REKREASYON UZMANLARININ REHABİLİTASYON MERKEZLERİNDEKİ GÖREVLERİ


21-09-2006 |

REKREASYON UZMANLARININ REHABİLİTASYON MERKEZLERİNDEKİ GÖREVLERİ

REKREASYON UZMANLARININ REHABİLİTASYON MERKEZLERİNDEKİ GÖREVLERİ

ÖZET

Ülkemizde Engelliler Kanun Taslağı’nda meydana gelen değişikliklerden sonra, engelli bireylerin topluma kazandırılması, vergi veren bireyler olması, devletten hizmet alan değil; devlete hizmet eden bireyler olarak yetiştirilmesi amacı ile başta özel okullar olmak üzere birçok iyileştirme (rehabilitasyon) ve eğitim kurumları hizmet vermeye başlamıştır. Bu süreç ülkemizde o kadar çok hızlı ilerlemiştir ki; kısa sürede birçok ilde iyileştirme merkezleri eğitim vermeye başlamıştır. Yine kısa süre içerisinde bu okullara yenileri eklenmiş ve her ilde en az on tane özel iyileştirme merkezi açılmıştır. Sürecin bu kadar çok hızlı işlemesinin en büyük nedeni şüphesiz ki engelli bireyin eğitimi için gerekli olan bütün masrafın devlet tarafından karşılanmasıdır. Özellikle maddi durumu yetersiz olan ailelerin engelli çocukları bu yasadan sonra iyileştirme merkezlerinde eğitim almaya başlamıştır.

Sürecin bu kadar hızlı ilerlemesi her yönü ile engelli bireylerin rehabilitasyonunu olumlu yönde etkilemiştir. Okulların sayılarının artması beraberinde rekabeti getirmiş ve bu rekabet sonunda hem eğitim kalitesi sürekli olarak yükselmiş hem de en ücra köşelerde evlerine kapatılan engelli bireylerin eğitim almasına imkân sağlamıştır.

Rehabilitasyon merkezlerinde engelli bireylerin eğitimi bir bütün olarak yürütülmektedir. Fiziksel gelişim, zihinsel gelişim, motorik gelişim ve sosyal gelişim iyileştirme merkezlerinde bir bütün halinde öğrencilerin bireysel özelliklerine göre uygulatılmaktadır. Bunun yanında birçok iyileştirme merkezinde engelli bireylerin ailelerine yönelik olarak eğitim verilmesi ve aileleri konu ile ilgili olarak bilgilendirilmesi iyileştirme merkezlerinin diğer bir eğitim alanına girmektedir.

Rehabilitasyon merkezlerinde eğitim alan öğrenciler bireysel özelliklerine göre sınıflandırılmakta ve çocuğa uygun eğitim programları hazırlanmaktadır. Rehabilitasyon merkezlerinde eğitim alan öğrencilerin, fiziksel, bedensel ve motorsal gelişişimi için çeşitli uzmanlar görev almaktadır. İyileştirme merkezinde eğitim alan öğrencilere genellikle bir saat bireysel bir saat ise grup eğitimi verilmektedir.

Öğrencilere verilen eğitimleri(terapileri) MEBBİS"e otomatik aktarın.

Rehabilitasyon merkezlerinde eğitim alan öğrencilerin sosyal gelişimlerine katkı sağlanabilmesi için rekreasyon uzmanlarına ihtiyaç bulunmaktadır. Rekreasyon uzmanları öğrenicilerin hem fiziksel gelişimlerine katkı sağlayıcı hem de sosyal gelişimlerine katı sağlayıcı aktiviteleri bir bütün olarak öğrencilere uygulatmaktadır. Uygulatmış olduğu aktiviteler ile öğrencilerin fiziksel gelişimlerine katkı sağlamakta, uygulama alanları olarak da öğrencilerin sosyal gelişimlerine katkı sağlamaktadır. Rehabilitasyon merkezleri ve hazırlanan yeni yasa rekreasyon uzmanlarını “Terapatik Rekreasyon Uzmanı” olarak tanımlamaktadır.  Fakat burada önemli olan Milli Eğitim Bakanlığının Rekreasyon Uzmanlarına hala imza yetkisi vermenmiş olmasıdır. Kanun taslağında: Rehabilitasyon Ekibi bölümünde “Terapatik Rekreasyon” tanımı bulunmasına karşı rekreasyon uzmanlarının hala imza yetkisi çıkarılmamıştır. Bu durumda öğrencilerin sosyal ve fiziksel gelişimlerine katkı sağlayan rekreasyon uzmanları rehabilitasyon merkezlerinde çalışmakta zorlanmaktadır. Talha DÜLGERBAKİ: Terapatik Rekreasyon Uzmanı-Kocaeli–2006-talhadulgerbaki@mynet.com

