Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi Açma İzninin Verilmesinde İstenen Belgeler


27-06-2013 |

Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi Açma İzninin Verilmesinde İstenen Belgeler

 

ÖZEL EĞİTİM VE REHABİLİTASYON MERKEZİ AÇMA İZNİNİN VERİLMESİNDE İSTENEN BELGELER

 

Sıra No

 

Var

Yok

    
 1.  

Kurum   açacaklar için başvuru (EK-1) formu (ÖÖKY’nin 5/2-a maddesi).

 

 

    
 1.  

26/9/2004   tarihli ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen   süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha   fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin   güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı   suçlar, millî savunmaya karşı suçlar, devlet sırlarına karşı suçlar ve   casusluk, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik,   güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin   ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama   veya kaçakçılık ve aynı Kanunun Cinsel Dokunulmazlığa Karşı Suçlar başlıklı   İkinci Kısmının Altıncı Bölümünde düzenlenen maddelerde yer alan suçlardan   mahkûm edilmemiş olduğuna dair yazılı beyanı. (ÖÖKY’nin 5/2-b maddesi).

 

 

    
 1.  

Kurucu   tüzel kişi ise kuruluş amaçları içinde özel öğretim kurumu işletmeciliği   yapılacağına ilişkin ifadenin de yer aldığı ve tüzel kişinin niteliğine göre   Ticaret Sicil Gazetesinde yayımlanmış ana sözleşme, tüzük ya da vakıf senedi   (ÖÖKY’nin 5/2-c maddesi).

 

 

    
 1.  

Kurucu temsilcisinin kurumu açma,   kapatma, devir ve benzeri işlemleri yürütme yetkisine sahip olduğunun belirlendiği   yönetim kurulu kararının millî eğitim müdürlüğünce onaylı örneği. (ÖÖKY’nin   5/2-ç maddesi).

Öğrencilere verilen eğitimleri(terapileri) MEBBİS"e otomatik aktarın.

 

 

    
 1.  

Binanın kurum   açılacak kat veya katları için ayrı ayrı üç adet 35x50 cm veya A3 ebadında   kâğıtlara çizilmiş yerleşim planının millî eğitim müdürlüğünce onaylı örneği.   (ÖÖKY’nin 5/2-d maddesi).

 

 

    
 1.  

Özel eğitim ve rehabilitasyon merkezlerinin   uygulayacakları öğretim programının onaylandığı Talim ve Terbiye Kurulu   kararının tarih ve sayısı. (ÖÖKY’nin 5/2-f maddesi).

 

 

    
 1.  

Yönetici çalışma izin teklifi ve kurum öğretime başlamadan   önce nitelikleri de belirtilen gerekli tüm personele ilişkin çalışma izin   tekliflerinin yapılacağına dair kurucunun yazılı beyanı. (ÖÖKY’nin   5/2-ğ maddesi).

 

 

    
 1.  

Kurum binası   kurucuya ait ise tapu senedi örneği; kiralık ise en az bir yıllık kira   sözleşmesinin aslı veya millî eğitim müdürlüğünce onaylı örneği (ÖÖKY’nin   5/2-h maddesi).

 

 

    
 1.  

Kurum açılacak   binanın sağlam ve dayanıklı olduğuna ilişkin; çevre ve şehircilik il   müdürlükleri, yapının proje müellifleri ya da yetkili serbest proje büroları   veya üniversitelerin ilgili bölümlerince düzenlenen teknik rapor. Ancak;   6/3/2007 tarihinden sonra Deprem Bölgelerinde Yapılacak Binalar Hakkındaki   Yönetmeliğe göre yapı denetim firmaları denetiminde özel öğretim kurumu   olarak yapılmış ve yapı inşaat ruhsatı bulunan binalardan sağlam ve dayanıklı   olduğuna ilişkin belge istenmez. (ÖÖKY’nin 5/2-k maddesi).

Öğrenci ve Veli bilgilerinin kolayca takip edin.

 

 

    
 1.  

Kurum açılacak binanın ve   çevresinin sağlık yönünden uygun olduğuna ilişkin il sağlık müdürlüğünce   düzenlenen rapor (ÖÖKY’nin 5/2-l maddesi).

 

 

    
 1.  

Kurum açılacak binada yangına   karşı ilgili mevzuatına göre gerekli önlemlerin alındığına ilişkin itfaiye   müdürlüğünce düzenlenen rapor (ÖÖKY’nin 5/2-m maddesi).

 

 

 

 

 

 

 

ÖZEL EĞİTİM VE REHABİLİTASYON MERKEZİ AÇMA İZNİNİN VERİLMESİNDE İL EĞİTİM DENETMENLERİNCE HAZIRLANACAK RAPORDA YER VERİLMESİ GEREKEN HUSUSLAR

 

Sıra No

 

    
 1.  

Umuma açık yerler ve içkili yerler ile   kursun aynı binada bulunmaması zorunludur. (Umuma Açık Yerler ve İçkili   Yerler İle Resmî Veya Özel Öğretim Kurumları Arasındaki Uzaklıkların   Belirlenmesine Dair Yönetmelik 5.maddesi).

    
 1.  

Kuruma   verilecek ismin, 1739 sayılı Kanunda belirtilen Türk millî eğitiminin genel   ve özel amaçları ile temel ilkeleri doğrultusunda kurumun amacına ve düzeyine   uygun ve belli bir anlam taşıyan ad verilir. (ÖÖKY Madde:7/1)

    
 1.  

Kurumlarda kurumun girişinde   temiz, düzenli ve kolayca görülebilecek en uygun yerde Atatürk köşesi   oluşturulur. (ÖÖKY madde:8)

    
 1.  

Kurum olarak kullanılmak istenen binalarda yapılan   incelemelerde; 5580 sayılı Özel Öğretim Kurumları Kanunu ve Millî Eğitim   Bakanlığı Özel Öğretim Kurumları Yönetmeliği ile bu Yönergede belirtilen   esaslar doğrultusunda açılması istenen kurumun tür ve düzeyi, (Standartlar   Yönergesinin 5/1 maddesi).

Öğrencilere verilen eğitimleri(terapileri) MEBBİS"e otomatik aktarın.
    
 1.  

Kurumda kaç öğrenci/katılımcı/kursiyerin eğitim öğretim   görebileceğine ilişkin kontenjan tespiti, (Standartlar Yönergesinin 5/1   maddesi).

    
 1.  

Öğrenci/katılımcı/kursiyerlerin   sağlıklı bir ortamda eğitim ve öğretim görmelerine yardım edici etkenler   dikkate alınarak, inceleme raporları düzenlenir.   (Standartlar Yönergesinin 5/1 maddesi).

    
 1.  

Kurumun; bütün birimleri aynı binanın birbirine bitişik   daire veya bitişik alt ve üst katlarında ya da bitişik binaların birbirine   bağlantılı aynı katlarında yahut aynı bahçe içerisinde tamamı kuruma ait   binalarda olması, bedensel özürlü bireylere ait öğretim programı uygulayan   özel eğitim ve rehabilitasyon merkezi açılacak binalarda fizyoterapi   salonunun binanın giriş katının üst ve/veya alt katında açılması hâlinde ise   binada bedensel özürlü bireylerin kullanımına uygun standartlarda asansör   bulunması gerekir. (ÖÖKY’nin 11/1-ç maddesi).

    
 1.  

Özel eğitim ve rehabilitasyon merkezinde   bulunması gereken bölümler:

1- Müdür odası: En az 10    m2 olmalıdır.

2- Müdür yardımcısı odası: En az 8 m2   olmalıdır. (Kontenjanı 100’den fazla olması hâlinde)

3- Öğretmenler odası: 5 öğretmene kadar en az 8 m2 olmalıdır. 5’den fazla   her öğretmen için 1,5 m2   yer ilâve edilir.

4- Görme engelli bireyler   destek eğitim programı:

   a) Bireysel eğitim odası: En az 6 m2   olmalıdır. Her odaya bir kontenjan verilir.

   b) Grup eğitim odası: En az 15    m2 olmalıdır. Her birey için 2,5 m2 yer hesaplanarak   odanın kontenjanı belirlenir ve en fazla 10 kontenjan verilir.

Öğrenciye verilen eğitim modüllerinin sınır kontrolü otomatik yapın.

5- İşitme engelli bireyler   destek eğitim programı:

   a) Bireysel eğitim odası: En az 6 m2   olmalıdır. Her odaya bir kontenjan verilir.

   b) Grup eğitim odası: En az 15    m2 olmalıdır. Her birey için 2,5 m2 yer hesaplanarak   odanın kontenjanı belirlenir ve en fazla 10 kontenjan verilir. Bireysel ve   grup eğitim odalarında; kullanılan işitme cihazlarının daha etkin   kullanımının sağlanması ve sınıf akustiğinin eğitim-öğretime uygun hale   getirilmesi için, sınıfın ses yalıtımı sağlanmalıdır.

6- Zihinsel engelli bireyler   destek eğitim programı:

   a) Bireysel eğitim odası: En az 6 m2   olmalıdır. Her odaya bir kontenjan verilir.

   b) Grup eğitim odası: En az 15    m2 olmalıdır. Her birey için 2,5 m2 yer hesaplanarak   odanın kontenjanı belirlenir ve en fazla 8 kontenjan verilir.

7- Dil ve konuşma güçlüğü   destek eğitim programı:

   a) Bireysel eğitim odası: En az 6 m2   olmalıdır. Her odaya bir kontenjan verilir.

   b) Grup eğitim odası: En az 15    m2 olmalıdır. Her birey için 2,5 m2 yer hesaplanarak   odanın kontenjanı belirlenir ve en fazla 10 kontenjan verilir.

8- Bedensel engelli bireyler   destek eğitim programı:

   a)Fizyoterapi salonu: En az 20    m2 olmalıdır. Her birey için 10 m2 yer hesaplanarak   salonun kontenjanı belirlenir ve salon kontenjanı 5’ten fazla olamaz.

9- Yaygın gelişimsel   Bozukluklar destek eğitim programı:

   a) Bireysel eğitim odası: En az 6 m2   olmalıdır. Her odaya bir kontenjan verilir.

   b) Grup eğitim odası: En az 15    m2 olmalıdır. Her birey için 2,5 m2 yer hesaplanarak   odanın kontenjanı belirlenir ve en fazla 4 kontenjan verilir.

Öğrencilere verilen eğitimleri(terapileri) MEBBİS"e otomatik aktarın.

10- Özel öğrenme güçlüğü destek   eğitim programı:

   a) Bireysel eğitim odası: En az 6 m2   olmalıdır. Her odaya bir kontenjan verilir.

   b) Grup eğitim odası: En az 15    m2 olmalıdır. Her birey için 2,5 m2 yer hesaplanarak   odanın kontenjanı belirlenir ve en fazla 10 kontenjan verilir.

11- Uygulama evi: En az 15    m² olmalıdır. Mutfak ve oturma grubu şeklinde   yapılandırılır. (Zihinsel özürlü, görme özürlü ve yaygın gelişimsel bozukluk   program uygulayan merkezlerde) (Mutfak ve oturma grubu gerektiğinde toplam   alanı 15 m2   den az olmamak şartıyla ayrı ayrı da düzenlenebilir.)

12- Bireyselleştirilmiş eğitim   programları geliştirme birimi odası: İhtiyaca   cevap verecek büyüklükte olmalıdır.

13- Görüşme odası: İhtiyaca cevap verecek büyüklükte olmalıdır.

14- Tuvalet ve lavabolar:

   a)Her 20 birey için bir tuvalet ve   lavabo,

   b)30 öğretmene kadar bir tuvalet ve   lavabo ayrılır.

30’dan fazla öğretmeni olan merkezlerde, her 30 öğretmen   için bir tuvalet ve lavabo ayrılır. Tuvalet ve lavabolar kurumda öğrenim   gören kız ve erkek bireyler ile bayan ve bay öğretmenler için ayrı ayrı   düzenlenir.

Merkezde bedensel özürlü bireylerin kullanımına uygun   şekilde düzenlenmiş bir tuvalet ve lavabo bulunur.

    
 1.  

Bedensel engelli bireylere yönelik destek eğitim programı   uygulayan kurumlarda, koridor, lavabo, yemekhane, sınıf ve bahçe gibi   ortak kullanım alanları, tekerlekli sandalye ile dolaşmayı sağlayacak   şekilde düzenlenerek rampa, tutamak gibi ek önlemler alınır.(Standartlar   Yönergesi 25/1. maddesi)

Kurumunuza ait program, modül sınırlamalarını siz değil, otomasyonunuz takip etsin.
    
 1.  

Eğitim odalarının zemini kolay temizlenebilir ve kaymayı   önleyen bir malzeme ile kaplanır. Sınıfların yeterince ısı, ışık ve hava alması   sağlanır. Isıtma kalorifer tertibatı ile yapılmalıdır. Sıcak bölgelerde klima ile de   yapılabilir. (Standartlar Yönergesi 25/2.   maddesi)

    
 1.  

Görme engelliler destek eğitim programı uygulayan   merkezlerin kurum girişi, koridor, derslik, lavabo, tuvalet, yönetim ve diğer   bütün giriş yerleri ve varsa asansör kumanda düğmelerinde bulunan yazı ve   rakamlar kabartma Braille alfabe yazısı ile yazılır. .(Standartlar Yönergesi   25/3. maddesi)

    
 1.  

Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezinde bulunması gereken araç ve   gereçler(Standartlar Yönergesinin, 32 ve 33. maddeleri)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ÖZEL EĞİTİM VE REHABİLİTASYON MERKEZİ YERLEŞİM VE KONTENJAN DEĞİŞİKLİĞİNDE İSTENEN BELGELER

 

Sıra No

 

Var

Yok

 

(Kuruma   Bina, Blok veya Kat İlavesi Yapmak Suretiyle Kontenjan Değişikliği   Yapılacaksa)

 

 

    
 1.  

Yerleşim   ve kontenjan değişikliği dilekçesi

 

 

    
 1.  

Binanın kurum   açılacak kat veya katları için ayrı ayrı üç adet 35x50 cm veya A3 ebadında   kâğıtlara çizilmiş yerleşim planının millî eğitim müdürlüğünce onaylı örneği.   (ÖÖKY’nin 5/2-d maddesi)

 

 

    
 1.  

Kurum   binası kurucuya ait ise tapu senedi örneği; kiralık ise en az bir yıllık kira   sözleşmesinin aslı veya millî eğitim müdürlüğünce onaylı örneği (ÖÖKY’nin   5/2-h maddesi).

Performans Takip Formu (PKT) eğitmenleriniz internet üzerinden girsin, siz sadece çıktıları alın.

 

 

 

    
 1.  

Kurum açılacak   binanın sağlam ve dayanıklı olduğuna ilişkin; çevre ve şehircilik il müdürlükleri,   yapının proje müellifleri ya da yetkili serbest proje büroları veya   üniversitelerin ilgili bölümlerince düzenlenen teknik rapor. Ancak; 6/3/2007   tarihinden sonra Deprem Bölgelerinde Yapılacak Binalar Hakkındaki Yönetmeliğe   göre yapı denetim firmaları denetiminde özel öğretim kurumu olarak yapılmış   ve yapı inşaat ruhsatı bulunan binalardan sağlam ve dayanıklı olduğuna   ilişkin belge istenmez. (ÖÖKY’nin 5/2-k maddesi).

 

 

    
 1.  

Kurum açılacak binanın ve   çevresinin sağlık yönünden uygun olduğuna ilişkin il sağlık müdürlüğünce   düzenlenen rapor (ÖÖKY’nin 5/2-l maddesi).

 

 

    
 1.  

Kurum açılacak binada yangına   karşı ilgili mevzuatına göre gerekli önlemlerin alındığına ilişkin itfaiye   müdürlüğünce düzenlenen rapor (ÖÖKY’nin 5/2-m maddesi).

 

 

 

 

 

 

 

(Mevcut Binada Değişiklik Yapmak Suretiyle Kontenjan   Değişikliği Yapılacaksa)

 

 

    
 1.  

Yerleşim   ve kontenjan değişikliği dilekçesi

 

 

    
 1.  

Binanın   kurum açılacak kat veya katları için ayrı ayrı üç adet 35x50 cm veya A3   ebadında kâğıtlara çizilmiş yerleşim planının millî eğitim müdürlüğünce   onaylı örneği. (ÖÖKY’nin 5/2-d maddesi)

 

 

    
 1.  

Kurum açılacak   binanın sağlam ve dayanıklı olduğuna ilişkin; çevre ve şehircilik il   müdürlükleri, yapının proje müellifleri ya da yetkili serbest proje büroları   veya üniversitelerin ilgili bölümlerince düzenlenen teknik rapor. Ancak;   6/3/2007 tarihinden sonra Deprem Bölgelerinde Yapılacak Binalar Hakkındaki   Yönetmeliğe göre yapı denetim firmaları denetiminde özel öğretim kurumu   olarak yapılmış ve yapı inşaat ruhsatı bulunan binalardan sağlam ve dayanıklı   olduğuna ilişkin belge istenmez. (ÖÖKY’nin 5/2-k maddesi).

Performans Takip Formu (PKT) eğitmenleriniz internet üzerinden girsin, siz sadece çıktıları alın.

 

 

    
 1.  

Kurum açılacak binanın ve   çevresinin sağlık yönünden uygun olduğuna ilişkin il sağlık müdürlüğünce   düzenlenen rapor (ÖÖKY’nin 5/2-l maddesi).

 

 

    
 1.  

Kurum açılacak binada yangına   karşı ilgili mevzuatına göre gerekli önlemlerin alındığına ilişkin itfaiye   müdürlüğünce düzenlenen rapor (ÖÖKY’nin 5/2-m maddesi).

 

 

Not

Değişiklik yapılmış binaya ait her kat için bir adet eski yerleşim   planının müracaat dosyasında bulunması, böylece yapılan değişiklerin yeni   yerleşim planı ile karşılaştırılması, hem denetmen hem de kontrol açısından   inceleme komisyonu açısından faydalı olacaktır.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ÖZEL EĞİTİM VE REHABİLİTASYON MERKEZİ YERLEŞİM VE KONTENJAN DEĞİŞİKLİĞİNDE İL EĞİTİM DENETMENİNCE HAZIRLANACAK RAPORDA YER VERİLMESİ GEREKEN HUSUSLAR

 

Sıra No

 

    
 1.  

Kuruma bina, blok veya kat ilavesi yapmak   suretiyle kontenjan değişikliği yapılacaksa; binanın, 6 ncı maddeye göre sadece değişen bölümlere   bakılarak rapor düzenlenir (ÖÖKY’nin   17/1. Maddesi).

    
 1.  

Mevcut binada değişiklik yapmak suretiyle   kontenjan değişikliği yapılacaksa yönetmeliğin   6 ncı maddesi doğrultusunda rapor düzenlenir (ÖÖKY’nin   17/2. Maddesi).

    
 1.  

Binada değişiklik yapılmadan genel   kontenjana etki eden yerleşim planı değişikliklerine, Standartlar yönergesindeki hükümler dikkate   alınarak, sadece değişen bölümler ile kurumun ortak alanlarına bakılarak rapor   düzenlenir (ÖÖKY’nin   17/3. Maddesi).

Öğrenciye verilen eğitim modüllerinin sınır kontrolü otomatik yapın.

NOT

Genel kontenjan, derslikler ve   laboratuarlarda değişiklik yapılmaması şartıyla sadece kurum açma iznini   veren merci tarafından belirlenen kurumun diğer bölümleri arasında yapılacak   yerleşim planı değişiklikleri, Standartlar Yönergesinde belirlenecek   standartlar dikkate alınarak kurum müdürlüğünce yapılır. Değişiklik yapılan   yerleşim planının bir örneği kurum açma iznini veren mercie gönderilir (ÖÖKY’nin   17/4. Maddesi).

Yorumlar (0)

Henüz yorum yapılmadı
Üyelik Gerekli

Yorum yapanları görebilmek ve yorum yapabilmek için üye girişi yapmanız gerekmektedir.

Belirtilmemiş

İş Arayanlar

iş arayan 1263 kişi var. Hemen irtibata geçerek personel eksikliğinizi tamamlayın.

Dün

Selvet A.
Odyolog

Bugün

Şeyma Ç.
Özel Eğitim Öğretmeni

Bugün

Elif K.
Okul Öncesi Öğretmeni

Dün

Berre N. Y.
Fizyoterapist

Dün

Betül K.
Fizyoterapist

Ücretsiz İş İlanı
Özel eğitim ve sağlığın ortak paydası olan Rehabilitasyon.com adresinin sektöre özel iş veren ile iş arayan arasında ne kadar iyi bir köprü olduğunu görebilmeniz için çok kısa süreliğini ÜCRETSİZ bir İş İlanı verebilirsiniz.

Performans Takip Formu (PKT) eğitmenleriniz internet üzerinden girsin, siz sadece çıktıları alın.