REKREASYON NEDİR?


05-07-2006 |

REKREASYON NEDİR?

Rekreasyon; yenilenme, yeniden yaratılma veya yeniden yapılanma anlamına gelen Latince recreation kelimesinden gelmektedir. Türkçe karşılığı yaygın bir şekilde boş zamanı değerlendirme olarak kullanılmaktadır. Bu ise, bireylerin ya da toplumsal kümelerin boş zamanlarında gönüllü olarak yaptıkları dinlendirici ve eğlendirici etkinlikler anlamını taşımaktadır.

Rekreasyonun, yeniden yaratma anlamındaki klasik yaklaşımını göre; rekreasyon kişiyi zorunlu iş etkinliklerinden sonra yenileyen, dinlendiren ve gönüllü olarak yapılan faaliyetler olarak tanımlanmaktadır.

Modern anlamda bir sosyal kurum, bilgiler topluluğu ve profesyonel bir çalışma alanı olarak rekreasyon; işten bağımsız, kendi içinde değerli olan, kişinin pek çok önemli ihtiyacını karşılayan dolu ve mutlu bir yaşam aracıdır. Bu yaklaşımla rekreasyon, en yaygın olarak, insanların gönüllü olarak boş zamanlarında katıldıkları ve kişisel olarak doyum sağladıkları aktiviteler olarak tanımlanabilir.

Rekreasyon, insanların temel ve çağdaş bir ihtiyaçları olarak nitelendirilirken, insanın boş zamanı için değerli olan faaliyetleri eğitimleri, imkânları ve danışmanlık hizmetlerinin tamamını kapsamaktadır

Bayer’e göre rekreasyon, kişiyi hayata bağlayan dinlendirici, eğlendirici, meşgul edici veya bu etkinliklere katılmak suretiyle ruhen ve bedenen bir canlılığı elde etmektir.

İnsanın, yoğun çalışma yükü, rutin hayat tarzı veya olumsuz çevresel etkilerden tehlikeye giren veya olumsuz etkilenen bedeni ve ruhi sağlığını tekrar elde etmek korumak veya devam ettirmek aynı zamanda zevk ve haz almak amacıyla, kişisel doyum sağlayacak, tamamen çalışma ve zorunlu ihtiyaçlar için ayrılan zaman dışında kalan bağımsız ve bağlantısız boş zaman içinde, isteğe bağlı ve gönüllü olarak ferdi ve grup içinde seçerek yaptığı etkinliklere rekreasyon denir.(1)

Rekreasyona Duyulan İhtiyacın Nedenleri

Öğrencilere verilen eğitimleri(terapileri) MEBBİS"e otomatik aktarın.

Rekreasyona duyulan ihtiyaç, rekreasyon faaliyetlerin kişisel ve toplumsal olarak sağladığı faydalardan ileri gelmektedir. Kişisel yönden; fiziki sağlık gelişiminin yaratılması, ruh sağlığı kazandırılması, insanı sosyalleştirmesi, yaratıcılık, kişisel beceri ve yeteneğini geliştirmesi, çalışma başarısı ve iş verimine etkisi, ekonomik hareketlilik, insanı mutlu etmesidir. Toplumsal yönden ise; toplumsal dayanışma ve bütünleşmeyi sağlaması ve demokratik toplum yaratılması, rekreasyona duyulan ihtiyacın nedenlerinden bazılarını oluşturmaktadır.(1)

Fiziki sağlık gelişimi yaratır.

İnsanın teknolojik imkânları kullanıp modern hayata geçmesiyle beraber hareket etme ihtiyacının da azaldığı görülmektedir. Taşıt vasıtalarının yaygınlığı, haberleşme imkânları, ev ve bürolardaki kullanım araç ve gereçlerin insanın daha önce yoğun bir hareket temposu içinde yaptığı birçok şeyi otomatik olarak ve çok az bir hareketle yapabilmesine imkân vermiştir. İnsanın bu az enerji sarfıyla yaşıyor olması, bazı sağlık sorunlarını da beraberinde getirmektedir. Bu sorunlar; dolaşım ve solunum sisteminin kapasitesinin azalması, kalp damar hastalıklarının artması, aşırı şişmanlık, sindirim sisteminde meydana gelen aşırı değişiklikler ve bunun sonucu oluşabilecek ülser yaraları, eklem hareket sınırlarının azalması ile kireçlenmelerin oluşumu, iç organlarda düzensizlik, kemik hastalıkları gibi rahatsızlıklar gelmektedir. Rekreasyon faaliyetlerinde spor ve beden hareketleri geniş yer tuttuğundan yavaş hareketlerden doğan sorunların çözümünü, sağlık ve zindelik sağlamaktadır.(1)

Ruh sağlığı kazandırır.