GENEL BİLGİLER

Rehabilitasyon merkezlerinde engelli öğrencilerin eğitimleri bir bütün olarak verilmektedir. Fiziksel gelişim sosyal gelişim, motorsal gelişim vb. Rehabilitasyon merkezlerinde görev alacak Rekreasyon Uzmanlarının yani Terapatik Rekreasyon Uzmanlarının öğrencilerin fiziksel ve sosyal gelişimlerine katkı sağlamaya yönelik eğitim vereceği düşünüldüğünde; Terapatik Rekreasyon uzmanlarının iyileştirme (rehabilitasyon) merkezlerinde görevli olan bütün uzmanlar ile ortak bir çalışma yürütmesi gerekmektedir. Öğrencilerin fiziksel gelişimlerine yönelik eğitim veren fizyoterapistler, eğitim ve öğretim konusunda eğitim veren özel eğitim uzmanları, öğrencilerin davranışlarını kontrol eden psikologlar vb. bütün uzmanlar ile ortak bir çalışma içerisinde olması gerekmektedir. 

Öğrenci ve Veli bilgilerinin kolayca takip edin.

Terapatik Rekreasyon Uzmanları öğrenci hakkında uzman öğretmenlerden alınacak bilgilere göre öğrencileri fiziksel durumuna göre, psikolojik durumuna göre, kas gücüne göre, yaşına ve cinsiyetine göre sınıflandırma yapmalıdır. Bu sınıflandırmaların ardından öğrencileri uygulayabilecekleri aktivitelere yönlendirecekler. Uygulatılacak aktivitelerde fiziksel ve sosyal gelişim birlikte düşünülmeli ve organizasyon bu iki gelişim üzerinde inşa edilmelidir.

Terapatik Rekreasyon uzmanları uzman öğretmenlerden gerekli bilgileri aldıktan sonra çocuğun hangi aktiviteye yönlendirileceğini yapacağı birkaç küçük test ile tespit edebilir. Örneğin çocuğun eline bir top verilir ve topa vurması ya da topu atması istenir. Eğer çocuk bu aktiviteleri rahat bir şekilde uygulayabiliyorsa o çocuğu takım sporlarına yönlendirebilir. Eğer çocuk topa vurmakta zorlanıyor veya topa vuramıyorsa, çocuğun eline küçük bir top verilir ve topu kendisine ya da duvara atması istenir. Eğer çocuk bunu da yapamıyorsa bu sefer kültürel içerikli olan tiyatro, drama vb aktiviteler yönlendirilir.

Bu yönlendirmelerde çocukların bireysel özellikleri mutlaka göz önünde bulundurulmalıdır. Eğer çocuk yürümekte zorlanıyor ise ve yürümekten çok fazla hoşlanmıyor ise bu çocuğa öncelikle ne gibi aktiviteleri yapmaktan hoşlandığı sorulur. Çocuktan alınan bilgi yetersiz ya da eksik ise bu sefer ailesine danışılır ve ailesinden bilgi alınır. Çocuk hakkında gerekli bilgi alındıktan sonra çocuğun severek yaptığı aktiviteler, çocuğun fiziksel ve sosyal gelişimine uygun olarak programlanır. Örneğin yürümekte zorlanan ve yürümesini sevmeyen bir öğrenci tiyatro oynamaktan ya da kâğıt boyamaktan hoşlanıyor ise bu çocuğa tiyatro oyununda koşan adam rolü verilir ve bu şeklide çocuğun severek ve isteyerek koşması sağlanır. Ya da çocuğun bacak kaslarını geliştirmek için çocuğun ayakta resim yapması istenir. Resim kâğıdını duvara sabitleyerek bu aktivite uygulatılır.

Öğrenciye verilen eğitim modüllerinin sınır kontrolü otomatik yapın.

Bu ve buna benzer örnekler daha da artırılabilir. Burada önemli olan Terapatik Rekreasyon uzmanının çocuk hakkında yeterince bilgi alması ve çocuğa uygun olan aktiviteyi çocuğun yapmakta zorlandığı hareketlere yönelik olarak programlaması gerekmektedir.

Terapatik rekreasyon uzmanları gerekli sınıflandırmaları yaptıktan sonra yine yukarıda belirtmiş olduğumuz uzmanlar ile sürekli irtibat halinde olacak. Eğer ki seçmiş olduğu aktivitelerin uygulatılmasında herhangi bir sorun yaşıyorsa ya da aktiviteyi uygulatıyorken zorlanıyorsa yine uzman öğretmenlerden konu ile ilgili olarak bilgi istenecek. Öğrencilerin aktiviteyi uygularken ne gibi zorluk çektiği, aktivitenin hangi bölümünde zorlandığı konusunda uzman öğretmelere bilgi verecek. Bu bilgilendirme sonunda öğrenci ilgili aktiviteyi yaparken yine zorlanıyorsa: Aktivite değişik şekillerde uygulatılmaya ya da bu aktiviteden vazgeçip öğrencinin durumuna daha uygun olan aktiviteler seçilecek.

Terapi Rekreasyon uzmanlarını bu tür aktiviteleri rahat bir şeklide uygulayabilmesi için öğrencinin mevcut durumu hakkında çok iyi bilgiye sahip olması gerekmektedir. Bunu ise ilgili öğrenci hakkında tutacağı notlar ile çok kolay bir şeklide başarabilir. Aktivite sırasında öğrencilerin hareketlerini, davranışlarını ve aktiviteye yönelik tepkilerini sürekli olarak bu deftere kaydetmek sureti ile öğrencide meydana gelen değişiklileri çok rahat bir şekilde gözlemleme imkânına sahip olacaktır. Yapmış olduğu gözlemleri uzman öğretmenler ile paylaşıp öğrencinin sosyal ve fiziksel gelişimine nasıl daha fazla hizmet etmenin yollarını daha hızlı ve daha güvenli bir şeklide bulmuş olacaktır.

Tüm bu aktiviteler sırasında öğrencilerin velililerinden de bilgi alacak ve öğrencinin evdeki davranışı ile sokaktaki ya da dışarıdaki davranışı arasında bir fark olup olmadığını öğrenecektir. Bu durum öğrencinin gelişim için oldukça önemli bir konudur. Çünkü: çocuk ev halkından gerekli ilgiyi görebiliyorsa o çocukla iletişim kurmanız ve çocuğu aktiviteye yönlendirmeniz daha kolay olacaktır. Özellikle çocuğun ailesi tarafından sürekli olarak sokağa çıkarılıp sokaktaki çocuklar ile oyun oynamasına izin verilmesi çocuğun sosyalleşmesine büyük fayda sağladığı gibi çocuğun rekreasyon uzmanı tarafından çok rahat bir şekilde aktivitelere yönlendirilmesine imkan tanıyacaktır.

Öğrenciye verilen eğitim modüllerinin sınır kontrolü otomatik yapın.

Terapatik Rekreasyon uzmanları seçecekleri aktiviteleri çok iyi tespit etmek zorundadır. Ailenin maddi durumu, iyileştirme merkezinin fiziki şartları, hava durumu, ailenin psikolojik durumu vb. çocuğun, ailesini ve eğitim verdiği iyileştirme merkezinin mevcut şartlarını bir potada eritip bu üçüne uygun aktivite uygulatması gerekmektedir. Eğer iyileştirme merkezinin mevcut şartları spor oynatmaya müsait değilse ya da sporun uygulanacağı alan çok dar ise Terapatik Rekreasyon uzmanı mevcut şartları göz önünde bulundurarak aktivite programı hazırlamak zorundadır. Aynı durum aile için geçerlidir. Ailenin ekonomik şartları kötü ise ve siz o çocuğun aktivite yapabilmesi için aileden bazı materyalleri almasını istiyorsanız aile bunu karşılayamayacaktır. Ya da çocuğun bacak kaslarında problem varsa siz o çocuktan 100 metre koşmasını isteyemezsiniz. Burada bir kez daha vurgulamak gerekirse Terapatik Rekreasyon uzmanların çocuğun ailesi ve uzman hocalar ile sürekli olarak bağlantıda olmak zorundadır.

Terapatik Rekreasyon uzmanı çocukları kapalı ortamlardan kurtarmak zorundadır. Evde sürekli olarak kapalı ortamlarda yaşayan çocuk okula geldiği zaman yine kapalı ortamlarda eğitim almak zorunda kalmaktadır. Bu durum ise çocuğun özellikle sosyal gelişimini olumsuz yönde etkilemektedir. Çocuğu imkânlar ölçüsünde açık alanlara götürmelidir. Spor salonları, alışveriş merkezleri, yüzme havuzları vb. açık alanlarda aktivite yaptırmaya çalışmalıdır. Bu şeklide organize edilecek programlar ile çocuğun sosyalleşmesi daha hızlı olacaktır.

Terapatik Rekreasyon uzmanları çocuklara uygulatmış olduğu aktivitelerde hiçbir zaman çocuktan %100 başarı beklememledir. Çocuğun fiziksel ve sosyal yönden gelişim gösterebilmesi için sabırlı bir çalışma yürütmek zorundadır. Terapatik Rekreasyon uzmanı için önemli olan çocuğun yapmakta zorlandığı aktiviteleri rahat bir şekilde yapabilmesini sağlamak ve çocuğun sosyalleşmesine katkı sağlamaktır. Bazı çocuklarda bu gelişimler kısa süre içersinde meydana gelirken bazı çocuklarda ise yılları bulabilmektedir.

Kurumunuza ait program, modül sınırlamalarını siz değil, otomasyonunuz takip etsin.

Aktivitelerde skor çok fazla önemli değildir. Önemli olan çocuğun o aktiviteyi uygulayabilmesidir. Bu aktivitelerde oynatılan oyunla ilgili olan kurallar çok fazla önemli değildir. Örneğin futbol maçı yaptırılan çocuklarda kale direklerinin uzunluğu, saha ölçüleri, topun ağırlığı gibi detaylar önemli değildir. Terapatik Rekreasyon uzmanı çocuğun gelişimine uygun olan aktiviteyi çocuğa uygulatabildiği sürece başarılı sayılır.

SONUÇ

Terapatik Rekreasyon uzmanları engelli bireylerin fiziksel ve sosyal gelişimlerine doğrudan katkı sağlamaktadır. Terapatik Rekreasyon uzmanı için önemli olan çocuğun gelişimine katkı sağlayabilecek aktiviteleri çocuğun uygulayabileceği düzeyde planlamasıdır. Bunu ise sürekli olarak uzman hocalar ve aile ile bağlantı kurarak sağlayabilir. Rehabilitasyon merkezlerinde eğitim veren uzmanlar genellikle çocuğun tek bir yönde gelişmesine katkı sağlamaktadır. Oysa rekreasyon uzmanları çocuğun gelişimine her yönden katkı sağlamaktadır.

Ülkemizde engelli bireylerin topluma kazandırılmaya çalışıldığı bir dönemde engelli bireyin hem sosyalleşmesine hem de fiziksel gelişim sağlamasına yönelik hizmet veren Terapatik Rekreasyon uzmanlarının hala imza yetkisinin çıkmamış olması: gerek rekreasyon bölümü mezunlarını gerekse engelli bireyleri olumsuz yönde etkilemektedir. Yapılan kanun değişikliklerinde isminden bahsedilmesine karşı henüz rekreasyon uzmanlarına imza yetkisinin çıkmamış olması ülkemizde bürokrasinin çok yavaş ilerlemesinin en büyük göstergelerinden biridir.

