Özel Eğitim Danışmanlığı Hizmetinden Yararlanan Öğretmenlerin Kaynaştırma Süreciyle İlgili Deneyimlerini Nasıl Anlamlandırdıklarını Ve Özel Eğitim Danışmanlığı İhtiyaçlarını Belirlemek

16-12-2013
   
Yazar
Zeynep ŞİMŞEK
Özel Eğitim Uzmanı
Fotoğraflar
Kayıt Yok
Videolar
Kayıt Yok
Dosyalar
Kayıt Yok

Araştırma Modeli: Özel eğitim danışmanlığı hizmetinden yararlanan öğretmenlerin Kaynaştırma süreciyle ilgili deneyimlerini nasıl anlamlandırdıklarını ve ihtiyaçlarını belirleyerek özel eğitim danışmanlığını daha işlevsel hale getirmek için niteliksel araştırma yöntemlerinden biri olan görüşme tekniği kullanılmıştır.
Örneklem: 2010-2011 Eğitim-Öğretim yılında Ankara İli Yenimahalle İlçesinde Serebral Palsili (SP) öğrenciler ile yetersizliği olmayan öğrencilere tersine kaynaştırma uygulamalarına göre eğitim veren MEV Gökkuşağı EÇEM Anaokulu ve İlköğretim Okulu öğretmenleri bu araştırmanın katılımcılarıdır.  Okula yeni atanan toplam 10 katılımcı ile çalışılmıştır. Katılımcıların tamamı kadındır.
Veri Toplama Araçları:
Kişisel Bilgi Formu: Katılımcıların cinsiyeti, yaşı, branşı gibi demografik bilgilerine ulaşmak için araştırmacılarca geliştirilmiştir.
Özel Eğitim Danışmanlığı İhtiyaçlarının Belirlenmesi Formu 1: Genel eğitim öğretmenlerinin görüşlerini almak ve ihtiyaçlarını belirlemek için araştırmacılarca hazırlanan açık uçlu bir sorudan oluşan formdur.
Özel Eğitim Danışmanlığı İhtiyaçlarının Belirlenmesi Formu 2: Araştırmacılar tarafından yapılan özel eğitim ve kaynaştırma uygulamalarına ilişkin alan yazın taraması ve katılımcı öğretmenlerin görüşleri sonucunda temalar belirlenmiştir. Bu temalar özel eğitim alanında uzman 3 eğitimci tarafından incelenmiştir. Kapsam geçerliğini belirlemek için bu üç uzmanın önerileri doğrultunda temalara deşme soruları eklenmiştir.
Uygulama: 2006-2007 eğitim-öğretim yılında hizmet vermeye başlayan okul Türkiye’de SP’lilere yönelik tersine kaynaştırma uygulamaları yapan tek okul olma özelliğini korumaktadır. Yeni bir uygulama örneği olması nedeniyle okula yeni atanan genel eğitim öğretmenlerinin SP ve kaynaştırmaya ilişkin bilgi gereksinimi talebiyle okul idaresine sıklıkla başvurdukları görülmüştür. Ya da yalnızca bir özel eğitim öğretmenine danışıldığı ve bu özel eğitim öğretmeninde de yılgınlık oluştuğu veya bilgi vermekten kaçınma yönünde davranışlar olduğu gözlemlenmiştir.
Okulun rehberlik ve psikolojik danışma hizmetleri kurulu toplantısında bu gereksinimlerin karşılanması ve problemlerin giderilmesi amacıyla çözüm önerilerinden biri olarak özel eğitim danışmanlığı uygulaması geliştirilmiştir.
Buna göre okulda kadrolu öğretmen olarak görev yapan 8 özel eğitim öğretmeni özel eğitim danışmanı görevi ile resmi olarak görevlendirilmiştir ve bu görev kendilerine tebliğ edilmiştir. Okuldaki diğer öğretmenlerin ise danışan oldukları ve hangi özel eğitim danışmanından yardım alacakları konusunda bilgilenmeleri sağlanmıştır. Her bir özel eğitim danışmanı en fazla 9 danışan öğretmenden sorumlu olmuştur.  Okulda yapılan özel eğitim danışmanlığı uygulamalarının daha işlevsel olabilmesi ve yapılandırılması, daha sonraki eğitim-öğretim dönemlerinde daha profesyonel davranılması için okula 2010 yılında Eylül ayında yeni atanan öğretmenlerle ile görüşülmüştür. Katılımcılara özel eğitim danışmanlığı ihtiyaçlarını belirlemek için görüşme tekniği ile iki aşamada sorular sorularak yapılan görüşmelerin kayıt altına alınacağı ve bu kayıtların analiz edileceği bilgisi verilmiştir. Kişisel bilgilerinin araştırmada kullanılmayacağı açıklanmıştır. Sessiz bir odada araştırmacı ve katılımcı hazır bulunmuş ve birebir görüşme gerçekleşmiştir. İki aşamada her bir katılımcının toplam görüşme süresi ortalama 20 dakika sürmüştür.
Katılımcıların talebi üzerine Bireyselleştirilmiş Eğitim Programı ve Bireysel Gelişim Raporu hazırlama, kaynaştırma ortamlarında sınıf yönetimi ve problem davranış sağaltımı konusunda seminerler verilmiştir.
Özel eğitim, kaynaştırma, yasal hak ve sorumluluklar ile SP hakkında bilgi veren yazılı ve görsel kaynaklar tüm öğretmenler için temin edilmiştir.
Ayrıca özel eğitim danışmanları gerektiğinde danışan öğretmenlere kaynaştırma, BEP hazırlama, ilköğretim müfredatından yararlanarak kazanım yazma, sınıfta yaşanan problem davranışları azaltma, SP hakkında bilgiye ulaşma, sosyal becerileri destekleme, akran eğitimi, ailelerle iletişim, aile eğitimi, destek eğitim, interdisipliner uygulamalar ve özel eğitim alanında yararlanılabilecek kaynaklar konusunda birebir bilgi verme yoluna gitmiştir. Ayrıca danışan öğretmenler dersleri boş olduğunda özel eğitim danışmanlarının sınıflarını gözlemlemişlerdir. Ya da özel eğitim sınıflarında iki öğretmen görevlendirildiği için bu sınıflarda görev yapan özel eğitim danışmanları gerektiğinde genel eğitim öğretmenlerinin sınıflarına birlikte girmişlerdir.
Verilerin Analizi: Niteliksel araştırma verilerinin analizinde kullanılan HyperRESEARCH 3.0.2 adlı yazılım programı bu araştırmada da kullanılmıştır. Çevriyazıda yer alan ifadelere kodlar verilmiştir. Verilen kodlar temalar başlığı altında bir araya getirildiği gibi görüşme sırasında katılımcılarca değinilen diğer ifadelere de kod verme yoluna gidilmiştir. Yapılan analiz sonuçları bulgular başlığı altında incelenmiştir.