İnsanın aile, okul veya iş hayatındaki sorunları onun sinir sistemini bozarak, yorulmasına ve dayanma gücünün azalmasına neden olabilir. Teknolojinin ve hayatın monotonluğunun getirdiği stres kişiye fizyolojik ve psikolojik anlamda büyük rahatsızlıklar oluşturabilir. Rekreatif faaliyetlerin seçiminde kişi özgür davranır. Bu kişiye özgürlük hissi tattırarak onun ruhsal zenginlik kazanmasını yardımcı olur.(1)

Öğrencilere verilen eğitimleri(terapileri) MEBBİS"e otomatik aktarın.

İnsanı sosyalleştirir.

Daha çok gurupsal olarak gerçekleştirilen rekreatif faaliyetler, insanın sosyal ilişkiler kurmasında ve geliştirmesinde büyük rol oynar. Nitekim yeni arkadaşlıkların oluşması, grup içinde yer edinme, yerini idrak edebilme ve diğer grup üyelerini tanıyabilme gibi çabalar, kişinin sosyal yaşantısını etkileyerek olgunlaşmasını ve toplum hayatına alışmasını sağlar.(1)

Kişisel beceri ve yeteneğin gelişmesini sağlar.

İnsanın çoğu kez hangi düzeyde bir beceri veya yetenek düzeyinde olduğu anlaşılamaz. Bu durum kişinin isteyerek ve severek yaptığı bir işte ancak kendisini gösterebilir. Herhangi bir faaliyeti rekreatif amaçlarla yapan kişi, bu faaliyet için beceri ve yeteneğin ortaya çıkmasını, faaliyete katılan yetenekli diğer kişilerle kültürel ve sosyal ilişkiler kurarak ve devamlı çalışarak sağlayabilmektedir.(1)

Yaratıcı gücü geliştirir.

Rekreatif faaliyetler, insanın her yaş dönemindeki yaratıcılık gücünün ortaya çıkmasına ve bu gücün geliştirilmesine hizmet eder. Yaratıcı olmak her insanın içinde saklı olan ve her insanda var olan bir yetenektir. Rekreatif etkinlikler neticesiyle oluşabilecek denemeler kişinin gizli kalmış yönlerini ortaya çıkartır.

Çalışma başarısı ve iş verimini artırır.

Rekreasyon, uygun faaliyet seçimi yapmak, organize bir programa katılmak şartı ile iyi bir lider önderliğindeki kişinin o verimini artırmakta ya da başarısına olumla katkı sağlamaktadır.

Ekonomik hareketi geliştirir.

Kişi boş zamanlarını değerlendirirken, seçeceği etkinlik çeşidiyle ekonomik işlevi olan bir üretim sağlayabilmektedir. Kişi ürettiği malda esas amaç olarak rekreatif bir faaliyeti güdüyorsa, bu malı paraya dönüştürse dahi(faaliyetlerini sürdürebilmek için gerekli parayı sağlamak amacıyla) bir rekreasyon faaliyetinde bulunuyor demektir.

İnsanı mutlu eder.

Rekreasyonun esas gayelerinden birisi insanın mutluluğunu sağlamaktır. Günümüzde mutlu, sağlıklı ve çağdaş insan rekreasyonla uğraşan insandır. Bu insan, rekreatif aktivitelere katılarak, günlük rutin yaşantısına renk katmakta ve yaşantısını zenginleştirmektedir. Böylece, kişi mutluluğu yakalayabilmektedir. Ancak, kişinin mutluluğunu bir tek faaliyet çeşidi ile sağlayabilmesi çok zordur. İnsana gerek bir çok faaliyet çeşidi sunma imkanı vererek mutlu olma hazzı tattırarak, gerekse insanı çalışma, eğlenme dinlenme, ibadet etme, sevme gibi aktiviteler arasındaki ahenk ve bütünlüğü sağlayan rekreasyon, insanın mutluluğu yakalayabilmesinde en önemli araçlardan birisi olmaktır. Nitekim iyi değerlendirilen boş zamanlar insanlara mutluluk getirebileceği gibi, değerlendirilmeyen boş zamanlar da insanlar için mutsuzluk kaynağı olabilmektedir.

Öğrenci, veli, verilen eğitimler, kesilen faturalara ait ayrıntılı istatistik çıkartın.

Toplumsal dayanışma ve bütünleşmeyi sağlar.

Aynı konu üzerinde yapılan bir rekreatif faaliyet içinde toplumun her kesitinden insanlar bir arada bulunabilmektedir. Bugünkü toplumlarda değişik birçok faktör insanları birbirinden ayırmaktadır. Irk, milliyet, din-mezhep, sosyal konum, eğitim, kültür e ekonomik farklılıklar bu ayırım gruplarını oluşturmaktadır. Bu gruplar arsındaki çeşitli şiddet derecelerinde olan sürekli bir çatışma, toplumların rahatsızlık kaynaklarından birisidir. Rekreasyon faaliyetleri, gruplar arasındaki bu çatışmanın azaltılmasında önemli rol oynamaktadır. Rekreatif aktivitelerde sosyal, ekonomik veya eğitim farklılıkları ortadan kalkar ya da önemsizleşir. Her kesimden insan ortak zevkleri doğrultusundaki aktivitelerde bir araya gelirler ve ortak uğraşlarda bulunurlar.

Demokratik toplumun yaratılmasında imkân sağlar.

İnsanların birbirleriyle olan ilişkilerinin düzenlenmesinde ve toplumsal kurallara uyulmasında rekreatif faaliyetler önemli rol oynar. İyi bir yurttaş olabilmenin öğretilmesinin temelinde insanların sosyal ortamda toplumun kurallarına uymaları, davranışlarını kontrol etmeleri gibi hususlar bulunmaktadır. Bu özellikler bir voleybol veya futbol antrenmanında ya da maçında, sporcuların eksiksiz uymak zorunda oldukları kurallara veya davranışlara benzemektedir. Bu benzerlikten dolayı kişinin rekreatif faaliyetlerle kazanacağı belli kurallar içinde yaşamak, bu kurallara uymakta ve uygulamakta zorluk çekmemek, başkalarının haklarına saygılı olmak, böylece medeni bir toplum oluşturmasına katkıda bulunmaktır.

ENGELLİLERDE REKREASYONUN (TERAPATİK REKREASYON) TEMEL ÖZELLİKLERİ

 • Bireyi mutlu eder.
 • Fiziki sağlık gelişiminde önemli düzeyde pozitif etki sağlar.
 • Ruh sağlığı açısından moral, motivasyon ve özgüven kazandırır.
 • Yapılacak uygulamalı aktivitelerle zihinsel gelişim sağlar.
 • İleride oluşabilecek ruhsal ve fiziksel gerilemeyi önler ve/veya azaltır.
 • Bireyi sosyalleştirir.
 • Hayal gücünü (yaratıcılık) geliştirir.
 • Kişisel beceri ve yeteneğini geliştirir.
 • Kişisel başarı ve verimin artışında pozitif etki sağlar.
 • Sosyalleşme, dayanışma ve bütünleşmeyi sağlar.
 • Yetenek seçiminde en etkili doğal yöntemdir.
 • Verilen özel eğitim ile sosyal yaşam arasında köprüdür.
 • Rehabilitasyon sürecini hızlandırır ve etkili kılar.
 • Drama, oyun, spor ve organizasyonlar verilen rehabilitasyon eğitiminin ilk uygulama alanları ve sosyal yaşamın ilk adımıdır.
 • Ailenin (velinin) moral ve motivasyonuna dolaylı yoldan katkı sağlar.

KAYNAKLAR

Kurumunuza ait program, modül sınırlamalarını siz değil, otomasyonunuz takip etsin.

1) Doç. Dr. Fuat Karaküçük / Rekreasyon – Boş Zaman Değerlendirme

Yorumlar (17)

[ Üyelere Özel ] 23-05-2010 11:42:05

Aydınlattınız bizi,çok teşekkürler.Bu konuyu çok merak etmiştim.Bilgilendim,elinize sağlık.

[ Üyelere Özel ] 31-08-2008 01:04:33

\t \t\tRekreasyonla ilgili aydınlatıcı öz bir yazı olmus..elinize saglık..calısmalarınızda basarılar.. \t \t

[ Üyelere Özel ] 22-08-2008 17:06:20

böyle bir açıklama için gerçekten çok teşşekkür ederim...özellikle rehabilitasyon alanında çalisan eğitmanlerin bu alanı tanıması yolunda degerli bir çalışma.....inşallah engelli bireyler bu egitim alanından daha fazla mahrum kalmazlar....milli eğitim gerekeni yapmalı artık bence...

[ Üyelere Özel ] 21-04-2008 19:46:27

çalışmalarınızın devamını beklerim sevgiler

[ Üyelere Özel ] 18-02-2008 19:40:34

mükemmmel bir yazı

[ Üyelere Özel ] 23-08-2007 13:40:24

sayın mumın kozan mukemmel bır çalısma teşekkur ederim

[ Üyelere Özel ] 18-07-2007 16:22:59

gayet güzel bir yazı tşk

[ Üyelere Özel ] 22-06-2007 01:29:42

Rekreasyonu tanıtmak adına güzel.Çalışmalarınızda başarılar...

[ Üyelere Özel ] 08-06-2007 13:37:23

kısa ve öz olmuş

[ Üyelere Özel ] 02-03-2007 18:29:57

iş sıkıntıları çektiğimiz rereasyon bölümü daha nasıl anlatılınabilinr ki

[ Üyelere Özel ] 07-02-2007 12:12:25

Öncelikle rekreasyon gibi önemli bir konuyu ele aldığınız için çok teşekkür ederim. Rekreayon şuanda ülkemizde çok yaygın olmamasına karşın büyük bir ihtiyaçtır.Özellikle engelli bireylerimizle yaptıgım çalışmalardan kazandığım deneyim ve gözlemlerimden, rekreasyonun kişiler üzerinde; motive eden, psikolojik rahatlama sağlayan, bireylerin alğısal ve zihinsel gelişiminede önemli yer alıyor.Bireyler eglenerk rahatlıyor ve gelişimleri ve sosyalleşme yönünde ciddi katkı sağlayor.

[ Üyelere Özel ] 07-02-2007 09:52:13

Yeni bir kavramıda açıklığa kavuşturmuş oldum sayenizde...

[ Üyelere Özel ] 23-10-2006 23:07:01

gerçekten çok güzel

[ Üyelere Özel ] 14-08-2006 13:34:38

Rekreasyon yurt dışında birçok alanda faliyet vermektedir bunlardan bir taneside Terapatik Rekreasyon alanındadır. Terapatik rekreasyona yurt dışında imza yetkisinin verilmeside bu bölümün önemini göz önüne sermektedir. Türkiyede ise Terapatik Rekreasyonun yeni yeni duyulmasının nedeni bölümünde yeni açılmasından kaynaklanmaktadır ama bölümün en kısa zamanda hak ettiği yere geleceğide bir gerçektir çünkü Rekreasyon uzmanları Üniversiteden aldıkları 4 yıllık lisans eğitimiyle, Rehabilitasyon üzerine alıkları derslerle, Rehabilitasyon hakkında yaptıkları projelerle ve çalışmalarla, yapmış oldukları stajlarla alanlarında daha da uzmanlaşmakta ve deneyimlerini arttırmaktadırlar bu arkadaşlarımızın bu çabaları karşısında Türkiyede'de imza yetkisi verileceği bir gerçektir ve en kısa zamanda Rehabilitasyon merkezlerinin eğitici kısımlarında kendilerine yer bulacaklardır. SAYGILAR Rekreasyon mezunu ismail cem GÜÇLÜ

[ Üyelere Özel ] 02-08-2006 19:25:03

sayın Mmin kozan rekreasyon konusunu ele aldığınız için çok teşekkür ederiz.yazınız çok güzel ve rekreasyonun gerekliliğini belirtir durumda olmuş.devamını bekleriz

[ Üyelere Özel ] 12-07-2006 08:00:16

rehabilitasyon merkezlerinde değeri yeni yeni anlaşılan olması gereken bir çalışma.tebrikler

[ Üyelere Özel ] 06-07-2006 09:06:33

merak ediyordum.araştırmaya vakit bulamamıştım.teşekkür ederim.

Üyelik Gerekli

Yorum yapanları görebilmek ve yorum yapabilmek için üye girişi yapmanız gerekmektedir.

Rekreasyon Uzmanı

Eleman mı Arıyorsunuz?

Kurumunuzda çalışacak personele mi ihtiyacınız var?

Artık bunları dert etmeyin! Hemen bir iş ilanı ver, gelen başvuruları incele, birkaç görüşme yap ve uzmanla çalışmaya başla. Hepsi bu...

İş mi Arıyorsunuz?

Mezun oldunuz, iş mi arıyorsunuz?

Artık bunları dert etmeyin! Hemen özgeçmişini doldur ve "İş Arıyorum" ilanı ver, kurumlar seni arasın. Hepsi bu...

Öğrencilere verilen eğitimleri(terapileri) MEBBİS"e otomatik aktarın.

Ücretsiz İş İlanı
Özel eğitim ve sağlığın ortak paydası olan Rehabilitasyon.com adresinin sektöre özel iş veren ile iş arayan arasında ne kadar iyi bir köprü olduğunu görebilmeniz için çok kısa süreliğini ÜCRETSİZ bir İş İlanı verebilirsiniz.