NOT: Bu çalışma değişik rehabilitasyon merkezlerinde yapmış olduğumuz çalışmalar sonucunda ortaya çıkan sonuçların bir değerlendirmesidir.

Yorumlar (26)

[ Üyelere Özel ] 01-10-2013 11:56:10

Bir fizyoterapist seçmeden önce birkaç ilk hakkında görüşler okurdum. Bu web sitesinde Örneğin: http://www.medmio.com/fizyoterapist . O makale bu gibi böyle kurallara saygı eğer, emin olabilirsiniz daha

[ Üyelere Özel ] 15-10-2008 00:40:31

hiç kimse farkında değil bizler rekreasyon uzmanları rehabilitasyon merkezlerinde nekadar çok öğrencilere hatta gerektğinde öğretmenlere bile yararımız olacaktır.fakat bize imza yetkisi verilmeden yerimizi bilemiyorum ve onca sene öğredğimizi çalışıp çabaladığımız kişiler üzerinde uygulayamıyoruz.ozamn neden bu bölüm çıktı ilgililer lütfen düşünsün,gördüğümüz işlediğimiz dersleri teker teker incelesinler lütfen.

[ Üyelere Özel ] 01-10-2008 05:20:13

\t \t\tHepinizin yazılarını okudum ve yürekten katılıyorum herkese...Tam 5 yıl dilekolay rekreasyon uzmanı olabılmek adına omrumuzden gıden 5 yıl ve su an elımızde ne var ne bır yetkı ne bı yerımız...Umarım bir an önce bişeyler yapılır sayımız her gecen sene bıraz daha artıyo bı gun bı yerde bırılerı dur dıyecek ama o zamana kadar olan yıne bıze olacak..Mezun olan hıcbır arkadasım bu meslegı yapamıyor herkes ya ilaç temsilcisi, ya da buna benzer işlerde...Üzülüyorum sadece kendı emeklerımıze degıl bızı onca sene bekleyen aılelerımızın emegıne,umuduna ve bekleyişine üzülüyorum...Artık birileri sesimizi duysun..... \t \t

[ Üyelere Özel ] 07-05-2008 18:44:16

arkadaslar sonu na kadar bölümümüzü savunalı..... imza hakkımızı elde etmemiz lazımmm...!

[ Üyelere Özel ] 12-03-2008 20:02:53

bende rekreasyon okuyorum bız bu tip merkezlerde yapılması gereken ne varsa yapıyoruz bı cok yerde gonullu olarak calıstım ılk basladıgımda gercekten cocuk tedavıden nefret ettıgı ve agrasıf davrandıgı halde daha sonraları bunu bır eglence olarak gordugu için artık kendı ıstegıyle ve zevk alarak yapmaya basladı fakat bızım tek sorunumuz imza yetkımızın olmaması rehabılıtasyon merkezlerının aranan adamları olmamıza ragmen sırf ımza yetkımız olmadıgı ıcın calıstırılmak ıstenmıyoruz calıstırılsakta hakkımız olanı alamadıgımız gıbı dıslanıyoruzda umarım en kısa surede bu ımza ısınıde cozerler yazı gercekten mukemmel tesekkurler

[ Üyelere Özel ] 04-01-2008 14:24:19

tek kelimeyle mükemmel tebrik ederim.

[ Üyelere Özel ] 18-12-2007 21:02:15

çok güsel mesleğiniz..fakat merak ediyorum bu branşın eğitim i nasıl alınıyor..üniverstesi varmı kimlerden eğitim alıyorsunuz..teşekkürler

[ Üyelere Özel ] 16-12-2007 21:32:06

degerli meslektaşım yazında herşeyden bahsetmişsin eline sağlık bende calıştıgım kurumda hemen hemen bunları uyguluyorum ama imza yetgisi elbette gelmelidir, büyük başarılara imza atarak herkes göstermeliyiz ...........

[ Üyelere Özel ] 19-09-2007 00:32:43

Değerli arkadaşım ellerine sağlık umarım artık bizimde sesimiz duyulur başarılarının devamını dilerim

[ Üyelere Özel ] 26-08-2007 20:13:32

teşekkürler

[ Üyelere Özel ] 08-08-2007 15:21:13

Başka söz söylemeye ne hacet anlayana sivrisinek saz anlamayana davul zurna az çıksın artık şu imza yetkisi. teşekkürler TALHA

[ Üyelere Özel ] 05-08-2007 20:58:43

konu ve anlatımınız çok güzel hatta bende böyle bazı çalışmalar yapıyorum çalıştığım kurumda ancak çok ciddi zaman, servis, aile, kurum yöneticileri gibi sıkıntılar yaşıyoruz. bu konu ile ilgili olarak milli eğitimin içinde kurumsal yapılar ile değişiklik ile zorunlu hale getirilmediği sürece hava kalacak bir çalışma alanı olarak kısır kalacaktır. eger bizler çocuklarımıza hayatı öğretmeyi amaçlıyorsak bunun gibi bir çok çalışma alanın açılması yani dayatılması gerekli değil mi? özellikle özel sektör için... ellerinize sağlık çok güzel bir makele okudum saolun.

[ Üyelere Özel ] 01-07-2007 00:18:23

slm arkadaşım umarım bizim çabalarımızla daha da gelişecek olan bölüm çalışmalarımızda sana başarılar diliyorum

[ Üyelere Özel ] 08-06-2007 13:40:56

değerli, meslektasım eline koluna sağlık çok iyi olmuş

[ Üyelere Özel ] 01-03-2007 16:15:47

kardeşim ellerine sağlık çok güzel bir makale olmuş geçen sene yapmış olduğum zihinsel engellilerde rekreasyon faaliyetlerinin psiko-sosyal gelişime etkisi adlı tezim de de aynı düşünceyi vurguladım. ve bu çalışma Bulgaristan da ki kongrede kabul gördü.bence zamanla insanlara ne demek istediğmizi anlatabileceğiz .görüşmek üzere

[ Üyelere Özel ] 08-01-2007 17:13:15

Ben şunu merak ettim regrasyon uzmanlarının bilgi alması gereken durumlarda başvurması gereken kişiler uzman öğretmenler diye tanımlanıyor.Uzman öğretmen diye tanımladığınız meslek grubu nedir? Bilgilendirirseniz sevinirim.

[ Üyelere Özel ] 02-11-2006 22:04:33

SULTAN HANIM: 1- MAKALEMİ HİÇ OKUMADIĞINIZ; OKUMADAN, ÖĞRENMEDEN, BİLMEDEN, GÖREMEDEN VE DÜŞÜNMEDEN YORUM YAPTIĞINIZ AÇIKÇA ORTADADIR. OLUMLU ELEŞTİRİLERİ HER ZAMAN KABUL EDERİZ VE BU DÜŞÜNCELERDEN FAYDALANMASINI BİLİRİZ. 2- REKREASYON UZMANLARI VE FİZYOTERAPİSTLER ARASINDA BİR İLİŞKİ BULUNMAKTADIR. SİZLER ÖĞRENCİLERİN FİZİK TEDEVİ YÖNTEMİ İLE İYİLEŞTİRMEYE ÇALIŞIRKEN, BİZLER BUNU SPORTİF AKTİVİTE İLE YAPMAKTAYIZ. BU ÇALIŞMALARDA FİZYOTERAPİST ELEMANLARI İLE BİRLİKTE ÇALIŞMAK ZORUNDA OLDUĞUMUZU MAKALEMİZDE DEFALARCA VURGULAMIŞTIK. 3- ETİK OLABİLMEK İÇİN BİLGİ SAHİBİ OLMAK GEREKİR. YİNEDE ELEŞTİRİNİZ İÇİN TEŞEKKÜR EDERİM. KEŞKE OLUMLU VE YAPICI BİR ELEŞTİRİDE BULUNABİLSEYDİNİZ.

[ Üyelere Özel ] 02-11-2006 16:21:07

rekreasyon uzmanları!!!fizik tedavi yapmasın lütfenn..uzman olmak etikle içiçe olmak demek unutmayalım..saygılar

[ Üyelere Özel ] 29-10-2006 16:24:06

çalışmaların için seni tebrik edrim. gerçekten çok iyi bi çalışma olmuş fakat bizim daha iyi tanına bilmemiz için rekreasyon bölümü olarak elele verip daha fazla çalışmamız gerekiyo sanırım. umarım sesimizi birilerine duyura biliriz artık. çalışmalarında başarılar.

[ Üyelere Özel ] 20-10-2006 00:16:52

kendinizi mesleğinizde biraz daha geliştirip satmayı denemelisiniz.

[ Üyelere Özel ] 08-10-2006 00:30:27

özürlü bireyin sosyal açıdan desteklenmesi için sadece rekreasyon uzmanı değil beden eğitimi ve spor öğretmenlerinden bu alanda çalışması gerektiğini ve imza yetkisinin verilmesi gerek dediğiniz gibi özel eğitim ekip işi

[ Üyelere Özel ] 05-10-2006 23:43:37

sağolasın talhacım inşallah sesimizi bazıları duyar.gerçekten güzel çalışma olmuş devamını bekliyoruz ellerine sağlık

[ Üyelere Özel ] 29-09-2006 15:43:51

teşekkkürler,çok iyiiiii

[ Üyelere Özel ] 25-09-2006 09:53:52

öncelikle tebrikler can dostum. rabbim böyle güzel yazılarının devamını nasip etsin. bu kadar anlattık insanlara artık anlarlar herhalde. sadece birşey ekleyeceğim makalenle ilgili olarak "rekreasyonda oyun da olduğundan ve her oyun da bir zeka yumağı olduğundan rekreatif etkinlikler bireyin zihinsel gelişimine de katkı sağlar. yani etki ve gelişim saüğlamadığımız hiçbir alan yok. başarıarının devamını diliyorum...

[ Üyelere Özel ] 22-09-2006 00:34:42

Yazınızdan ötürü çok teşekkür ederim. Sektörü takip ettiğim kadarıyla Rehabilitasyon merkezleri Rekreasyonu tanımaya başlamış ve Rekreasyon uzmanlarını kadrolarına katmaya başlamışlardır. Bu uzmanları kadrosuna katan merkezlerde o il için konuşacak olursak diğer rehabilitasyon merkezlerinden bir adam öne çıkmış ve bulundukları bölgede ses getirmeye o bölgeyi tabiri cayizse sallamaya başlamışlardır. Burada da tek eksik vardır oda imza yetkisinin terapi rekreasyon alanında geç kalmış olmasıdır. Rekreasyon uzmanını kadrosuna katmak isteyen merkezler bunun önlemini almış ve imza yetkisi olan hocalar nezaretinde terapi rekreasyonu derslerine başlanılmıştır. Bu olumluluklar gerek kurum tarafından gerekse aileler tarafından fark edilmiştir hatta ailelerin kurumlara benim çocuğumuda rekrasyon derslerine girsin diye kuruma haklı bir baskı yapmaya başlanmışlardır. Rekreasyon uzmanı tabikide rehabilitasyon sektörünün bir artısıdır ve bu artıyı katan kurumlar büyüyerek yollarına devam edeceklerdir. ismail cem GÜÇLÜ

[ Üyelere Özel ] 21-09-2006 18:27:04

sevgili talha yayınlamış olduğun bu makale için çok teşekküler.umarım artık bizim sesimizde duyulur.iyi çalışmalar

Üyelik Gerekli

Yorum yapanları görebilmek ve yorum yapabilmek için üye girişi yapmanız gerekmektedir.

Rekreasyon Uzmanı

Eleman mı Arıyorsunuz?

Kurumunuz büyüyor, ekstra yeni personele mi ihtiyacınız oldu?

Artık bunları dert etmeyin! Hemen bir iş ilanı ver, gelen başvuruları incele, birkaç görüşme yap ve uzmanla çalışmaya başla. Hepsi bu...

Bireysellleştirilmş Eğitim Proğramını(BEP) kolayca hazırlayın.

Ücretsiz İş İlanı
Özel eğitim ve sağlığın ortak paydası olan Rehabilitasyon.com adresinin sektöre özel iş veren ile iş arayan arasında ne kadar iyi bir köprü olduğunu görebilmeniz için çok kısa süreliğini ÜCRETSİZ bir İş İlanı verebilirsiniz.