Mesleki Rehabilitasyon

20-06-2007
   
Yazar
Fotoğraflar
Kayıt Yok
Videolar
Kayıt Yok
Dosyalar
Kayıt Yok

Uluslararası Çalışma Örgütünün 99 numaralı tavsiye kararında mesleki rehabilitasyon hizmetleri, “sakatlıklarının kaynağı ve değeri ne olursa olsun ve hangi yaşta bulunursa bulunsun bütün özürlü kişileri kapsamak ve onlara uygun iş hazırlayarak, makul bir iş edindirme ve bu işi

İnsanın üretim süreci içinde yer alarak herhangi bir işte çalışmasını gerektiren başlıca üç neden bulunmaktadır. Bunlar, ekonomik, sosyal ve psikolojik nedenlerdir. İnsanın, yaşamını devam ettirebilmesi için bir gelire ihtiyacı bulunmaktadır. Çalışabilecek kapasitede olan özürlünün gelir getirici bir işte çalışması, yaşamını devam ettirecek ekonomik geliri elde edebilmek için bir zorunluluk olarak görülmektedir. Ayrıca çalışmayıp herhangi bir gelir elde edemediği için kendine bakamayan özürlüye doğal olarak ailesi, yakını veya devletin bakması gerekmektedir. Çalışamadığı içi

Özürlü bireyin çalışmasını gerekli kılan sosyal nedeni şu şekilde açıklamak mümkündür. Çağdaş demokrasi anlayışına göre çağdaş toplumlarda artık insanların fakir, cahil, özürlü, genç, yaşlı, kadın ya da erkek olmaları onların haklarının kullanmalarını engellememektedir. Bu nedenle bedensel veya zihinsel özürlü ola

Çalışmanın psikolojik nedeni ise; psikolojik doyum kaynağı olması, işe yaramanın verdiği hazzı oluşturmasıdır.

Yukarıda da belirtildiği gibi çalışmayı sadece gelir elde etmenin bir fonksiyonu olarak görmemek gerekir. Özürlü bireyin çalışması sonucunda, kişinin kendine olan güveni ve saygısının artması yanında, kendisine değer verildiğini hissettiği için toplumsal bağlılığı da artacaktır.

Tıbbi rehabilitasyonun uzun bir tarihçesi olmasına karşılık mesleki rehabilitasyon, II. Dünya Savaşı’ndan sonra harp malulü özürlülerin topluma kazandırılması, tüketici değil, üretici duruma geçip bağımsız hale getirilebilmesi için yapılacak çalışmalara verilen önemle başlamış ve Uluslararası Çalışma Örgütünün (ILO) 1955 yılındaki 99 sayılı “Mesleki Rehabilitasyon Tavsiye Kararı”, 1983 yılındaki ve 99 No’lu Tavsiye Kararını tamamlayan 168 no’lu “Mesleki

Mesleki rehabilitasyonda, tıbbi rehabilitasyon sonrası özürlü bireyin yetenekleri, fiziksel durumları, mesleki açıdan ne yapılabileceği ilgili elemanlarca ölçülerek, kişi hakkında değerlendirme yapılır. Amaç; yapılacak iş analizleri ile, özürlü kişinin bilgi ve becerisi de dikkate alınmak suretiyle, kişinin sakatlığına yön

İş analizi; piyasada talep edilen işlerin ve istihdam alanlarının tespitini kapsadığı gibi, işin gerektirdiği yetenek ve fonksiyonların belirlenmesini sağlar. İş analizleri ile işin gerektirdiği yetenek ve özellikler ortaya konulduktan sonra, fonksiyon testleriyle özürlü kişilerin geriye kalan ve yitirdiği fonksiyonları ölçülür, yetenekleri tespit edilir(Yener,s.114). Fo

Özürlü bireyin işinde daha verimli olmasında ve kendisine uygun bir iş bulunmasında önemli bir etken olan mesleki rehabilitasyon hizmetleriyle amaçlananlar şunlardır(ILO,Vocational Rehabilitation., s.18).

  1. Özürlünün çalışma kapasitesini ortaya çıkarmak ve arttırmak,
  2. Özürlünün sakatlıkları değil, çalışma kapasitesi ve özellikleri üzerinde
  3. Onlara çeşitli alanlarda çalışma fırsatları yaratmak,
  4. Özürlünün çalışmasına karşı düşüncede olanları ikna etmek,
  5. Çalışma yaşamının içine katılanları işe alıştırmak ve onları iş yaşamının zorluklarına karşı korumak.

Görüldüğü gibi mesleki rehabilitasyonun amacı, özürlü bireyin uygun bir işte çalışabilmesini ve bu işi devam ettirmesini sağlayacak mesleki rehberlik, mesleki eğitim ve seçilen bir işe yerleştirme gibi mesleki hizmetlerle ilgili tedbirleri almak ve onun topluma kaynaştırılm

Bir diğer ifade ile mesleki rehabilitasyon, kişinin tıbbi tedavi ve rehabilitasyonu sırasında eski işini sürdürme gücünü sağlamayı, bu amaçla yeni bir işe alıştırmayı, bir işe yerleştirerek orada işe uyumuna yardımcı olmayı amaçlamaktadır (Ege, s.5). Hangi vücut fonksiyonlarını ne kadar yerine getirebileceğini tıbbi rehabilitasyonla öğrenen özürlü birey için artık ikinci aşama, onun sadece bir tüketici olarak değil, aynı zamanda nasıl bir üretici olabileceğini belirlemek ve bu konuda özü

Nitekim Japonya’da özürlülerin istihdamında yeni ulaşım teknolojileri ve teknik düzenlemelerin, bir diğer ifade ile mikro elektronikteki gelişmeler sonucu oluşan yeni teknolojilerin, özellikle bilgisayar teknolojilerinin onların işe yerleştirilmelerini kolaylaştırdığı, (Hunt&Berkowitz, s.97) ortopedik özürlü olan bireylere yeni çalışma şekilleri sunulduğu (tel

Rehabilitasyon programları; özürlünün, kendi kendilerine yeterli duruma getirilmesi amacıyla verilen koordine hizmetler bütünü olduğuna göre, sakatların gerçek anlamda rehabilitasyonu, tıbbi bakım ve tedaviden fonksiyonel özellikleri ve yeteneklerinin arttırılmasına, özel eğitimden me

habilitasyon, fiziksel ya da zihinsel engeli olan kişilerin yararlı bir iş yapabilmeleri, kendi kendilerine daha yeterli olmaları ve parasal yardıma daha az ihtiyaç duymaları amacıyla eğitilmeleridir (Özürlüler Şura Raporu.1999,s.21). sürdürme beklentisi içinde olmalarını sağlamak” (ILO,s.107) olarak belirtilmektedir. Mesleki rehabilitasyon terimi; mesleki rehberlik, mesleki eğitim ve geçici işe yerleştirme gibi, özürlü bir kişiye kendine uygun bir iş temini ve bu işe devamını sağlamak için oluşturulan birtakım meslek kurumlarının hazırlıklarıyla gerçekleştirilen sürekli ve koordine edilmiş rehabilitasyon sürecinin bir parçası anlamında kullanılmıştır. (ILO, m.1/4)n milli gelire katkısı olmayan özürlünün kendine bakmak durumunda kalan kişi ya da kişilerin de üretime katılmasını engellemesi söz konusu olmaktadır. Çünkü devamlı bakıma ihtiyacı bulunmaktadır.nların sorumluluğu teorik olarak sadece ailelere ve yardımseverlere değil, ayrıca topluma ve ülke yönetimlerine de düşmektedir. Sosyal bir Devlet olmanın gereği de budur.Rehabilitasyon ve İstihdam Tavsiye Kararı” ile, 159 sayılı “ Mesleki Rehabilitasyon ve İstihdam” Sözleşmesi ile, özürlülerin toplum içindeki durumları belirlenmiştir(Türk İş, 1989, s.27).elik, işgücü piyasasının ihtiyaç duyduğu bir meslekte istihdam edilerek çalışma hayatına katılımını sağlamaktır(König & Schaock,s.16). nksiyon test bulguları ve iş analizi sonuçlarına göre kişiye gerekli olan bilgi ve beceri, mesleki eğitimle kazandırılır. Kısaca uzmanlarca özürlü kişiye fonksiyon değerlendirilmesi uygulanır, takiben iş kapasitesi açısından ve iş yeri uygunluğu yönünden değerlendirmeler yapılır, uygun olan işkolu belirlenince de özürlüye mesleki rehabilitasyon verilir. Mesleki eğitim ve mesleki danışmanlık, mesleki rehabilitasyonun temelidir. durmak, asını sağlamaktır.rlüyü eğitmektir. Çok iyi bir düzenleme ile istihdamı mümkün kılınarak, özürlünün emeğinden en az sağlam insanlar kadar maksimum fayda sağlanabilir.e çalışma, evde çalışma gibi) dikkate alınırsa, bu insanların kendi kendine yeterli olabilmelerine imkan tanıyan sosyal, psikolojik destek sistemlerinin rehabilitasyon faaliyetleri içinde sunulması, büyük önem taşımaktadır. slek ya da iş edinerek ekonomik bağımsızlıklarını kazanmalarına kadar uzanan çok yönlü koordine programların geliştirilmesi ve uygulanmasını gerektirir.

YORUMLAR

Toplam Yorum Yapıldı, ortalama beğeni
Daha Fazla Göster...