Bulgular:

Özel eğitim danışmanlığı uygulamasına katılan katılımcıların kaynaştırma öğrencileri ile çalışmaya başlamadan önceki ve çalışmaya başladıktan sonraki düşünceleri; bu öğrencilerle çalışırken yaşadıkları problemler, bu problemlerle baş etme stratejileri ve çözüm önerileri; kaynaştırma öğrencilerinin aileleriyle etkileşimleri ve aile eğitimi ve son olarak kaynaştırma uygulamalarına yönelik tutumlarına ilişkin bulgulara ulaşılmıştır.

Sonuç:

Sonuçta MEV Gökkuşağı EÇEM Anaokulu ve İlköğretim Okulunda 2010-2011 Eğitim-Öğretim yılı süresince uygulanan Özel Eğitim Danışmanlığı Uygulamasının katılımcı öğretmenlerin görüşlerine göre başarılı bir şekilde gerçekleştiği söylenebilir.

10 katılımcının ikisi hariç tamamı özel eğitim danışmanlığı alması nedeniyle kaynaştırmaya olumlu yaklaştığını belirtmiştir.

Daha önceki bir araştırmada (A. Yıldırım Erişkin, S. Kıraç ve Y. Ertuğrul, 2010) öğretmenlerin kaynaştırmaya yönelik olumlu tutumlarının oranı %27 iken bu araştırmada %80 olması bu araştırmada özel eğitim danışmanlığının etkili olduğunu gösterir niteliktedir. Gelecekte özel eğitim danışmanlığı içeriğinin yapılandırılması için, bu araştırmada elde edilen ihtiyaç analizlerinin elzem olduğu düşünülmektedir.
Anahtar Sözcükler: özel eğitim danışmanlığı, tersine kaynaştırma uygulamaları, özel eğitim, destek eğitim hizmetleri, Serebral Palsi (SP)

YORUMLAR

Toplam Yorum Yapıldı, ortalama beğeni
Daha Fazla Göster...