Özürlülük Ölçütü, Sınıflandırması ve Özürlülere Verilecek Sağlık Kurulu Raporları Hakkında Yönetmelik 4.21. Sakatlık İndiriminden Yararlanacak Hizmet Erbabının Sakatlık Derecelerinin Tespit Şekli İle Uygulanması Hakkında Yönetmelik 4.22. Sürücü Adayları ve Sürücülerde Aranacak Sağlık Şartları İle Muayenelerine Dair Yönetmelik 4.23. Terör Eylemleri Nedeniyle Şehit ve Malul Olanların Yakınlarının ve Çalışabilecek Durumdaki Malullerin Kamu Kurum ve Kuruluşlarında İstihdamı Hakkında Yönetmelik 4.24. Türk İşaret Dili Sisteminin Oluşturulması ve Uygulanmasına Yönelik Usul ve Esasların Belirlenmesine İlişkin Yönetmelik 4.25. Yapılarda Özürlülerin Kullanımına Yönelik Proje Tadili Komisyonları Teşkili, Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik