Sosyal Haklarınız, Devlet Desteği

06-10-2007

Kendi işini kuran serbest meslek erbabının bakmakla yükümlü olduğu özürlü kişi bulunması halinde durumuna göre, özürlü kişi sayısı kadar hesaplanan miktar, bu mükelleflerin yıllık gelir vergisi matrahından indirim konusu yapılacaktır.Tutarlar, hesaplanan yıllık gelir vergisi matrahından ayrıca indirilecektirKendi işini kuran serbest meslek erbabının bakmakla yükümlü olduğu özürlü kişi bulunması halinde durumuna göre, özürlü kişi sayısı kadar hesaplanan miktar, bu mükelleflerin yıllık gelir vergisi matrahından indirim konusu yapılacaktır.Tutarlar, hesaplanan yıllık gelir vergisi matrahından ayrıca indirilecektir

OTİSTİK ÖZELLİKLERİ OLAN ÇOCUKLARIN ANNE VE BABALARININDA YARARLANABİLECEĞİ EĞİTİM VE TEDAVİ YARDIMI NELERDİR?

SİGORTALI ÇALIŞAN

17.07.1964 tarih ve 506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanunu'na, 6 Haziran 1997 tarih ve 23011 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren 572 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile (21. maddesi) ek 37. madde eklenmiştir. Buna göre;

Sigortalılar ve kurumdan sürekli iş göremezlik geliri, malullük ve yaşlılık aylığı almakta olanların geçindirmekle yükümlü oldukları zihinsel, bedensel, ruhsal ve duygusal özrü bulunan çocukları ile kurumdan hak sahibi olarak gelir veya aylık alan aynı durumdaki çocuklardan, kurum sağlık tesisleri sağlık kurulu raporu ile resmi ve özel eğitim merkezlerine gönderilenlerin, gelişim ve eğitimlerine ilişkin yardımlar, Bütçe Uygulama Talimatı'nda belirtilen esas ve miktarlarda kurumca sağlanır .

Resmi Gazete'nin 15 Şubat 2002 sayısında 2002 Mali Yılı Bütçe Uygulama Talimatı Tedavi Yardımı yazısında, " Özürlü Çocukların Eğitim, Tedavi ve Rehabilitasyonu:


Doğuştan ya da herhangi bir hastalık ya da kaza sonucu fiziksel, görme, işitme, zihinsel, ruhsal, duygusal ve sosyal yeteneklerini çeşitli derecelerde kaybetmiş özürlü çocukların yukarıda sayılan gelişim alanlarındaki yetersizliklerine ilişkin olarak Özürlülere Verilecek Sağlık Kurulu Raporları hakkında Yönetmelik ile belirlenen resmi yetkili sağlık kurumlarından alınacak özürlü sağlık kurulu raporuna, tıbbi tanılamanın yanı sıra varsa gelişimsel ve eğitimsel tanılamanın çocuk gelişimi ve eğitimcisi, özel eğitim öğretmeni, sosyal hizmet uzmanı, psikolog, fizyoterapist ve gerek görülen diğer meslek elemanlarının en az birinin veya birkaçı tarafından özürlünün durumunu değerlendirmeleri ve yazılı olarak bildirecekleri görüşleri belgelendirmek suretiyle özürlü sağlık kurulu raporuna eklenecektir. Özel eğitim merkezleri, fatura edilen fiziksel, görme, işitme, zihinsel, ruhsal, duygusal ve sosyal engeli olan çocuklara yönelik özel eğitim, grup eğitimi ve rehabilitasyon hizmetlerinin verilebilmesi için gerekli bilgiye sahip meslek elemanlarını çalıştırdığını belgelemek zorundadır.
Özürlü çocukların rehabilitasyonlarının ve eğitimlerinin, ruhsat aldıkları kurumların ilgili yönetmeliklerinde belirlenen esaslar doğrultusunda gerekli personeli istihdam eden resmi (kamu kurum ve kuruluşları ile üniversiteler tarafından açılan merkezler) ve özel rehabilitasyon merkezi tarafından hazırlanan aylık/yıllık çalışma programı, bireyselleştirilmiş eğitim planı ve belirlenmiş rehabilitasyon programları doğrultusunda aldıkları;

ÇALIŞAN KİŞİLERDEN HANGİ BELGELER İSTENİYOR?

1. Sağlık Kurulu Raporu

2. Sağlık karnesi fotokopisi

3. Vizite kâğıdı

4. 4 aylık dönem bordrosu

5. Baba ve anne için, çalıştıkları işyerinden, o işyerinde çalıştıklarına dair belge

6. Taahhütname

SSK EMEKLİLERİNDEN HANGİ BELGELER İSTENİYOR?

1. Sağlık Kurulu Raporu

2. İkametgâh

3. Sağlık karnesi fotokopisi

4. Taahhütname

EMEKLİ SANDIĞI'NA BAĞLI EMEKLİLERDEN HANGİ BELGELER İSTENİYOR?

( Emekli Sandığı'na bağlı bir çalışanın özürlü çocuğu için)

1. Sağlık Kurulu Raporu

2. Emekli Sandığı'ndan tedavi giderleri için aldığı onaylı form

3. Taahhütname

EMEKLİ SANDIĞI'NA BAĞLI ÇALIŞANLARDAN HANGİ BELGELER İSTENİYOR?

1 . Vizite kâğıdı

2. Sağlık Kurulu Raporu fotokopisi (Her ay)

3. Taahhütname ile Özel Rehabilitasyon Merkezi'ne müracaat edecek

TAAHHÜTNAMEYİ ALMAK İÇİN ÇALIŞTIĞINIZ KURUMA NASIL BAŞVURACAKSINIZ

Özürlü Sağlık Kurulu Raporu

Özürlünün nüfus cüzdanı örneği

Dilekçe ile müracaat edecek